آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)- نشریه شماره 1-267
تذکر مهم: این نشریه توسط ضابطه 1-267 (تجدید نظر اول) موضوع "آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن" مورخ 1393/11/07 نسخ شده و فاقد اعتبار است. عنوان انگلیسی این نشریه: Road Safety Manual (Road Side Safety)- بخشنامه گروه اول به شماره 101/6
267_1
1384/07/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه