ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)
عنوان انگلیسی نشریه: General technical Speciations and Guides for pressurized Irrigation systems (First Revision)- بخشنامه گروه سوم به شماره 92/40651
261
1392/06/13
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد