استانداردهای نقشه کشی ساختمانی- نشریه شماره 256
عنوان انگلیسی نشریه: Drafting Standard for Building- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/171563
256
1381/12/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد