فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 251
عنوان انگلیسی نشریه: Term of Reference for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings (1st Edition)- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/84599
251
1386/06/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد