راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)- نشریه شماره 242
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for River Flood Control (Structural Measures)- بخشنامه گروه سوم به شماره 4538/ 54-105/11886
242
1380/11/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد