دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار- نشریه شماره 239
عنوان انگلیسی نشریه: Water Resources Data Collection Section1: Measurement of Hydrometeorological Phenomena Section2: Specification and Recording Sheets - بخشنامه گروه سوم به شماره3719/ 54-105/9642
239
1380/10/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد