ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو- نشریه شماره 4-235
عنوان انگلیسی نشریه: Design and Execution Criteria and Standards for Wheat Concrete Silos Technical Supervision Criteria and Provisional Acceptance of Silos- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/63961
235_4
1385/04/19
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد