آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران- نشریه شماره 234
تذکر مهم: این نشریه توسط 234 موضوع "آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول" مورخ 1390/04/11 نسخ شده و فاقد اعتبار است. عنوان انگلیسی این نشریه: Iran Highway Asphalt Paving Code- بخشنامه گروه اول به شماره 101/88497
234
1381/05/16
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد