دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.- نشریه شماره 227
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Enviromental Assessment on River Engineering Projects (Reconnaissance, Feasibility and Design Stages)- بخشنامه گروه سوم به شماره 1665/ 54-105/4416
227
1380/07/18
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد