دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک- نشریه شماره 224
عنوان انگلیسی نشریه: Standard Penetration Test (S.P.T) Insruction for Test and Application for Foundation Design- بخشنامه گروه سوم به شماره 4633/ 54-105/12243
224
1380/11/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد