دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)- نشریه شماره 223
عنوان انگلیسی نشریه: Pressumeter Test Instruction for Test and Application for Foundaion Design- بخشنامه گروه سوم به شماره4631/ 54-105/12241
223
1380/11/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد