مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف- نشریه شماره 2-110
تذکر مهم: این نشریه توسط نشریه 2-110 تجدید نظر اول موضوع "مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر اول)" مورخ 1391/01/29 نسخ شده و فاقد اعتبار است. عنوان انگلیسی این نشریه: General Technical Speci
0110-2
1384/02/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد