مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)
عنوان انگلیسی نشریه: Review of General Technical Specification for Irrigation and Drainage Systems No.108 (First Revision)- بخشنامه گروه دوم به شماره 92/80266
108
1392/09/05
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد