مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)- نشریه شماره 55
عنوان انگلیسی نشریه: Buildings Specification code 55- بخشنامه گروه اول به شماره 101/66241
0055_r2
1383/04/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد