زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوا
-
25
1352/11/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد