راهنمای بهره‌گیری از سامانه‌های خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
این ضابطه با عنوان «راهنمای بهره‌گیری از سامانه‌های خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی» در ارتباط با مفاهیم، محدودیت‌ها، تعیین زیرساخت‌ها، سامانه‌ اسکادا، خصوصیات هیدرولیکی شبکه، روش‌های خودکارسازی، تایید عملکرد سامانه و اجرا و بهره‌برداری از سامانه‌های خودکار، مبانی و راه‌کارهای عملی را ارائه می‌کند. همچنین در این ضابطه برخی از تجربیات عملی شناخته ‌شده و مرسوم در خودکارسازی شبکه‌های آبیاری ارائه شده است.
نشریه شماره 0871
1402/08/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد