نمونه قرارداد ارایه خدمات مسافرتی و گردشگری

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

. . . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . . . . به شماره ملی . . . . . . . . . . . نام پدر . . . . . . . . . . . شماره تماس ……………… آدرس ………………………………………………… که ازین پس «شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی» شرکت نامیده خواهد شد، و

. . . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . . . . به شماره ملی . . . . . . . . . . . نام پدر . . . . . . . . . . . شماره تماس ……………… آدرس ………………………………………………… که ازین پس «کارگزار» آژانس نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

 

ماده 1) موضوع قرارداد  

عبارتست از رزرو, صدور و فروش تور و بلیط و اخذ بهای آن بر اساس ضوابط و تعرفه های شرکت با کسب مجوز و اطلاع شرکت.

تبصره 1: تعیین میزان سهمیه بلیط برای کارگزار (آژانس) طبق ضوابط و قرارداد جداگانه خواهد بود.

 

ماده 2) مدت قرارداد

مدت این قرارداد از روز . . . . . ماه . . . . . سال . . . . . تا اطلاع ثانوی می باشد.

تبصره 2: لغو قرارداد در هر زمان با توجه به مفاد قرارداد منوط به تسویه حساب کامل کارگزار (آژانس) با شرکت می باشد.

 

ماده 3) شروط قرارداد

3-1- در اجرای مفاد این قرارداد کارگزار (آژانس) ضمن ارائه و تحویل یک نسخه تصدیقی از مجوزهای مورد تاسیس سازمان ها و یا ارگان های ذیربط و ذیصلاح اعلام می دارد که از کلیه ضوابط, روش ها مقررات و دستورالعمل های متداول در صنعت حمل و نقل مسافر که توسط سایر آژانس های فروش بلیط (بند الف و ب) در داخل کشور مورد عمل می باشد  مطلع بوده است و خود را مکلف به تبعیت و اجرای آنها می داند و ضمنا تایید می نماید که روش تنظیم گزارش فروش و نحوه پرداخت وجه به شرکت و جبران خسارت را مطالعه کرده و از مفاد آن بطور کافی و کامل آگاهی حاصل نموده است و با علم و اراده و با قصد قبول کارگزاری این قرارداد را امضا نموده است.

3-2- شرکت بمنظور تسهیل همکاری به مقدار کافی اوراق صدور بلیط, واچر و … در اختیار کارگزار (آژانس) قرار خواهد داد.

3-3- شرکت موظف است تا با راه اندازی سیستم رزرواسیون آنلاین امکان خرید برای کارگزار را فراهم نماید.

3-4- شرکت موظف به امانت داری اطلاعات مسافر در راستای همکاری متقابل با کارگزار (آژانس) می باشد.

 

ماده 4) حدود اختیارات کارگزار (آژانس)

کارگزار (آژانس) به نمایندگی از طرف شرکت اجازه دارد در چهارچوب ضوابط اعلامی و موازین جاری مبادرت به فروش و صدور بلیط نماید و شرکت هیچ گونه تعهدی اعم از حقوقی و مدنی در خصوص پرسنل و یا وسایل کارگزار (آژانس) نداشته و نخواهد داشت.

 

ماده 5) تعهدات کارگزار (آژانس)

5-1- کارگزار (آژانس)  مکلف و موظف است هنگامی مبادرت به صدور بلیط نماید که بوسیله شرکت, جا (صندلی در هواپیما) تایید شده باشد و کارگزار (آژانس) کد رزرو دریافت نماید.

5-2- کارگزار (آژانس) به هیچ وجه مجاز نیست تغییری در نرخ های اعلامی از سوی شرکت ایجاد کند و یا گرانتر از نرخ مصوب که در تعرفه های شرکت به اطلاع رسیده و بطور مرتب به کارگزار (آژانس) نیز ابلاغ شده و یا خواهد شد اقدام به فروش بلیط نماید.

5-3- کارگزار (آژانس) موظف است وجوه حاصل از فروش بلیط را به حساب اعلام شده از جانب شرکت واریز نماید. در صورت تاخیر در پرداخت شرکت حق خواهد داشت به ازا هر روز نیم درصد مبلغ واریز شده را بعنوان خسارت دریافت و همچنین شرکت اختیار دارد بدون نیاز به انجام تشریفات اداری و قضایی راسا از تضمین طرف قرارداد به اندازه طلب و خسارت وارد شده به تشخیص خود برداشت نماید.

5-4- کارگزاران (آژانس ها) …………… موظف هستند که وجوه حاصله از فروش بلیط و تور را با کسر کمسیون و در دوره های 7 روزه (هفتگی) حداکثر ظرف مدت 48 ساعت (دو روز کاری) به حساب شرکت واریز و تسویه نمایند و فیش واریزی را ضمیمه گزارش فروش یا مدرک مربوط, به مسئولین ذیربط شرکت تحویل نماید.

تبصره 3: چنانچه بدهی آژانس از مبلغ …………… ریال افزایش یافت, آژانس موظف است بلافاصله کل مبلغ را با شرکت تسویه نماید.

5-5- کلیه اسناد و مدارک بلیط های مسافرتی و همچنین وجوه حاصل از فروش بلیط متعلق به شرکت نزد کارگزار (آژانس) امانی می باشد و به محض اینکه شرکت اسناد خود را مطالبه نماید کارگزار (آژانس) می بایست بلادرنگ آنها را مسترد نماید.

5-6- کلیه هزنیه های کارگزار (آژانس) اعم از هزینه های نرم افزار- سخت افزار- شبکه فروش بلیط- هزینه های پرسنلی- مالیات ها- حق و حقوق تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی و هزینه های اداری-جاری- تبلیغات و کسور قانونی متعلق به کارمزد کلا به عهده کارگزار (آژانس) می باشد و ارزش افزوده از کمیسیون عودت داده می شود و شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به موارد مذکور و سایر هزینه های آنها نداشته و ندارد و تقبل نمی نماید.

5-7- کارگزار (آژانس) متعهد است کلیه اسامی مورد نظر را که درخواست رزرو می نماید کاملا طبق مندرجات کارت شناسایی مسافرین و رتبه بندی سنی با توجه به شناسنامه مسافرین اعلام نماید. بدیهی است در غیر اینصورت و ایجاد مغایرت, جبران خسارت وارده به شرکت با تشخیص شرکت از لحاظ مبلغ و مسافر به عهده کارگزار (آژانس) می باشد.

در صورت درج تلفن کارگزار (آژانس) بجای تلفن مسافر و نیاز به اطلاع رسانی به مسافر به لحاظ تاخیر و یا تقدم زمان پرواز مندرج در بلیط, مسئولیت اطلاع رسانی متوجه کارگزار (آژانس) بوده و در صورت اعتراض مسافر کارگزار مسئول جبران خسارت احتمالی می باشد.

 

ماده 6) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

 

ماده7) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده 8) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

 

ماده 9) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 10) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 11) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود.  .

 

ماده 12) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ ……… در شهر ……… تنظیم و امضا گردید که دارای ……… نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

………………                                                             ………………

 

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

………………                                                             ………………

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها