نمونه قرارداد اجاره دفتر شرکت (ساختمان اداری)

ماده 1- طرفین قرارداد

اين قرارداد فی‌مابین شرکت ……......................…… به شماره ثبت ………… اداره ثبت شرکت‌های شهر ………… به نمايندگي  ………… به نشاني ……................................................……………… (مطابق با  آگهی درج‌شده روزنامه رسمی شماره  …………) تلفن………… صندوق پستي ……......…… كه در اين قرارداد موجر ناميده‌ مي‌شود از یک‌طرف و آقای……….… فرزند ………… به شماره شناسنامه ………… صادره از………… کد ملی………… به نشاني: …….................................................................…… کد پستی………… تلفن: ………… كه در اين قرارداد مستأجر ناميده می‌شود از طرف ديگر منعقد گرديد.

 

ماده 2 - موضوع قرارداد 

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره يك باب ساختمان اداري متعلق به موجر (غیرتجاری) به آدرس ………………................ در طبقه ……… واحد ……… و کد پستی ……… با كافه منضمات و خدمات آب، برق، گاز و تلفن که موجر با ارائه مدارک اقرار به مالکیت آن نموده است.

 

ماده 3 - مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ………………لغايت ………………. به مدت ………. مي‌باشد و در صورت تراضي‌ طرفين‌ قابل تمديد می‌باشد.

 

ماده 4- تحویل

مقرر شد پس از اخذ تضامین در تاریخ ……………. عین مستاجره با حضور نمایندگان طرفین تحویل مستأجر شده و صورت‌جلسه تحویل تنظيم گردد.

 

ماده 5 - مبلغ قرارداد 

اجاره‌بها به‌صورت ماهيانه از قرار…………ريال (…………….) تعيين می‌گردد. مبلغ قرارداد در كل مدت قرارداد مبلغ …………….. ريال  (……………..) می‌باشد.

 

ماده 6- شرایط پرداخت

مقرر شد مستأجر اجاره‌بها را در فاصله زمانی اول تا چهارم هر ماه شمسی به شماره‌حساب ………….. بنام موجر  در بانک ……………. شعبه………………پرداخت و رسید آن را به امور مالی موجر تحویل دهد.

 

ماده 7- کسورات قانونی

پرداخت هرگونه کسورات قانونی مشمول عین مستاجره در مدت اجاره  به عهده مستأجر می‌باشد.

 

ماده 8- تضامین

مقرر شد هنگام مبادله قرارداد یک فقره چک به مبلغ ————— ریال به‌عنوان ضمانت پرداخت و یک فقره چک به مبلغ ————- ریال به‌عنوان ضمانت تخلیه از طرف مستأجر صادر و تحویل موجر گردد. پس از انقضای مدت قرارداد و تحویل عین مستاجره به موجر چکه‌ای فوق به مستأجر عودت می‌گردد.

 

ماده 9-  تعهدات  موجر

1-رفع موانع قانونی محتمله در ادارات آب، برق؛ گاز و مانند آن جهت برقراری انشعابات مزبور.

2- تمديد مدت اجاره با توافق و تراضي طرفين امکان‌پذیر خواهد بود و در سنوات آتی مستأجر حاضر در اولویت است.

3- تعمیرات اساسی و کلی عین مستاجره مطابق عرف و قانون به عهده موجر است.

 

ماده 10 ـ تعهدات مستأجر

1-هزينه آب، برق، تلفن، مصرفي مورد اجاره در مدت مزبور به عهده مستأجر می‌باشد.

2- نگهداري از عين مستأجره و هزینه‌های جزئي و همچنین مخارجي كه جهت استفاده بهينه لازم باشد به عهده مستأجر خواهد بود.

3- مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده به‌عین مستأجره می‌باشد.

4- مستأجر مكلف است كه رأس انقضاي مدت مذكور عین مستاجره را تخليه و به موجر تحويل نمايد.

5-مستأجر هیچ‌گونه مبلغي ‌به‌عنوان سرقفلي ‌و حق كسب ‌و پيشه‌ پرداخت ننموده‌ و عندالتخليه‌ حق ‌ادعاي هیچ‌گونه‌ وجهي تحت هيچ عنواني را نخواهد داشت.

6- تخلف مستأجر از هريك از مفاد و شروط اين قرارداد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

 

ماده 11-حق واگذاري موضوع قرارداد به غير

  مستأجر نمی‌تواند بدون اجازه كتبي موجر كل يا قسمتي از عین مستاجره را مشاعاً يا مفروزاً، جزئاً ويا كلاً، ولو به‌صورت صلح حقوقي ويا وكالت به غير واگذار نماید.

 

ماده 12-  تأخیر در پرداخت

تأخیر در پرداخت هرماه اجاره‌بها علاوه بر پرداخت اصل آن مشمول جریمه دیرکرد معادل ده درصد اجاره ماهیانه می‌باشد. درصورتی‌که سه ماه متوالی اجاره‌بها پرداخت نگردد پس از انقضای سر رسید سوم موجر حق فسخ قرارداد را دارد و با اعلام موجر مستأجر مکلف به تخلیه عین مستاجره می‌باشد.

 

ماده 13- داوری و حل‌وفصل اختلافات

هرگونه اختلاف در اجراي اين قرارداد از طريق مذاكره طرفین یا نمایندگان آن‌ها حل‌وفصل می‌گردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضی‌الطرفین حل خواهد شد. طرفین قرارداد موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب نمودند. قرارداد حاضر پس از امضای طرفین باید به امضای داور نیز برسد. حق‌العمل داوری در هر مورد معادل پنجاه‌درصد اجاره‌بهای ماهیانه می‌باشد که به‌صورت مساوی از طرف موجر و مستأجر پرداخت می‌گردد.

 

ماده 14- فسخ قرارداد

چنانچه مستأجر به تعهدات خود عمل ننماید موجر حق دارد ضمن فسخ یک‌طرفه قرارداد خسارات وارده را از محل مطالبات مستأجر و اسناد تضمين یا موارد و منابع دیگر برداشت نمايد.

 

ماده 15- فورس ماژور

در شرایط بروز فورس ماژور و حوادث قهري و غيرمترقبه به‌صورت زیر عمل می‌گردد:

درصورتی‌که مستأجر قادر به پرداخت اجاره‌بها نباشد حداکثر شصت روز پس از بروز حادثه غیرمترقبه بایستی عین مستاجره را تحویل نماید. اجاره‌بها پرداخت‌نشده جز دیون مستأجر است.

چنانچه به‌عین مستأجر خسارت کلی واردشده که امکان استفاده از آن نیست قرارداد من فسخ می‌گردد.

چنانچه خسارات وارده به‌عین مستاجره جزئی باشد؛ مستأجر بایستی عملیات بازسازی را انجام داده و هزینه مربوطه را از اجاره‌بهای ماه‌های آتی کسر نماید و صورت هزینه‌ها را به موجر به همراه فاکتور ارائه دهد.

درهرحال در حالت فورس ماژور طرفین می‌توانند با تراضی هم قرارداد را فسخ نمایند.

 

ماده 16 ـ نسخ قرارداد

اين قرارداد در مورخه …………. و در محل ………………………….. منعقد و در 16 ماده و در ………. نسخه تهيه و تنظیم و به امضاي طرفين رسيده است که  هرکدام از نسخ  داراي ارزش يكسان است.

 

مستأجر                                             موجر

 

 

 

داور                                          شاهد اول                              شاهد دوم

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها