نمونه قرارداد تامین اتومبیل

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین

…………………. به نمایندگی آقای…………………. به شماره ملی ……………… نام پدر ……… شماره تماس ………………… آدرس …………………………………که ازین پس «كارفرما» نامیده خواهد شد، و………………… به نمایندگی آقای…………………. به شماره ملی ……………. نام پدر …………. شماره تماس ……………… آدرس …………………………………؛ که ازین پس «پيمانكار» نامیده خواهد شد، به

منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1) مشخصات اتومبيل

نام خودرو……………  مدل  شماره پلاك  …………………  شماره موتور……………………  شماره و تاريخ صدور بيمه……………….

 

ماده 2)  موضوع قرارداد

تأمین يك دستگاه اتومبيل با مشخصات مندرج در ماده يك  به رانندگي و مالكيت پیمانکار جهت جابجايي، و اياب و ذهاب  اداري  كاركنان با در نظر گرفتن كليه مسائل ايمني و مراعات دقيق قوانين و مقررات رانندگي توسط پيمانكار در مسيرها و زمان‌های تعیین‌شده برابر برنامه تنظيمي کارفرما كه به پيوست قرارداد می‌باشد و به رويت و تأیید طرفين رسيده است.

2-1- در صورت نياز به حمل و انتقال دارو و اجسام به‌نحوی‌که به ماشين خسارتي وارد نيايد پيمانكار موظف به تبعيت می‌باشد.

 

ماده 3) مدت قرارداد: از تاريخ ……………… لغايت……………  به مدت 12 ماه كامل هجري شمسي می‌باشد

 

ماده 4) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حداکثر………………. ریال می‌باشد كه حق‌الزحمه پيمانکار در پایان هر ماه طبق گواهی‌های انجام کار صادره محاسبه و پس از ارائه گواهي لازم و تاييد آن توسط کارفرما به وي پرداخت خواهد گرديد.

4-1- كسر ماليات، بيمه تأمین اجتماعي و ساير عوارض و كسورات قانوني دیگر به عهده پيمانكار می‌باشد

 

ماده 5) ساير شرايط و تعهدات

الفپيمانكار موظف است در صورت بروز هرگونه اشكال و عيب فني براي اتومبيل موضوع قرارداد سریعاً نسبت به تعمير و رفع عيب اقدام نمايد و در صورت عدم فرصت زماني مناسب اتومبيل مناسب ديگري را به منظور جلوگيري از ركود گردش كار اختصاص و معرفي نمايد.

ب- چنانچه به هر دليلي پيمانكار نتواند موضوع قرارداد را انجام دهد و يا در انجام موضوع قرارداد تأخیر نمايد به ازاي هر روز عدم انجام موضوع قرارداد مبلغ دو برابر مبلغ روزانه قرارداد از پرداختي به پيمانكار كسر خواهد گرديد و چنانچه اين مدت بيش از يك هفته به طول بيانجامد قرارداد به‌صورت یک‌طرفه توسط كارفرما فسخ و تضمین  پيمانكار به نفع دولت ضبط خواهد گرديد.

پكليه هزینه‌های اتومبيل از قبيل استهلاك لاستيك و لوازم‌یدکی و. خسارات ناشي از تصادفات، بنزين، تعميرات اعم از موتوري و بدنه و ، جرائم ناشي از تخلفات رانندگي و همچنين  خسارات وارده  توسط پيمانكار به اموال  كارفرما بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هیچ‌گونه مسئوليتي ندارد بديهي است خسارات وارده به اموال كارفرما با تشخيص و اعلام كارفرما به پيمانكار حداكثر ظرف مدت 72 ساعت بايستي تأمین گردد.

ج- اتومبيل موضوع قرارداد بايستي در طول مدت قرارداد داراي بيمه شخص ثالث و مازاد باش و اين مهم بر عهده پيمانكار است.

چ-طرف قرارداد معترف و متعهد است كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي و همچنین مشمول اصل 141 قانون اساسي نمی‌باشد  و چنانچه خلاف آن ثابت گردد كارفرما مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام قرارداد پيمانكار اقدام نمايد و پيمانكار در اين خصوص حق هرگونه اعتراض و شكايتي را  از خود سلب مي‌نمايد.

ح-طرف قرارداد معترف است و اقرار می‌دارد كه هیچ‌گونه ارتباط حقوقي و استخدامي اعم از (حقوق و مزايا، بيمه و ساير امور رفاهي) را با كارفرما نداشته و ندارد و از ابتدا تا انقضاي اين قرارداد صرفاً به عنوان پيمانكاري  با اتومبيل خود در قبال انجام موضوع قرارداد  مبلغي را از كارفرما دريافت می‌دارد.

خ- حق فسخ قرارداد با یک ماه اطلاع قبلي با كارفرما می‌باشد.

د- پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را کلاً يا جزئا تحت هر شرايطي به غير نخواهد داشت.

ذ-پيمانكار متعهد است در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرویس‌دهی به كاركنان و نيز در محيط اداري كليه شئونات اداري و اسلامي و مقررات و ضوابط حاكم را رعايت نموده و در صورت عدم رعايت شئون اداري و اخلاقي از طرف پيمانكار كارفرما مجاز خواهد بود پس از یک‌بار اخطار و عدم توجه پيمانكار قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه فسخ و نسبت به ضبط تضمين به نفع دولت اقدام نمايد.

ر- پيمانكار بايستي تحت نظر مسئولي كه کتباً از سوي كارفرما تعيين و معرفي می‌گردد انجام وظيفه نمايد.

ز- حق تغيير مسير به ميزان ده كيلومتر با كارفرما می‌باشد.

س- كليه مسئولیت‌های حقوقي و كيفري ناشي از اجراي قرارداد و خسارات وارده به سرنشينان اتومبيل بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هیچ‌گونه مسئوليتي نخواهد داشت.

ش-در صورتی که با گواهي سرنشينان حاضر در اتومبيل، راننده در مسيري حركت نمايد كه يك يا چند نفر از كاركنان موفق به سوارشدن و استفاده از سرويس نشوند، پيمانكار بايستي از عهده خسارات وارده به فرد يا افراد مذكور برآيد در غير این صورت كارفرما می‌تواند خسارات وارده به كاركنان را از محل مطالبات پيمانكار پرداخت نمايد.

ص-پيمانكار متعهد می‌گردد اتومبيل بکار گرفته‌شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ نظافت، وسايل رفاهي، بخاري، درب‌ها، پنجره‌ها، صندلی‌ها و سالم بودن شیشه‌ها هیچ‌گونه نقصي نداشته و در صورت بروز هرگونه نقصان براي اتومبيل مذكور سریعاً و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به تعمير و رفع عيب آن اقدام نمايد و در اين فاصله نيز جهت جلوگيري از ركود امور محوله خودروي مشابه و مناسب ديگري جايگزين نمايد.

ض-پيمانكار موظف است خود و يا راننده‌ای را كه به كار می‌گمارد متأهل، داراي كارت پايان خدمت و داراي سلامت كامل جسمي و رواني و مورد تأیید كارفرما باشد.

ط- پيمانكار موظف است كه از ابتداي قرارداد با بغل نويسي يا نصب تابلويي كه نشان‌دهنده اتومبيل در خدمت كارفرما می‌باشد اقدام نمايد و هزینه اين عمل بر عهده پيمانكار خواهد بود.

ظ-هرگونه توافق كتبي در ارتباط با موضوع قرارداد كه بين طرفين انجام و مخالف اين قرارداد نباشد به منزله تصريح در قرارداد تلقي شده و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن می‌باشند.

ع-پيمانكار يك فقره تضمين معتبر  به مبلغ  100 درصد کل قرارداد  به‌عنوان  تضمين حسن انجام كار نزد كارفرما قرار داده كه پس از پايان مدت قرارداد و انجام موضوع قرارداد توسط پيمانكار و اخذ تأییدیه‌ها و گواهی‌های لازم به وي مسترد خواهد گرديد.

 

ماده 6) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 7) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 8) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 9) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 10) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 11) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل حل خواهد بود.

 

ماده 12) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     ………………….

 

توافق‌نامه

به استناد بند ظ قرارداد شماره…………………... مورخ………………………. موارد  توافق به شرح ذيل می‌باشد:

1- ساعت مورد توافق از ساعت……………………. الي…………………… ايام تعطيل /غير تعطيل

2- مبلغ ماهيانه ……………………… ریال در صورت تأیید انجام کار

3- در صورت نياز، در غير از ساعات مورد توافق  به ازاي هر ساعت  مبلغ…………………ریال توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت خواهد گرديد؛ که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه گرديده است.

4- در صورت اعزام پيمانكار به مأموریت‌هایی كه فاصله آن از محل كار بيش از 50 كيلومتر باشد به ازاي هر كيلومتر…………  ريال  توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت خواهد گرديد؛ که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه  گرديده است.

اين توافق‌نامه در يک نسخه  تنظيم و نزد کارفرما باقی می‌ماند.

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها