نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

……………………. به نمایندگی آقای………………. به شماره ملی……………نام پدر………… شماره تماس…………………آدرس……………………………………………… که ازین پس «سازمان» نامیده خواهد شد و خانم/آقای ……………... به شماره شناسنامه ………… کد ملی …………… صادره از ………… تلفن ثابت ……………… تلفن همراه……………… به آدرس ………………………………که ازین پس «مجری طرح» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

تبصره 1: انعقاد این قرارداد بر اساس مفاد قرارداد به شماره……………... مورخ……………... که بین………………... و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران منعقدشده است انجام می‌شود.

 

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع این قـرارداد عبارت است از: اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان ‌ ………. با رویکرد ………………………... (قید رویکرد طرح الزامی است) که با بودجه به عدد ……… ریال و به حروف: ……………………... ریال و بر اساس مجوز شماره ………………... مورخ ……………. شورای پژوهشی واحد / شورای پژوهشی منطقه / سازمان مرکزی به تصویب رسیده است.

 

ماده 2: اسناد و مدارک قرارداد

1- قرارداد شماره ……… مورخ ……….  مابین …………  و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (قرارداد اصلی)

2- پیوست

 

ماده 3:  نظارت

نظارت بر حسن اجرای تعهدات موضوع این قرارداد به عهده ……… نام پدر:  ……….  به شماره شناسنامه: ……... صادره از: ………. به نشانی:……………... تلفن: ……….  می‌باشد و مجری ملزم است تعهدات خویش را تحت نظارت ناظر طرح به انجام رساند. سازمان می‌تواند عنداللزوم مسئولیت نظارت بر اجرای این قرارداد را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نموده و مراتب را به مجری طرح ابلاغ نماید. ناظر طرح به عنوان امین سازمان بوده و پاسخگوی کلیه اشتباهاتی است که به‌واسطه تأیید گزارش، سبب پرداخت هرگونه وجه اضافی به مجری گردد.

 

ماده 4: مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع قرارداد………. ماه است که از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد آغاز می‌گردد.

 

ماده 5: مراحل اجرای قرارداد و محل اجرای قرارداد

محل اجرای قرارداد ………….  می‌باشد.

 

ماده 6: مبلغ قرارداد

کل مبلغ پیش‌بینی‌شده جهت اجرای این قرارداد مبلغ ………… ریال به حروف (  ……………...) می‌باشد که در صورت تائید پیشرفت کار در چارچوب برنامه زمان‌بندی توسط ناظر طرح و تائید سازمان و تائید کارفرمای قرارداد اصلی مذکور در ماده 3 این قرارداد و متناظر و متناسب با پرداخت‌های کارفرمای قرارداد فوق‌الذکر به سازمان، از طریق سازمان به مجری پرداخت خواهد شد.

تبصره 2: به تشخیص سازمان در هر مرحله از اجرای طرح ارائه کلیه اسناد و مدارک هزینه کرد طرح توسط مجری به سازمان جهت بررسی تسویه‌حساب ضروری است و پرداخت قسط آخر به عنوان حسن انجام کار موکول به تائید خاتمه طرح توسط کارفرما و کمیته تخصصی سازمان خواهد بود.

 

ماده 7: سایر تعهدات مجری

7-1- مجری طرح از کلیه تعهدات شرکت مذکور در قرارداد شماره ……. مورخ ………... (قرارداد اصلی) مطلع است و انجام آن‌ها را طبق قرارداد حاضر تعهد می‌نماید.

7-2- مجری موظف است موضوع قرارداد را تا پایان مدت قرارداد با به کار بردن بهترین روش‌ها و اصول متداول و به کارگیری تمهیدات لازم ادامه دهد.

7-3- مراحل انجام کار به شرح پیوست بوده و گزارش پیشرفت کار در هر مرحله و گزارش کامل دستاوردهای علمی پژوهشی در انتهای کار باید در چهار نسخه تکثیر و به همراه دو نسخه نرم‌افزاری به سازمان ارائه شود.

7-4- مجری طرح مسئول و پاسخگوی کلیه اطلاعاتی خواهد بود که به اشتباه در مطالعات و محاسبات اولیه منظور نگردیده و لذا مکلف به اصلاح و رفع اشتباه است و حق ادعای حق‌الزحمه اضافی برای رفع اشتباهات را نخواهد داشت.

7-5- مجری طرح مکلف است از دریافت هرگونه کمک اعم از نقدی، جنسی و غیره در ارتباط با موضوع قرارداد از سایر مؤسسات دولتی یا غیردولتی بدون اطلاع و تائید سازمان خودداری نماید.

7-6- مجری طرح که به عنوان کارفرمای همکاران طرح محسوب می‌شود. مسئول جبران هرگونه خسارت جانی و مالی برای همکاران طرح و در ارتباط با اجرای طرح می‌باشد و موظف است کسر کسور قانونی (از قبیل بیمه، مالیات و غیره) را رعایت نماید و سازمان هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.

7-7- تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرح بر عهده مجری خواهد بود.

7-8- احداث، خرید و اجاره ساختمان، خرید خودرو و تجهیزاتی که مرتبط با این طرح نیستند از محل اعتبار این طرح ممنوع است.

7-9- هرگونه وجهی که به تبع این قرارداد باید پرداخت شود، از قبیل مالیات، عوارض، بیمه و مشابه آن به عهده مجری می‌باشد. کسوراتی که طبق قوانین و مقررات باید توسط سازمان وصول گردد از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

 

ماده 8: ضمانت

یک فقره چک به مبلغ ………. ریال از مجری طرح به میزان پیش‌پرداخت به عنوان تضمین اخذ می‌گردد که پس از خاتمه قرارداد و تأیید حسن انجام کار توسط ناظر طرح و تأیید سازمان و انجام کامل تعهدات مجری به وی مسترد می‌شود.

 

ماده 9:

این طرح هیچ‌گونه تعهدی به جز موارد مندرج در متن این قرارداد برای سازمان ایجاد نمی‌کند.

تبصره 3: هرگونه تغییر در مفاد این قرارداد متناسب با تغییرات در قرارداد شماره ………...  مورخ………. (قرارداد اصلی) و توافق طرفین قابل‌بررسی خواهد بود.

 

ماده 10: موارد فسخ

الف در صورتی که در طول قرارداد برای سازمان محرز گردد که مجری توانایی علمی و فنی برای اجرای قرارداد را ندارد موجب حق فسخ برای سازمان خواهد بود.

ب- در صورتی که مجری بدون اجازه اقدام به واگذاری موضوع قرارداد به غیر نماید حتی به نحو اشاعه و وکالتاً اعم از جزئی یا کلی، در این صورت سازمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ج- در صورت فسخ قرارداد اصلی مذکور در ماده 3، این قرارداد نیز فسخ خواهد شد.

 

ماده 11: عوامل پیش‌بینی‌نشده

توقف طرح منوط است به شرایط غیر مترقبه‌ای که خارج از قدرت طرفین بوده و به تائید ناظر رسیده باشد لکن سازمان می‌تواند در صورت عدم پیشرفت فیزیکی طرح و با تأخیر بیش از حد مدت قرارداد آن را متوقف سازد.

 

ماده 12: يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 13: تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 14: تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 15: فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 16: تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 17: حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد بین طرفین رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره حل‌وفصل نمود در جلسه‌ای متشکل از معاونت تحقیق و فناوری یا نماینده او، ناظر طرح و مجری طرح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورتی که نتوانند اختلافات را حل کنند، موضوع طبق قوانین جاریه کشور از طریق مراجعه به دادگاه صالح حل‌وفصل می‌گردد. مجری طرح ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید.

 

ماده 18: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

      

                 معاون سازمان                                                  مجری طرح

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها