نمونه قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدمات

(موضوع تصویب‌نامه شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 هيات وزيران)

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

1- نام دستگاه (كارفرما):

2- نام نماينده دستگاه:

3- سمت نماينده دستگاه:

4- نام شركت (طرف قرارداد):

شماره ثبت شركت:       تاريخ ثبت شركت:

5- شماره‌ و تاريخ‌ تعيين‌ صلاحيت‌ شركت:             شماره:           تاريخ:               توسط:

6- نام نماينده شركت طرف قرارداد:

7- سمت نماينده شركت طرف قرارداد:

8- شماره و تاريخ صورت‌جلسه تشريفات مناقصه:           شماره:                               تاريخ:

* دلايل ترك تشريفات مناقصه

9- موضوع قرارداد: واگذاري امور اياب و ذهاب

9-1- نوع كار: سرويس آمدورفت كاركنان

9-2- واحد كار: مسير برون‌شهری، درون‌شهری

9-3- حجم كار:

9-4- كيفيت كار: با نظر کارفرما

9-5- امكانات و تجهيزات مورد نياز:

9-6- نشاني محل‌ انجام خدمت موضوع‌ قرارداد:

10- مدت انجام قرارداد:

مدت زمان انجام قرارداد از تاريخ امضاء            به مدت:              تاريخ:                                       تاريخ خاتمه:

11- مبلغ قرارداد:

11-1- ارزش هر واحدكار: هر نيمراه اتوبوس خارج شهر   ………………….  ريال، هر نيمراه اتوبوس داخل شهر………….. ريال، هر نيمراه ميني بوس خارج شهر …………  ريال و هر نيمراه ميني‌بوس داخل شهر……………  ريال

11-2- كل مبلغ قرارداد: …………  ريال (………. ريال)

*درصورتی‌که از روش ترك مناقصه استفاده شود می‌بایست دلايل ترك تشريفات در فرم منعكس و يك نسخه نيز به ————————— ارسال گردد.

12- نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني و اقساط پیش‌پرداخت:

پرداخت براساس تأیید كارفرما در دوازده مرحله، به شرح زير صورت می‌گیرد:

12-1- پیش‌پرداخت به مبلغ………ريال در تاريخ ……………..

12-2- پرداخت‌های ماهانه به مبلغ …………. ريال (………  ريال) در پايان هرماه پس از ارائه صورتحساب توسط پيمانكار و تأیید ناظر قرارداد.

12-3- ساير اشكال پرداخت (در صورت توافق):

13- روش اصلاح قرارداد:

13-1- كارفرما می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به كار با اعلام به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25% درصد كاهش يا افزايش دهد.

13-2- كارفرما می‌تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمي در خدمات موضوع قرارداد با توافق شركت طرف قرارداد اجازه استفاده از اين نيروها را با كاهش مبلغ قرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور) به شركت طرف قرارداد اعطا نمايد.

13-3- كارفرما می‌تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي، شرايط اختصاصي را كه لازم می‌داند به اين قرارداد الحاق نمايد.

14- تعهدات كارفرما:

14-1- كارفرما يك نفر را به عنوان نماينده تام‌الاختیار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگی‌های لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي می‌نماید.

14-2- كارفرما متعهد می‌شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیار شركت طرف قرارداد قرار دهد.

14-3- كارفرما مجاز است براي فسخ قرارداد, حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد.

14-4- كارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب‌های مربوط در رأس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.

15- تعهدات شركت طرف قرارداد:

15-1- شركت طرف قرارداد…….. نفر را به عنوان نماينده تام‌الاختیار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگی‌های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي می‌نماید.

15-2- شركت طرف قرارداد متعهد می‌گردد نيروي انساني واجد شرايط, امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد.

15-3- شركت طرف قرارداد متعهد می‌گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندی كه به تأیید كارفرما می‌رساند انجام دهد.

15-4- شركت طرف قرارداد اقرار می‌نماید كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمی‌باشد.

15-5- شركت طرف قرارداد متعهد می‌گردد مقررات قانون كار و قانون تأمین اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات­هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد. ضمناً پرداخت دستمزد و كارمزد، حق السعي، خسارات اخراج، سنوات، بيمه، عائله‌مندی، اياب و ذهاب، بن كارگري، پاداش و اضافه‌کار افراد موضوع اين بند با پيمانكار قرارداد است.

15-6- شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد.

15-7- هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد می‌بایستی ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد.

15-8- شركت طرف قرارداد مكلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تأييد سازمان تأمین اجتماعي رسيده است به كارفرما ارائه نمايد.

15-9- در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسویه‌حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد می‌باشد.

15-10- شركت طرف قرارداد متعهد می‌گردد براي نيروي انساني شركت در موارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است كارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد.

15-11- شركت متعهد می‌گردد آموزش‌های تخصصي و حرفه‌ای لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد.

15-12- ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت در مقابل دستگاه پاسخگوست.

15-13- شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام‌های جاري دستگاه, حفظ اسرار و نكات ايمني می‌باشد.

15-14- به منظور حسن اجراي قرارداد, و تضمين  انجام تعهدات، طرف قرارداد موظف است  به ميزان مقرر در آئین‌نامه تضمين براي معاملات دولتي (موضوع بندهاي ب و د ماده 5  آئین‌نامه مذکور) تضمين قانوني بسپارد.

یک فقره ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام تعهدات به شماره ………. مورخ………به عهده بانک ………شعبه………. کد……. به مبلغ ……………. ریال تسلیم کارفرما گردیده که در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تأیید کارفرما برابر مقررات قابل استرداد است.

16- نظارت:

16-1- كارفرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي و حقوقی) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تأیید مدير واحد رسيده است, به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد.

16-2- كليه پرداخت‌ها به طرف قرارداد با تأیید ناظر يا ناظرين صورت می‌گیرد.

16-3- نظارت بر اجرای تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آن‌ها با ناظر است.

16-4- ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي می‌شود تا بر حسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكلات به ناظر منعكس گردد.

16-5- ناظر بايد مکانيزم اجرايي نظارت را با توجه به شیوه‌های علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پیش‌بینی و اعمال نمايد.

16-6- درصورتی‌که كارفرما تشخيص دهد که شركت، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده و يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز زند، جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه، مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هیچ‌گونه اعتراضي را ندارد.

17- شرايط عمومي قرارداد:

17-1- كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانون كار، قانون تأمین اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تأمین اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذی‌ربط و ذيصلاح هیچ‌گونه مسئوليتي ندارد.

17-2- كارفرما حق هرگونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان, نحوه مديريت و ……… از خود سلب می‌نماید.

17-3- درصورتی‌که براساس گزارش كتبي ناظر, طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد:

در مرحله اول 1 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر می‌شود.

در مرحله دوم 2 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر می‌شود.

در مرحله سوم 3 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر می‌شود.

در مرحله چهارم موضوع در كميته مندرج در بند 9-17  بررسي و تصمیم‌گیری می‌شود، حكم تصميمات كميته لازم‌الاجرا است.

17-4- در صورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد، دستگاه می‌تواند به ميزان درصدي از مبلغ قرارداد از محل طلب‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌های شركت اخذ خسارت نمايد.

17-5- هرگونه قرارداد كه نتيجه آن به‌کارگیری نيروي انساني به هر شکل باشد، ممنوع است.

17-6- اين قرارداد در صورت رضايت طرفين و دريافت مجوزهاي لازم از بالاترين مقام دستگاه و با رعايت آئین‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و قانون برگزاري مناقصات با همان شرايط قبلي به مدت سه ماه قابل تمديد است.

17-7- كارفرما حق خواهد داشت به تشخيص خود و در مواقع لزوم، دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه با موضوع اين قرارداد، از طريق حسابرسان خود حسابرسي نموده و پيمانكار متعهد است نهايت همكاري را در اين مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد. هدف حسابرسي موضوع اين ماده حصول اطمينان كارفرما از حسن اجراي مفاد و شرايط و نرخ‌های قرارداد حاضر به‌وسیله پيمانكار است.

17-8- درصورتی‌که از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد، كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي به فاصله ……. روز و عدم‌تغییر رويه نسبت به فسخ قرارداد  به‌صورت یک‌جانبه اقدام و ضمانت‌نامه بانكي شركت را ضبط نمايد.

17-9- حل هرگونه اختلاف ناشي از تفسير مواد اين قرارداد و يا اجراي هريك از آن‌ها بر عهده كميسيون موضوع ماده 94 آئین‌نامه مالي، معاملاتي دانشگاه به عنوان حكم مشترك و مرضی‌الطرفین می‌باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر می‌شود براي طرفين لازم‌الاجرا است. درطول رسيدگي به اختلاف، پيمانكار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد، به كار خود ادامه دهد.

18- نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات:

18-1- نشاني كارفرما:              نشاني:               تلفن:                   نشاني پست الكترونيك:

18-2- نشاني شركت طرف قرارداد:                      نشاني:                        تلفن:                   نشاني پست الكترونيك:

نشانی‌های فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين می‌باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـلات از طريق نشانی‌های فوق‌الذکر قانوني تلقي می‌شود. در صورت تغيير نشاني، طرفين موظف‌اند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند. در غیر اين صورت كليه نامه‌ها، ابلاغ‌شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمی‌باشد و مسئولیت‌های مالي و قانوني ناشي از عدم اعلام آدرس جديد به کارفرما به عهده پيمانکار است.

19- امضاء طرفين قرارداد:

اين قرارداد در 19 ماده و 49 بند در……… نسخه  جهت: طرف قرارداد, دستگاه (كارفرما)، وزارت کار و امور اجتماعی، …….. و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظیم‌شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود.

ضمناً ً به استناد بند 3-13 …… برگ شرايط اختصاصي شامل …….. ماده و …….. برگ ليست اسامي و خط سير مسيرهاي سرويس شامل ……… مسير الحاق قرارداد می‌باشد که جزء لاینفک قرارداد بوده و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

مهر و امضاء كارفرما:                             مهر و امضاء شركت طرف قرارداد:                     مهر و امضا مسئول امور مالي:

نام و نام خانوادگي نماينده:                      نام و نام خانوادگي نماينده:                              نام و نام خانوادگي:

سمت:                                                سمت:

محل امضاء:                                         محل امضاء:                                                 محل امضاء:

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها