نمونه قرارداد پیمانکاری 3

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. و به شماره ثبت ……….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. (مدیریت کارخانه) به آدرس تهران ……………… که من­بعد در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ……………… به شماره ثبت …………….. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی آقای …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …………صادره از ……… خ  ……… که من­بعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می‌گردد:

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

عبارت است از انجام عملیات Grinding رینگ‌ها و غلطک های کوره هزار تنی اول کارخانه سیمان ……………. به شرح زیر:

· بازسازی سطوح رینگ‌ها و غلطک های هر سه پایه کوره

· سرپرستی نظارت بر اجرای عملیات roller Adjusment جهت جبران کاهش قطر رینگ و غلطک ناشی از سنگ زنی

 

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان انجام موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت…….. روز خواهد بود.

 

ماده 3 )  مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد جهت انجام کامل موضوع ماده یک مبلغ ……………هزار ریال به شرح زیر تعیین می‌گردد:

3-1- جهت اجرای خدمات موضوع بند 1-1 مبلغ……….. (………….) ریال تعیین می‌گردد.

3-2- جهت اجرای خدمات موضوع بند 2-1 قرارداد………… (………….) ریال تعیین می‌گردد.

 

ماده 4 )  نحوه پرداخت

4-1- معادل 25% کل مبلغ قرارداد پس از امضاء قرارداد به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

4-2- 75% باقیمانده مبلغ بند (1-3) قرارداد پس از خاتمه عملیات موضوع بند (1-1) قرارداد و تأیید کتبی ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

4-3- 75% باقیمانده بند (2-3) پس از انجام موضوع بند (2-1) در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 

ماده 5 ) کسورات قانونی

5-1- از هر پرداخت پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کسر که توسط کارفرما پرداخت و فیش واریزی آن عیناً به مشاور ارائه می‌گردد.

5-2- از هر پرداخت طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی معادل 5% کسر و به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما نگهداری می‌گردد. بدیهی است مبلغ مزبور پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به پیمانکار مسترد خواهد گردید.

 

ماده 6 ) جریمه تأخیر

6-1- در صورت عدم شروع عملیات طی چهار هفته بعد از پرداخت موضوع بند (1-4) پیمانکار موظف است به ازای هر روز تأخیر هزینه‌ای معادل…….. مبلغ قرارداد در وجه کارفرما پرداخت نماید.

6-2- در صورتی که زمان عملیات بیش از یک دوم مدت به تأخیر انجامد و این امر ناشی از عملکرد پیمانکار باشد, پیمانکار موظف است به ازای هر روز تأخیر بیش از مدت قرارداد به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد به عنوان جریمه تأخیر در وجه کارفرما پرداخت نماید.

6-3- در صورت توقف کوره که ناشی از اشکالات فنی و بهره برداری باشد و موجب افزایش مدت عملیات بیش از 5 روز گردد, هزینه‌ای معادل یک شصت و پنجم کل مبلغ قرارداد به ازای هر روز به صورت خالص توسط کارفرما در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 

ماده 7 )  ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس ………… + ………….. به عنوان دستگاه نظارت معرفی می‌گردند.

 

ماده 8 ) تعهدات پیمانکار

8-1- پیمانکار متعهد است جهت انجام خدمات موضوع ماده یک روش و تجهیزات منحصر به فرد شرکت philips scrviccs  استفاده نماید.

8-2- پیمانکار متعهد به انجام سنگ زنی رینگ و غلطک های مورد نظر و تحویل آنها به صورت استوانه‌ای و صاف و با دقت حداکثر mm 3/0 در شعاع می‌باشد.

8-3- پیمانکار در مورد نظارت و سرپرستی بر انجام عملیات Roller Adjustment موظف است تنظیم غلطک ها صورتی انجام شود که پایین آمدن مرکز دوران کوره ناشی از کاهش قطر رینگ‌ها و غلطک ها به میزان براده برداری شده در خلال عملیات Grinding جبران گردد.

8-4- رفع عیوب عمیق نظیر قلوه کنی (spalling) که پس از سنگ زنی و استوانه‌ای شدن رفع نشده باشد جزء تعهدات پیمانکار نمی‌باشد.

8-5- رفع عیوب مخفی نظیر ترک که در حین کار سنگ زنی آشکار گردد به عهده پیمانکار نمی‌باشد.

8-6- پیمانکار موظف است چنانچه اشکالاتی در شیب غلطک و پیچیدگی بدنه کوره و یا وضعیت شافت و …… وجود داشته باشد که موجب عدم تماس رینگ و غلطک و یا گرم کردن یاتاقان پس از سنگ زنی و جابجایی غلطک ها بشود, به کارفرما گزارش نماید تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

 

ماده 9 ) تعهدات کارفرما

9-1- تأمین جوشکار, برشکار, برق کار و جرثقیل مناسب جهت جابجایی و نصب دستگاه‌ها (جرثقیل از نوعی باشد که طول BOOM آن حداقل تا بالاترین نقطه رینگ برسد) به عهده کارفرما می‌باشد.

9-2- تأمین دو رشته کابل برق سه فاز 50A-380 V و تأمین برق 220V در هر پایه کوره به عهده کارفرما خواهد بود.

9-3- کارفرما متعهد به ساخت Plat form مطابق نقشه ارسالی و تأمین نبشی و ناودانی مورد نیاز جهت نصب دستگاه‌ها (حداقل 4 شاخه نبشی 80*80 و دو شاخه نبشی 100*100 به علاوه مقداری خرده ناودانی و خرده ورق mm 10) می‌باشد.

9-4- تمیز کردن بدنه کوره در دو طرف رینگ و در صورت کثیف بودن و جرم گرفتگی, همچنین تمیز کردن Base Plate  یاتاقان‌ها به صورت کامل به عهده کارفرما می‌باشد.

9-5- تأمین نیرو جهت جابجایی و تنظیم غلطک پس از سنگ زنی به عهده کارفرما می‌باشد.

9-6- کارفرما تأمین هوای فشرده (کمپرسور هوا) با دبی مناسب (نظیر کمپرسور معدن) را به عهده خواهد داشت.

 

ماده 10 ) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 11 ) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده 12 ) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

 

ماده 13 ) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 14 ) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 15 ) حل اختلاف

چنانچه در خصوص عمل به این قرارداد اختلاف نظری بین کارفرما و پیمانکار به وجود آید موضوع در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان طرفین مطرح و بررسی‌شده و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب مراتب به هیئت‌مدیره شرکت سهامی عام سیمان ………. و ………… به عنوان مرجع حل اختلاف ارجاع می‌گردد.

 

ماده 16 ) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

  

کارفرما                                                                                         پیمانکار

مدیر کارخانه سیمان ……………….                                  شرکت خدماتی مهندسی …………

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها