نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

 ماده 1 : طرفين قرارداد

 1-1- موجر/موجرين ....................................... اصالتاً / وكالتاً / قيومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند ................... به شماره شناسنامه .......................... صادره ................... کدملي ............................. متولد ................... ساکن ............................................................................................................................................. تلفن ................... 

 2-1- مستاجر/مستاجرين .................................. صالتاً / وكالتاً / قيومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند ................... به شماره شناسنامه ........................ صادره ................... کدملي  .............................  متولد ..................... ساکن ........................................................................................................................................... تلفن ...................                          

ماده 2: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تمليك  

تمليك عين مستاجره پس از پرداخت تمامي اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر طبق شرايط اين قرارداد .............. دانگ / دستگاه / يك باب .............. به مساحت .............. متر مربع داراي پلاک ثبتي شماره .............. فرعي از .............. اصلي .............. واقع در بخش .............. حوزه ثبتي .............. داراي سند مالكيت به شماره ..........................  صفحه ................. دفتر .................  صادره بنام ............................... با حق استفاده آب /  برق / گاز به صورت اختصاصي / اشتراكي / شوفاژ روشن / غير روشن / كولر / پاركينگ ....................... فرعی به متراژ .......... متر مربع / انباري فرعی ............. به متراژ ............. متر مربع/ تلفن داير به شماره .......................... غير داير و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه كه به رويت مستاجر / مستاجرين رسيده است و مورد قبول قرار گرفته است .

 

ماده 3 : مدت اجاره  

مدت اجاره ............. ماه / سال شمسي از تاريخ     /    /    13 لغايت     /    /    13 مي باشد .

 

ماده 4 : اجاره بهاء

كل مبلغ اجاره بها مبلغ ..................................... ريال معادل ......................... تومان مي باشد كه مبلغ ......................... ريال به عنوان پيش پرداخت ، نقداً / طي چك شماره ................... بانك ................... شعبه ................... تحويل موجر گرديد و باقيمانده در مواعد ................... توسط مستاجر به موجر پرداخت مي گردد .

 

ماده 5 : شروط و آثار قرارداد

1-5- طرفين قرارداد كردند كه پس از پرداخت آخرين قسط اجاره بها ، عين مستاجره به مالكيت مستاجر در آيد .

2-5- طرفين متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند 1 ماده 5  قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر اسناد رسمي شماره ..................... حاضر شوند و نسبت به تنظيم سند رسمي بنام مستاجر اقدام نمايند .

3-5- عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حكم عدم حضور است و سردتر در موارد مذكور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

4-5- در صورتيكه مستاجر در مدت اجاره ، تمامي مبلغ اجاره بها را يكجا پرادخت كند ، عين مستاجره از همان تاريخ به مالكيت مستاجر در آمده و طرفين مكلف خواهند بود ظرف مدت ........................................ از تاريخ پرداخت ، نسبت به اجراي مفاد بند 2 ماده 5 اقدام نمايند . در صورت امتناع موجر از دريافت اجاره بها ، مستاجر مي تواند با پرداخت اجاره بهاي مذكور به صندوق ثبت يا دادگستري تعهد خود را اجرا نمايد .

5-5- اگر مستاجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بيش از ....................... ماه تخلف نمايد ، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ كند . در اينصورت بخشي از اجاره بهاي پرداختي در مواعد گذشته به ميزان ............................................... ريال بعنوان اجاره بهاي قرارداد در مالكيت موجر مستقر و مابقي را به مستاجر به ضميمه پيش پرداخت به مستاجر مسترد خواهد شد . در صورتيكه از ابتداي قرارداد اجاره بهاي اقساطي بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد ، موجر مي تواند با كسر اجاره بها از محل پيش پرداخت ، مابقي را به مستاجر مسترد نمايد .

6-5- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند 2 ماده 5 متخلف ،‌ مكلف است  به ازاي هر ورز تاخير معادل .................................. ريال به عنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت كند و اين خسارت مانع از الزام اجراي تعهد اصلي نخواهد بود . خسارت مذكور در اين بند نسبت به تخلف مندرج در بند 4 ماده 5 نيز قابل اجرا خواهد بود .

7-5- موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به ديگري نخواهد داشت تخلف از اين تعهد هيچ تاثيري در اجراي تعهدات مندرج در اين قرارداد ندارد و مستاجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ كند و يا اينكه با اقامه دعوا به طرفيت موجر و منتقل اليه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا كند . در صورتيكه الزام ممكن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است كليه هزينه هايي كه خريدار متقبل شده است را پردخت كرده و معادل مبلغ ........................................................ ريال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد .

8-5- مستاجر نمي تواند / مي تواند  در طول مدت اجاره نسبت به اجراي تعهدات وحقوق مندرج در اين قرارداد شخص ديگري را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جايگزين خود كند . در صورتيكه طبق توافق مستاجر حق واگذاري ورد معامله را به ديگري داشته باشد انتقال گيرنده از حيث اجراي تعهدات و پرداخت اقساط و ساير آثار قرارداد مثل مستاجر سابق خواهد بود .

9-5- مستاجر متعهد به حفظ و نگهداري عين مستاجره مي باشد و در صورت تعدي و تفريط در نگهداري عين مستاجره مسئول جبران خسارت خواهد بود .

10-5- تعميرات و هزينه هاي كلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه / شوفاژ / كولر / آسانسور / شبكه آب / برق / گاز به عهده موجر است و هزينه هاي جزيي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است كه نوع و ميزان آن راعرف تعيين مي كند .

 

ماده 6

كليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين مبني بر علم و اطلاع كامل از عرف بازار اسقاط گرديد . موارد تقلب و تدليس كه بطور واضح و آشكار علت غبن باشد مستثني است .

 

ماده 7

با استناد به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 شهود با مشخصات زير ، اين قرارداد را گواهي و امضاء مي نمايند .

 

ماده 8

حق الزحمه مشاور امور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... بالمناصفه بعهده طرفين است كه همزمان با امضاء اين قرارداد به موجب قبوض شماره ....................... و ...................... پرداخت شد .

 

ماده 9       

اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 ساعت ........................ در دفتر مشاور املاک شماره ................................................... به نشاني ................................. در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاك موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ،‌ نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني كند . هر سه نسخه داراي اعتبار يكسان است و در صورت تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .

 

ماده 10

موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .          

 

 نام و نام خانوادگي کارشناس حقوقي                                                 نام و نام خانوادگي   مستأجر

  

 

نام و نام خانوادگي  موجر                                                              نام و نام خانوادگي  شهود

 

 

 با احراز هويت طرفين قرارداد و مدارک و اسناد مورد اجاره  تمام مراتب مندرج در اين قرارداد به تائيد و گواهي اينجانب مي رسد .

 

مهر و امضاء مشاور املاک 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها