نمونه قرارداد پیمانکاری 2

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

این قرارداد بین کارخانه …………... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… به شماره ثبت ………... کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. (مدیریت کارخانه) به آدرس ……………… که من­بعد در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یک‌طرف و شرکت ……………… به شماره ثبت ……… کد اقتصادی ………… به نمایندگی آقای …………فرزند ……………… به شماره شناسنامه ………... صادره از……… به آدرس ……………… که من­بعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می‌گردد:

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

عبارت است از انجام اندازه­گیری‌ها و محاسبات لازم جهت آنالیز مکانیکی و تعیین موقعیت تراز محور کوره هزار تنی اول کارخانه ………. به شرح مندرج در پیوست شماره یک که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد، با استفاده از روش تجهیزات منحصر به فرد شرکت فیلیپس ریما مطابق با لیست پیوست شماره دو.

 

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ مبلغ موضوع بند 1-4 قرارداد ………. ماه تعیین می‌گردد و مدت انجام عملیات در شرایط کارکرد کوره، ده روز خواهد بود.

 

ماده 3 )  مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای انجام موضوع ماده یک جمعاً ………… ریال (……………. ریال), به شرح زیر تعیین می‌گردد:

3-1- بابت انجام اندازه‌گیری تراز لیزری کوره………… ریال تعیین می‌گردد.

3-2- بابت انجام عملیات شل پروفیل کوره …………... ریال تعیین می‌گردد.

 

ماده 4 )  نحوه پرداخت

4-1- 25% کل مبلغ موضوع ماده سه پس از امضاء قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت می‌گردد.

4-2- مبلغ موضوع ماده سه، پس از خاتمه عملیات موضوع بند هفت مندرج در شرح خدمات قرارداد پس از کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت می‌گردد.

4-3- 50% مابقی بعد از ارائه گزارش کتبی پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می‌باشد.

 

ماده 5 ) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندسین ………و …………. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می‌گردند. بدیهی است کلیه پرداخت‌ها با تأیید دستگاه نظارت انجام می‌گیرد.

 

ماده 6 ) تعهدات پیمانکار

6-1- پیمانکار موظف و متعهد به اجرای کامل شرح خدمات پیوست، بوده و نهایت تلاش خود را در اجرای صحیح وظایف تعیین‌شده خواهد نمود.

6-2- پرسنل پیمانکار متعهد به انجام صحیح امور محوله و حفظ شئونات، رعایت مقررات و ضوابط کارفرما می‌باشد.

 

ماده 7 ) تعهدات کارفرما

7-1- تأمین جوشکار، برشکار و نبشی و آهن‌آلات مورد نیاز، جهت نصب تجهیزات به عهده کارفرما می‌باشد.

7-2- برداشتن سایه‌بان‌ها، عایق‌های حرارتی یاتاقان‌ها و هرگونه مانعی جهت اندازه‌گیری‌های لازم به عهده کارفرما  می‌باشد.

7-3- استقرار تجهیزات مربوط به پیمانکار در مکانی مناسب، در نزدیک‌ترین محل به کوره به عهده کارفرما می‌باشد.

7-4- در صورت توقف کوره به هر دلیل که موجب افزایش مدت عملیات (مازاد بر پانزده روز) گردد هزینه‌ای معادل یک بیستم کل مبلغ قرارداد به ازای هر روز، به صورت ناخالص توسط کارفرما در وجه پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

 

ماده 8 ) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 9 ) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 10 ) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 11 ) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 12) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 13) حل اختلاف (حکمیت و داوری)

در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین قرارداد که ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد و یا نحوه اجرای آن‌که نتوان از طریق مذاکره یا مکاتبه حل‌وفصل نمود، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب به هیأت مدیره شرکت سهامی عام ……... و ……… به عنوان مرجع حل اختلاف ارجاع می‌گردد.

 

ماده 14) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

کارفرما  ………………….                                                                      پیمانکار …………………...

 

شرح خدمات

· اندازه‌گیری، محاسبه وضعیت محور کوره در صفحه قائم (تراز عمودی کوره)

· اندازه‌گیری، محاسبه و تعیین وضعیت محور کوره در صفحه افق (تراز عرضی یا افقی کوره)

· اندازه‌گیری اوالیتی بدنه کوره در پایه‌های مختلف توسط ovalitg beam مجهز به کامپیوتر و نرم‌افزار ویژه

· اندازه‌گیری شیب base plate یاتاقان‌های کوره

· انجام general inspection از تجهیزات کوره و ارائه نتایج و پیشنهادات اصلاحی

· انجام shell profile analgsis به منظور:

Ø      اندازه‌گیری تقریبی خروج از دایره مقاطع مختلف پوست کوره به ازاء تقریباً هر 5/2-2 متر از طول کوره. در 36 نقطه از هر موضع اندازه‌گیری.

Ø      تعیین موقعیت و میزان خمیدگی‌های احتمالی بدنه کوره.

Ø      ترسیم و ارائه pherenograph سه‌بعدی بدنه کوره.

Ø      ترسیم و ارائه دیاگرام انحرافات محور کوره shell run – our

ارائه گزارش کتبی و شفاهی از نتایج اندازه‌گیری‌ها و بررسی به‌عمل‌آمده، ذکر شده در بندهای 1 تا 6 شرح خدمات.

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها