نمونه قرارداد پیمانکاری نظافت 2

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

…………………. به نمایندگی آقای……………… به شماره ملی…………… نام پدر………………… شماره تماس……………آدرس……………………………………که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و

…………………. به نمایندگی آقای……………… به شماره ملی…………… نام پدر………………… شماره تماس……………آدرس……………………………………که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از نظافت کلیه موارد نقشه پیوست از بالاترین تا پایین‌ترین سطح را شامل می‌باشد از جمله به شرح زیر:

الف) محوطه کارخانه:

1-1- از درب ورودی کارخانه تا ساختمان مدیریت و جلو دفتر فنی و جلو انبار کل تا سه راه گاراژ (طبق کروکی پیوست)

1-2- محوطه جلو حمام و بهداری سابق و ورودی به محوطه بارگیری تا مرز محوطه تحت مسئولیت پیمانکار نظافت بارگیری (طبق کروکی پیوست)

1-3- محوطه پشت استخر و پشت ایمنی (طبق کروکی پیوست)

ب) محدوده کوره:

1-4- نظافت گود نقاله 1000 تنی اول

1-5- نظافت زنجیر نرمه کش کوره هزار تنی اول

1-6- نظافت اطراف خنک‌کن کوره هزار تنی اول

1-7- نظافت محوطه جلو اتاق فرمان کوره هزار تنی اول و دوم

1-8- نظافت محوطه داخل تونل کوره هزار تنی دوم

1-9- نظافت راهرو اطراف کوره از ایستگاه 4 تا بالای بیشگرمکن هزار تنی دوم

1-10- نظافت خدماتی متفرقه در محدوده واحد (طبق کروکی پیوست)

1-11-  نظافت محوطه زیر سیلیکون‌های فیلتر شنی کوره هزار تنی اول

ج) فیلتر

· انجام امور محوله بهداری قدیم تا نبش آزمایشگاه

تبصره 1: کلیه نقاط قابل نظافت و مورد نظر که در بالا ذکر شده است و سایر نقاط ذکر نشده طبق نقشه پیوست مشخص‌شده و بالاترین و پایین‌ترین سطوح را دربر می‌گیرد.

د) نظافت سایر قسمت‌های به شرح زیر:

· نظافت محوطه بهداری قدیم تا نبش آزمایشگاه

· نظافت محوطه زیر بدنه کوره هزار اول و دوم

· نظافت محوطه سابق کوره 300 و 500 تنی

ه) نظافت محوطه زیر ساتالایت­های کوره هزار تنی دوم (فن خنک‌کن هزار تنی اول و دوم)

 

ماده 2 ) مدت قرارداد

از تاریخ ………… لغایت ………. به مدت ……... سال شمسی تعیین می‌گردد و کلیه توافقات و قراردادهای قبلی در این رابطه با پیمانکار از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

 

ماده 3) مبلغ قرارداد

در قبال انجام کارهای مورد قرارداد توسط پیمانکار، به ازاء هرماه انجام کار ……… ریال که برای مدت قرارداد مبلغ ……………... ریال می‌باشد.

60% مبلغ قرارداد بابت دستمزد و مبلغ 40% جهت خرید لباس کار و لوازم کار تعیین پرداخت می‌گردد.

تبصره 1: در پایان قرارداد در صورت توافق طرفین مبنی بر ادامه قرارداد (تمدید قرارداد) مبلغ جدید با در نظر گرفتن مصوبه شورای عالی کار و امور اجتماعی و به ازاء هر نفر نیروی  انسانی پیمانکار تعیین می‌گردد.

تبصره 2: هزینه ابزار و لوازم و لباس کار، کلیه حقوق قانونی دستمزد، حق مسکن، حق اولاد، عیدی، باز خرید خدمت، بازخرید مرخصی، باز خرید مرخصی، شیر روزانه، سود پیمانکار و پرسنل به کار گرفته‌شده در محاسبات منظور شده است و کارخانه تعهد دیگری برای هزینه‌های مربوطه نخواهد داشت.

تبصره 3: در صورتی که کیفیت خدمات انجام‌شده توسط پیمانکار کمتر از 100% توسط ناظر مربوطه منظور شود حق‌الزحمه پیمانکار در آن ماده متناسب با درصد کیفیت ارائه‌شده پرداخت می‌گردد.

 

ماده 4)  نحوه پرداخت

حق‌الزحمه موضوع قرارداد پایان هرماه در قبال ارائه صورت‌وضعیت انجام کار توسط پیمانکار و پس از تأیید ناظر قرارداد و ارسال یک نسخه به بازرگانی مبنی بر انجام کار با کیفیت مطلوب و پس از کسر کسور قانونی پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: با توجه به پیشنهاد پیمانکار مبنی بر نیاز حداقل 15 نفر جهت انجام موضوع قرارداد فعلاً مشغول بکار خواهند بود که خود پیمانکار جزو نفرات محاسبه نمی‌گردد. بدیهی است از نظر کارفرما فقط انجام صحیح کار مورد نظر می‌باشد نه تعداد پرسنل پیمانکار و در صورت عدم رضایت کارفرما به دلیل کمبود نفرات یا به هر دلیل کمبود نفرات یا به هر دلیل دیگر پیمانکار موظف به اضافه کردن پرسنل به اندازه کافی تا رفع اشکالات و نظافت کامل محوطه مورد قرارداد می‌باشد. (بدون اضافه شدن مبلغ قرارداد) و در حال حسن انجام کار ملاک خواهد بود.

 

ماده 5) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما آقای ………… مدیر امور اداری + رئیس واحد مواد خام کارخانه آقای ……… به عنوان ناظر قرارداد تعیین و پیمانکار مکلف است کلیه کارهای موضوع قرارداد را با نظارت و اطلاع نامبردگان به انجام رساند.

تبصره 1: ناظر قرارداد به نوبه خود افرادی را در چارچوب دستگاه نظارت و هریک از بخش‌ها تعیین می‌نماید و در صورتی که تأیید دستگاه نظارت و ناظرین کمتر از 100% باشد با اخطار قبلی مبلغ آن بخش از قرارداد مطابق همان درصد کسر پرداخت خواهد شد.

 

ماده 6 ) کسورات قانونی

6-1- از مبلغ دستمزد موضوع ماده 3 قرارداد 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد.

6-2- از مبلغ دستمزد موضوع ماده 3 قرارداد 15% به علاوه یک‌نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا­حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید.

 

ماده 7 )  تضمین حسن انجام کار

پیمانکار چک شماره …………… عهده بانک …………... شعبه ………... به مبلغ ………... ریال در وجه کارفرما صادر و تسلیم می‌نماید. چک مذکور به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما خواهد بود. بدیهی است هرگونه خسارات وارده به کارفرما ناشی از تفسیر و یا عدم اجرای صحیح و به موقع هریک از مفاد قرارداد از محل چک یادشده و دیگر مطالبات پیمانکار کسر برداشت خواهد شد.

 

ماده 8 ) تعهدات پیمانکار

8-1- پیمانکار ملزم به رعایت مسائل ایمنی و بهداشت محیط کار می‌باشد.

8-2- پیمانکار می‌بایست پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید.

8-3- پیمانکار می‌بایست  مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید.

8-4- پیمانکار حق واگذاری مورد قرارداد را به غیر نخواهد داشت.

8-5- پیمانکارموظف است در صورت نیاز در اسرع وقت در محل کارخانه حضورداشته باشد.

8-6- پیمانکار مکلف است کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید.

8-7- تأمین کلیه ابزار و لوازم موردنیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد.

8-8- پیمانکار ملزم و موظف  است که مقررات و قوانین کار جمهوری اسلامی را رعایت نماید.

8-9- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و رعایت قوانین کار و امور اجتماعی در خصوص پرسنل خود بنماید.

 

ماده 9 ) سایر شرایط قرارداد

9-1- چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد پیمانکار به موقع نسبت به انجام مورد قرارداد اقدام ننماید و موجب ایجاد وقفه در کار گردد، کارفرما راساً به رفع مانع اقدام و هزینه‌های مربوطه را برآورد و با 20 درصد اضافه به حساب پیمانکار منظور خواهد نمود بدیهی است تکرار مورد موجب خسارات بر طبق شرایط قرارداد خواهد بود.

9-2- زمان انجام کار نظافت می‌بایست هماهنگ با ساعات کار کارخانه از ساعت 7 صبح آغاز و ادامه یابد و بعد از وقت اداری انجام کار با هماهنگی ناظر و واحدهای مربوطه جهت کنترل ورود و خروج امکان‌پذیر است. بدیهی است در طول مدت و ساعات کار کلیه محوطه‌های موضوع قرارداد بایستی پاکیزه و به دور هرگونه آلودگی باشد.

9-3- جمع‌آوری مواد و قطعات ضایعاتی محوطه در جای مناسب که کارفرما تعیین می‌نماید به عهده پیمانکار است.

9-4- پیمانکار می‌بایست جهت ورود و خروج کارکنان و افراد تحت پوشش خود مجوز لازم  از طریق بازرگانی و اداری کارخانه اخذ و از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین درخواست نماید.

9-5- پیمانکار موظف به تأمین لباس متحدالشکل الزاماً با رنگ متفاوت با رنگ لباس کارگران کارخانه و آرم مخصوص پیمانکار مربوطه بوده و کارگران ملزم به پوشیدن و استفاده از لباس فوق می‌باشد (و در صورت رعایت آن 5% (پنج درصد) از محل مبلغ قرارداد کسر خواهد شد)

9-6- پیمانکار در موقع تسویه‌حساب در پایان قرارداد ملزم به ارائه تسویه‌حساب فردی پرسنل خود می‌باشد و بدون تسویه‌حساب با پیمانکار امکان‌پذیر نخواهد بود.

9-7- ایاب و ذهاب کارگران پیمانکار به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص تعهدی ندارد و تنها در صورت در مسیر بودن و وجود ظرفیت خالی، استفاده از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه بلامانع است.

9-8- با توجه به مفاد قرارداد بابت انجام موضوع قرارداد اضافه‌کاری از طرف کارخانه به پیمانکار پرداخت نمی‌شود چون در محاسبه مبلغ قرارداد اضافه‌کاری موردنیاز منظور شده است ولی پیمانکار موظف است در صورت اضافه‌کار توسط پرسنل تحت پوشش خود به ایشان اضافه‌کاری پرداخت نماید و کارخانه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال دستمزد و اضافه‌کاری آن‌ها ندارد.

 

ماده 10) فسخ قرارداد

چنانچه در طول مدت قرارداد پیمانکار به دفعات (حداقل سه نوبت) موجب ایجاد وقفه در کار گردد کارفرما می‌تواند قرارداد را یک‌طرفه فسخ و نسبت به محاسبه و کسر خسارات وارده از مطالبات پیمانکار اقدام نماید.

تبصره 1: عدم‌تأیید 100% ناشی از وقفه کار به منزله تذکر کتبی به پیمانکار و عدم رضایت کارفرما می‌باشد.

 

ماده 11-يكپارچگي قرارداد
قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 12-تفکیک‌پذیری
چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 13-تغییر و اصلاح
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 14-فورس ماژور
هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 15-تغيير نشاني طرفين قرارداد 
هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

ماده 16-حل اختلاف 
در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل حل خواهد بود.


ماده 17-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ
این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم
…………………                                           …………………...
امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم
…………………                                            ………………….

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها