نمونه قرارداد پیمانکاری نظافت

طرفین قرارداد
قرارداد حاضر فی ما‌بین؛
…………….
به نمایندگی آقای………………. به شماره ملی……………. نام پدر…………………. شماره تماس………………آدرس…………………………. که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و
…………….
به نمایندگی آقای………………. به شماره ملی……………. نام پدر…………………. شماره تماس………………آدرس…………………………. که ازین پس « پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می‌باشد از جمله به شرح زیر:

 

الف) آسیای سنگ و آسیای بیرون:

· تخلیه مواد ریزش اطراف باند کوچک سنگ

· تخلیه مواد ریزش ابتدای باند بزرگ سنگ

· تخلیه مواد ریزش اطراف آسیای سنگ (پای آسیا)

· نظافت کف طبقات مربوطه

· نظافت زیر لنگری باند سنگ.

 

ب) آسیای خاک:

· تخلیه مواد اطراف نقاله خوراک دهنده خاک

· تخلیه مواد اطراف باند کوچک خاک

· تخلیه مواد ریزش ابتدای باند بزرگ خاک

· نظافت کف طبقات مربوطه

· نظافت اطراف باندهای داخل تونل

· نظافت زیرلنگری باند خاک

 

ج) محوطه داخل و بیرون آسیای خاک و سنگ و سالن مواد خام:

· نظافت اطراف گیربکش نقاله‌های سنگ و خاک داخل و بیرون

· نظافت کف و پلکان طبقات مربوطه، نظافت طبقه همکف، اطراف قیف‌های خاک و سنگ، اطراف موتورهای باند خاک و سنگ قدیم و جدید. اطراف ریل‌های سالن مواد خام، راهروهای سالن و محوطه زیر و بغل تسمه‌های ضلع شمال شرقی سالن، نظافت دستشویی‌ها و محوطه‌های بیرون تا ابتدای درب ورودی گچساری نظافت لنگری باند شمالی و جنوبی + اطراف سپراتور (طبقه سوم و چهارم) + زیرشویی باندهای تونل به باندهای سالن.

· نظافت اطراف باند شمالی، جنوبی، شرقی سالن.

 

د) آسیای 200 تنی مواد خام:

· نظافت اطراف آسیای 200 تنی، راهروی بین دیوار سالن مواد خام و ساختمان آسیا راهروی بین آسیای لوشه و آسیای 200 تنی تا جلوی اتاق برق مواد خام.

· نظافت اطراف کراشر و طبقات مربوطه.

· نظافت اطراف آسانسور و بین 200 تنی و فولر پمپ.

· نظافت راهرو پشت سیلو و اطراف سالن مواد خام.

 

هـ) طبقات آسیای 200 تنی (طبقات مواد خام)

· نظافت طبقات، اطراف باند برگشت.

 

و) آسیای لوشه:

· نظافت طبقه همکف آسیای لوشه، نظافت محوطه ضلع شمال شرقی از ابتدای دیوار سالن مواد خام تا اتاق روز کاران مواد خام.

· نظافت طبقه دوم شامل محوطه و شنکه­ها + اطراف گود فولر پمپ لوشه + تونل زیر اتاق فرمان و نظافت شنکه مربوطه + طبقات آسیای لوشه + دستشویی‌های جنب آسیای لوشه.

 

ز) سیلوی مواد خام

· نظافت محوطه سیلوی 1 و 2 طبقه نهم و ششم سیلوها و اطراف گود ایرلیفت + محوطه زیر اسلاید هزار تنی دوم

· نظافت محوطه حد فاصله اتاق فولر و اتاق تعمیرات کوزه 300 تنی + گرد ایرلیفت آسیای 200 تنی + شیروانی و پشت بام طبقه نهم و سالن کمپرسور.

 

ح) نظافت سایر موارد به شرح زیر

· جمع‌آوری آهن‌آلات اسقاطی موجود کارخانه.

· نظافت پارک فضای سبز داخل کارخانه.

· حمل هرگونه زباله و مواد زائد محوطه کوی مهندسین به محل تعیین‌شده خارج از کارخانه.

· نظافت جلو آسانسور و محوطه‌های اطراف.

· کلیه طبقات پیش گرم‌کن هزار تنی اول و دوم

 

ماده 2 ) مدت قرارداد

از تاریخ ………... لغایت ………... به مدت……. سال شمسی تعیین می‌گردد و کلیه توافقات و قراردادهای قبلی در این رابطه با پیمانکار از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

 

ماده 3 ) مبلغ قرارداد

در قبال انجام کارهای مورد قرارداد توسط پیمانکار، به ازاء هر ماه انجام کار ……… ریال که برای مدت قرارداد مبلغ ………… ریال می‌باشد.

60% مبلغ قرارداد بابت دستمزد و مبلغ 40% جهت خرید لباس کار و لوازم کار تعیین پرداخت می‌گردد.

تبصره 1: در پایان قرارداد در صورت توافق طرفین مبنی بر ادامه قرارداد (تمدید قرارداد) مبلغ جدید با در نظر گرفتن مصوبه شورای عالی کار و امور اجتماعی و به ازاء هر نفر نیروی انسانی پیمانکار تعیین می‌گردد.

تبصره 2: درصورتی‌که کیفیت خدمات انجام‌شده توسط پیمانکار کمتر از 100% توسط ناظر مربوطه منظور شود حق‌الزحمه پیمانکار در آن ماه متناسب با درصد کیفیت ارائه‌شده پرداخت می‌گردد.

تبصره 3: هزینه ابزار و لوازم و لباس کار، کلیه حقوق قانونی دستمزد، حق مسکن، حق اولاد، عیدی، بازخرید خدمت، بازخرید مرخصی، شیر روزانه، سود پیمانکار و پرسنل به کار گرفته‌شده در محاسبات منظور شده  است و کارخانه تعهد دیگری برای هزینه‌های مربوطه نخواهد داشت.


ماده 4 ) نحوه پرداخت

حق‌الزحمه موضوع قرارداد پایان هر ماه در قبال ارائه صورت‌وضعیت انجام کار توسط پیمانکار و پس از تأیید ناظر قرارداد و ارسال یک نسخه به بازرگانی مبنی بر انجام کار با کیفیت مطلوب و پس از کسر کسور قانونی پرداخت خواهد شد.

تبصره 4: با توجه به پیشنهاد پیمانکار مبنی بر نیاز حداقل 15 نفر جهت انجام موضوع قرارداد فعلاً مشغول به کار خواهند بود که خود پیمانکار جزو نفرات محاسبه نمی‌گردد. بدیهی است از نظر کارفرما فقط انجام صحیح کار موردنظر می‌باشد نه تعداد پرسنل پیمانکار و در صورت عدم رضایت کارفرما به دلیل کمبود نفرات یا به هر دلیل کمبود نفرات یا به هر دلیل دیگر پیمانکار موظف به اضافه کردن پرسنل به اندازه کافی تا رفع اشکالات و نظافت کامل محوطه مورد قرارداد می‌باشد (بدون اضافه شدن مبلغ قرارداد) و در حال حسن انجام کار ملاک خواهد بود.


ماده 5 ) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما آقای ………. مدیر امور اداری + رئیس واحد مواد خام کارخانه آقای ……… به عنوان ناظر قرارداد تعیین و پیمانکار مکلف است کلیه کارهای موضوع قرارداد را با نظارت و اطلاع نامبردگان به انجام رساند.

تبصره 5: ناظر قرارداد به نوبه خود افرادی را در چارچوب دستگاه نظارت و هریک از بخش‌ها تعیین می‌نماید و درصورتی‌که تأیید دستگاه نظارت و ناظرین کمتر از 100% باشد با اخطار قبلی مبلغ آن بخش از قرارداد مطابق همان درصد کسر پرداخت خواهد شد.

 

ماده 6 ) کسورات قانونی

· از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد.

· از کلیه مطالبات پیمانکار 15% به علاوه یک‌نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا­حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید.

 

ماده 7 ) تضمین حسن انجام کار

پیمانکار چک شماره …………… عهده بانک …………... شعبه …………… به مبلغ ……………... ریال در وجه کارفرما صادر و تسلیم می‌نماید چک مذکور به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما خواهد بود. بدیهی است هرگونه خسارات وارده به کارفرما ناشی از تفسیر و یا عدم اجرای صحیح و به موقع هریک از مفاد قرارداد از محل چک یادشده و دیگر مطالبات پیمانکار کسر برداشت خواهد شد.

 

ماده 8) تعهدات پیمانکار

· پیمانکار ملزم به رعایت مسائل ایمنی و بهداشت محیط کار می‌باشد.

· پیمانکار می‌بایست پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید.

· پیمانکار می‌بایست مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید.

· پیمانکار حق واگذاری مورد قرارداد را به غیر نخواهد داشت.

· پیمانکار موظف است در صورت نیاز در اسرع وقت در محل کارخانه حضور داشته باشد.

· پیمانکار موظف است کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید.

· تأمین کلیه ابزار و لوازم موردنیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد.

· پیمانکار ملزم و موظف است که مقررات و قوانین کار جمهوری اسلامی را رعایت نماید.

· پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و رعایت قوانین کار و امور اجتماعی در خصوص پرسنل خود بنماید.

 

ماده 9 ) سایر شرایط قرارداد

· چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد پیمانکار به موقع نسبت به انجام مورد قرارداد اقدام ننماید و موجب ایجاد وقفه در کار گردد، کارفرما رأساً نسبت به رفع مانع اقدام و هزینه‌های مربوطه را برآورد و با 20 درصد اضافه به حساب پیمانکار منظور خواهد نمود. بدیهی است تکرار مورد موجب خسارات بر طبق شرایط قرارداد خواهد بود و در صورت تکرار مورد پس از دو مرتبه اعلام نظر ناظر و اخطار کتبی توسط کارفرما قرارداد قابل‌فسخ خواهد بود.

· زمان انجام کار نظافت می‌بایست هماهنگ با ساعات کار کارخانه از ساعت 7 صبح آغاز و ادامه یابد و بعد از وقت اداری انجام کار با هماهنگی ناظر و واحدهای مربوطه جهت کنترل ورود و خروج امکان‌پذیر است.

· جمع‌آوری مواد و قطعات ضایعاتی محوطه در جای مناسب که کارفرما تعیین می‌نماید به عهده پیمانکار است.

· پیمانکار و پرسنل تحت امر آن ملزم به رعایت مواد ایمنی کارگاه بوده و در صورت مشاهده هرگونه خلاف متناسب با موارد غیر ایمنی درصدی از مبلغ کیفیت کار کسر خواهد شد.

· پیمانکار می‌بایست جهت ورود و خروج کارکنان و افراد تحت پوشش خود مجوز لازم از طریق بازرگانی و اداری کارخانه اخذ و از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین درخواست نماید.

· پیمانکار موظف به تأمین لباس متحدالشکل الزاماً با رنگ متفاوت با رنگ لباس کارگران کارخانه و آرم مخصوص پیمانکار مربوطه بوده و کارگران ملزم به پوشیدن و استفاده از لباس فوق می‌باشند. (و در صورت رعایت آن 5% (پنج درصد) از محل مبلغ قرارداد کسر خواهد شد).

· پیمانکار در موقع تسویه‌حساب در پایان قرارداد ملزم به ارائه تسویه‌حساب فردی پرسنل خود می‌باشد و بدون تسویه‌حساب با پیمانکار امکان‌پذیر نخواهد بود.

· با توجه به مفاد قرارداد بابت انجام موضوع قرارداد اضافه‌کاری از طرف کارخانه به پیمانکار پرداخت نمی‌شود چون در محاسبه مبلغ قرارداد اضافه‌کاری موردنیاز منظور شده است ولی پیمانکار موظف است در صورت اضافه‌کار توسط پرسنل تحت پوشش خود به ایشان اضافه‌کاری پرداخت نماید و کارخانه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال دستمزد و اضافه‌کاری آن‌ها ندارد.

· ایاب و ذهاب کارگران پیمانکار به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص تعهدی ندارد و تنها در صورت در مسیر بودن و وجود ظرفیت خالی، استفاده از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه بلامانع است.

 

ماده 10 ) فسخ قرارداد

چنانچه در طول مدت قرارداد پیمانکار به دفعات (حداقل سه نوبت) موجب ایجاد وقفه در کار گردد کارفرما می‌تواند قرارداد را یک‌طرفه فسخ و نسبت به محاسبه و کسر خسارات وارده از مطالبات پیمانکار اقدام نماید.

 

ماده 11 ) يكپارچگي قرارداد
قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 12 ) تفکیک‌پذیری
چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 13 ) تغییر و اصلاح
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 14 ) فورس ماژور
هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 15 ) تغيير نشاني طرفين قرارداد 
هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

ماده 16 ) حل اختلاف 
در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود.

 

ماده 17 ) تمدید قرارداد

با توجه به اتمام قرارداد شماره …………… مورخ …………. (موضوع نظافت واحد مواد خام) منعقده با آقای ……………؛ و بنا به نیاز و توافق کارخانه ……………... قرارداد فوق به شرح زیر تمدید می‌گردد.

· مدت تمدید نامه از تاریخ …………… یک ماه تعیین می‌گردد.

· سایر شرایط قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجراء می‌باشد.

· این تمدید نامه در سه ماده و دو نسخه در کارخانه ………. تنظیم گردیده که هر نسخه آن دارای حکم واحد می‌باشد.

 

ماده 18) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ
این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.
امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم
…………………                                           ………………….

 

امضای شاهد اول                                                      امضای شاهد دوم
…………………                                       …………………….

 

متمم قرارداد

نظر به نیاز و توافق کارخانه ……………... این متمم به قرارداد فوق‌الذکر به شرح زیر اضافه می‌گردد:

· به موضوع قرارداد به تعداد یک نفر نیرو جهت نگهبانی از ماشین‌آلات در معدن سنگ‌آهک کارخانه (پله 2 جدید) اضافه می‌گردد.

· به مبلغ قرارداد ماهیانه مبلغ 800000 ریال اضافه می‌گردد.

· ساعات کار جهت نگهبانی همه‌روزه (شنبه الی جمعه) از ساعت 6 عصر الی 6 صبح روز بعد می‌باشد.

· روزهای تعطیل نیز پیمانکار موظف به تعیین نگهبان از ساعت 6 صبح الی 6 بعدازظهر عصر می‌باشد.

· مدت قرارداد 3 ماه از تاریخ امضای قرارداد تعیین می‌گردد.

· از طرف کارفرما آقای …………. + آقای مهندس …………… به عنوان دستگاه نظارت تعیین می‌گردند، بدیهی است هرگونه پرداختی با تأیید دستگاه نظارت پرداخت می‌شود.

· در ساعات نگهبانی کلیه مسئولیت نگهداری و حفظ ماشین‌آلات معدن به عهده پیمانکار بوده و در صورت مفقود شدن تجهیزات معدن کارخانه مجاز به تعیین و اخذ خسارت می‌باشد.

· مسئولیت هرگونه حادثه در رابطه با نگهبان معدن به عهده پیمانکار می‌باشد.

· سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجراء می‌باشد.

· این متمم در……. ماده و دو نسخه در کارخانه ………. تنظیم گردیده که هر نسخه آن دارای حکم واحد می‌باشد.

 

  کارفرما کارخانه …………….                                                                    پیمانکار …………….   

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها