نمونه قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

طرفین قرارداد

ماده 1- نام دستگاه (كارفرما):…………………

 

ماده 2- نام نماینده دستگاه: …………………

 

ماده 3- سمت نماینده دستگاه: ………………

 

ماده 4- نام شركت (طرف قرارداد یا پیمانكار):…………… شماره ثبت شركت:…………. تاریخ ثبت شركت:…………

 

ماده 5- شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شركت:  ……………  شماره: ……… تاریخ: ………… توسط …………

 

ماده 6- نام نماینده شركت طرف قرارداد:…...………………

 

ماده 7- سمت نماینده شركت طرف قرارداد:…………………

 

ماده 8- شماره و تاریخ صورت‌جلسه تشریفات مناقصه: …………… شماره: ……………… تاریخ:………………

 

ماده 9- موضوع قرارداد عبارت است از

9-1- نوع كار: خدمات عمومی (شامل: نظافت و امور پیشخدمتی، خدمات نگهداری فضای سبز، نامه‌رسانی داخلی و خارجی، تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات، خدمات توزیع غذا، تلفنچی، خدمات چاپ و تكثیر، خدمات لنژری، خدمات حمل‌ونقل.)

9-2- واحد كار: مترمربع و ایستگاه‌های كاری موردنیاز حسب موارد مندرج در فرم پیوست قرارداد.

9-3- حجم كار: براساس شرح مندرج در پیوست قرارداد.

9-4- كیفیت كار: براساس بند 1-16 و 2-16 قرارداد.

9-5- امكانات و تجهیزات موردنیاز: براساس مندرجات فرم پیوست قرارداد.

9-6- نشانی محل انجام خدمات موضوع قرارداد: براساس فرم پیوست قرارداد.

 

ماده 10- مدت انجام قرارداد

مدت زمان انجام قرارداد به مدت: …………… تاریخ شروع: …………… تاریخ خاتمه:………………

 

ماده 11- مبلغ قرارداد

11-1- مبلغ سالیانه كل قرارداد (ارزش حجم كل كار):……………………… ریال…………………………

*(ارزش حجم كل كار شامل كلیه هزینه‌های پرسنلی، كسورات متعلقه و سهم مدیریت می‌باشد.)

**مبنای محاسبه ارزش هر واحد كار در خدمات استانداردشده، استاندارد حجمی خدمات صادره از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌باشد.

 

ماده 12- نحوه پرداخت پس از كسر كلیه كسورات قانونی

پرداخت براساس تأیید كارفرما در دوازده مرحله، به شرح زیر صورت می‌گیرد:

12-1- پرداخت‌های ماهانه؛ در پایان هر ماه براساس بند 6-17 قرارداد پس از ارائه مدارك و مستندات، توسط كارفرما به حساب مشترك واریز و با امضای مشترك پیمانكار و كارفرما قابل برداشت می‌باشد.

12-2- سایر اشكال پرداخت: هزینه و حق­الزحمه مدیریتی پیمانكار پس از تائید ناظر قرارداد و كارفرما طی چك، به‌صورت جداگانه در وجه پیمانكار پرداخت خواهد گردید. ضمناً خرید كلیه لوازم، تجهیزات و ماشین‌آلات و هزینه‌های مربوط به تعمیرات كالاهای سرمایه‌ای موردنیاز مندرج در پیوست «فرم شماره 2» قرارداد، به عهده پیمانكار بوده و می‌بایست از محل حق الزحمه مدیریتی شركت پرداخت گردد.

تبصره: تهیه و خرید اقلام مصرفی و غیر سرمایه‌ای و لباس و كفش كاركنان (تحت نظر كارفرما) به عهده پیمانكار بوده و پرداخت هزینه‌های آن پس از ارائه مستندات لازم، به عهده كارفرما می‌باشد.

 

ماده 13- روش اصلاح قرارداد

13-1- كارفرما می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان كار با اعلام به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 درصد كاهش و یا افزایش دهد.

13-2- كارفرما می‌تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی، شرایط اختصاصی را كه لازم می‌داند به این قرارداد الحاق نماید.

 

ماده 14- تعهدات كارفرما

14-1- كارفرما یك نفر را به عنوان ناظر قرارداد و نماینده خود جهت همكاری و ایجاد هماهنگی‌های لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفی می‌نماید.

14-2- كارفرما متعهد می‌شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیار شركت طرف قرارداد قرار دهد.

14-3- كارفرما متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب‌های مربوطه در رأس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.

14-4- كارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد، حداقل یك ماه قبل از فسخ، موضوع را كتباً به پیمانكار اطلاع دهد.

14-5- كارفرما متعهد است هزینه‌های انجام خدمات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصیص‌یافته پرداخت نماید.

14-6- براساس تبصره 3  بند 4  مصوبه 84515 هیئت محترم وزیران، كارفرما موظف است بررسی‌های لازم را توسط واحدهای ذی‌ربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به استیفای حقوق كاركنان تحت پوشش پیمانكار «براساس بند 3-15 قرارداد» اقدام و گزارش آن را به وزارت كار و امور اجتماعی منعكس نموده و سپس با رعایت مقررات مربوطه نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید. بدیهی است پس از لغو قرارداد هرگونه انعقاد قرارداد با پیمانكار مزبور ممنوع می‌باشد.

 

ماده 15- تعهدات شركت طرف قرارداد

15-1- كلیه خدمات رفاهی كارگران از جمله تمدید دفترچه‌های بیمه، وصول و جابجایی چک‌های دریافتی از كارفرما، واریز و دریافت فیش‌های مالیاتی و بیمه، پیگیری صورتحساب‌های مربوط به قرارداد، نظارت بر نحوه كار و وضع ظاهری كارگران به عهده نماینده پیمانكار می‌باشد.

15-2- شركت طرف قرارداد متعهد می‌گردد نیروی انسانی واجد شرایط، امكانات و تجهیزات را به میزان كافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گیرد.

15-3- به استناد تبصره 5 بند 4 مصوبه 84515 هیئت محترم وزیران در صورتی كه دستگاه اجرائی متوجه تخلف شركت پیمانكار شود، پرداختی به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذی‌حساب (مدیر امور مالی) و یا مسئول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزینه‌های مدیریتی پیمانكار را كاهش و یا از محل تضمین انجام تعهدات قرارداد كسر خواهد نمود.

15-4- شركت طرف قرارداد متعهد می‌گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندی كه به تأیید كارفرما می‌رساند انجام دهد.

15-5- به استناد تبصره 4 بند 4 مصوبه 84515 هیئت محترم وزیران كلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون كار به عهده پیمانكار می‌باشد و كارفرما (دستگاه اجرائی) جز در اجرای تبصره 1 ماده 13 قانون كار (مطالبات كارگر جزء دیون ممتازه بوده و كارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانكاران به كارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانكار، از جمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمایند) هیچ‌گونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

15-6- شركت طرف قرارداد اقرار می‌نماید كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22 دی‌ماه 1337 نمی‌باشد.

15-7- شركت طرف قرارداد متعهد می‌گردد مقررات قانون كار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق كارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شكایات و اجرای آراء مربوط به هیات‌های حل اختلافات كارگری و سایر تعهدات قانون كار را به عهده بگیرد.

15-8- شركت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر كلاً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی) ندارد.

15-9- هرگونه تغییر در وضعیت شركت طرف قرارداد می‌بایستی ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد. بدیهی است عواقب و مسئولیت‌های ناشی از عدم رعایت این بند به عهده پیمانكار می‌باشد.

15-10- شركت طرف قرارداد متعهد است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، به كارفرما ارائه نماید.

15-11- در صورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه‌حساب قانونی كاركنان طبق بند 7-15 به عهده پیمانكار (شركت طرف قرارداد) می‌باشد.

15-12- شركت طرف قرارداد متعهد می‌گردد برای نیروی انسانی شركت در موارد ضروری كه به سلامت افراد مربوط است، كارت سلامت و بهداشت ارائه نماید.

15-13- شركت متعهد می‌گردد، آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاری كار) بدهد.

15-14- ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان و كیفیت انجام كار آنان به عهده پیمانكار است و شركت پیمانكار در مقابل دستگاه پاسخگوست.

15-15- شركت طرف قرارداد متعهد به رعایت نظام‌های جاری دستگاه، حفظ اسرار و نكات ایمنی می‌باشد.

15-16- به منظور حسن اجرای قرارداد و تضمین انجام تعهدات، پیمانكار طرف قرارداد متعهد است به میزان 10% مبلغ سالیانه كل قرارداد
كه در آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی مقرر گردیده است (موضوع بندهای ب و د ماده 5 آئین‌نامه مذكور) ضمانت‌نامه بانكی بسپارد. بدیهی است به استناد تبصره 3 بند 4 مصوبه 84515 مورخ 15/12/1384 هیئت محترم وزیران چنانچه پیمانكار طرف قرارداد به تعهدات قانونی خود به هر دلیلی عمل و هر یك از مفاد قرارداد را به‌طور صحیح و كامل اجرا ننماید، تضمین حسن انجام تعهدات به نفع كارفرما ضبط گردیده و قرارداد فسخ می‌گردد.

* یك فقره ضمانت‌نامه بانكی (حسن انجام تعهدات) به شماره  ……………………... مورخ ………………... به مبلغ ………………………………... ریال تسلیم گردید كه در صورت رعایت كامل مفاد قرارداد و تسویه‌حساب كامل با كاركنان تحت پوشش و تأیید كارفرما قابل استرداد است.

15-17- كلیه كارگران كه در اجرای این قرارداد بکار گرفته می‌شوند كارگر پیمانكار محسوب می‌شوند و هیچ‌گونه رابطه استخدامی كارگری با كارفرما نداشته و نخواهند داشت.

15-18- پیمانكار مكلف است در به‌کارگیری مستخدمین اعم از مرد یا زن داشتن سلامت جسمی و روانـی كامل كارگران را لحاظ نموده و افرادی را به كار گمارد كه سوءسابقه نداشته و دارای كارت معافیت دائم و یا كارت پایان خدمت نظام‌وظیفه باشند ضمناً‌ رعایت كلیه مقررات حفاظتی قانون كار به عهده پیمانكار است.

15-19- حقوقی كه بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادهای فی‌مابین كارفرما و پیمانكار در خصوص حساب مشترك، برای كارفرما ایجاد می‌شود، جز در مورد احكام قطعی محاكم قضائی كه لازم‌الاجرا خواهد بود، كلاً یا بعضاً قابل بخشودن نبوده و كارفرما مجاز است موارد اشاره‌شده را از محل تضمین انجام تعهدات پیمانكار برداشت نماید و پیمانكار متعهد می‌گردد در این خصوص اعتراضی ننماید.

15-20- ساعت انجام كار را كارفرما تعیین می‌کند. پیمانكار متعهد است ترتیبی اتخاذ نماید كه نیروی انسانی وی، در ساعات غیر اداری نیز به صورت كشیك، جهت انجام برخی از امور واحدها در محل كار حضورداشته باشند.

15-21- در مبلغ ارزش حجم كل قرارداد، كلیه هزینه‌های مربوطه و سود عادلانه (به میزان ……………… درصد عملكرد ماهانه) منظور شده است و پیمانكار به‌هیچ‌وجه حق درخواست اضافه پرداختی را ندارد.

15-22- پیمانكار متعهد است از امكاناتی كه به‌طور امانی از طرف كارفرما در اختیار شركت قرارگرفته به نحو احسن نگهداری و حراست نموده و جز برای انجام تعهدات این قرارداد از آن استفاده دیگری ننموده و در پایان قرارداد آن‌ها را صحیح و سالم، به كارفرما مسترد نماید و چنانچه در اثر سهل‌انگاری پیمانكار آسیبی به امكانات وارد آید، با نظر كارفرما، جبران خسارت نماید.

15-23- جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالی به تاسیسات و لوازم یا ساختمان‌های كارفرما یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه بر اثر قصور یا تقصیر و سهل‌انگاری كارگران پیمانكار صورت می‌پذیرد. میزان و مبلغ خسارت كه پرداخت آن جزء تعهدات پیمانكار بوده توسط كارشناسی كه كارفرما تعیین می‌نماید، مشخص می‌گردد.

15-24- مطلع نمودن كارفرما از هرگونه تغییر كارگران از تعهدات پیمانكار بوده و درصورتی‌که یك یا چند نفر از كارگران موردقبول كارفرما قرار نگیرند و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظیفه آنان مورد رضایت كارفرما نباشد، پیمانكار موظف است ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از ابلاغ كتبی كارفرما، نسبت به تعویض آنان اقدام و جایگزین مناسب را معرفی نماید.

15-25- حضور و غیاب كاركنان پیمانكار توسط كارفرما صورت می‌گیرد و ماهیانه جهت محاسبه و پرداخت حق الزحمه به پیمانكار اعلام می‌گردد و پیمانكار موظف به پرداخت و ضمیمه نمودن گواهی انجام كار ارسالی به صورت‌حساب‌های ماهیانه خواهد بود.

15-26- چنانچه كارفرما بنا به ضرورت مبادرت به جابجایی دفاتر خود از ساختمانی به ساختمان دیگر و یا طبقه‌ای به طبقه دیگر نماید، پیمانكار متعهد است بدون هیچ‌گونه شرطی، نسبت به جابجایی نیروها و استقرار آن‌ها در محل جدید اقدام و ارائه سرویس نماید.

15-27- پیمانكار طرف قرارداد متعهد است نسبت به تعداد كاركنان شاغل، افراد مورد تأیید كارفرما را به عنوان جایگزین افرادی كه در مرخصی استحقاقی یا استعلاجی می‌باشند، تعیین نموده و برای آنان كارت تایمكس تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. بدیهی است پرداخت حق الزحمه كاركنان جایگزین براساس كارت تایمكس ثبت‌شده و برابر قانون كار با ارائه مستندات، از محل حساب مشترك قابل پرداخت است.

15-28- پیمانكار متعهد است براساس طرح هم آهنگ طبقه‌بندی مشاغل وزارت كار حقوق و دستمزد و سایر مزایای كاركنان خود را محاسبه و پرداخت نماید.

15-29- پیمانكار متعهد است با توجه به طرح تكریم ارباب‌رجوع به كاركنان خود تفهیم نماید، در رفتار با كاركنان واحد و ارباب‌رجوع رعایت كامل انضباط و ادب را بنمایند و از دخالت در كارهای خارج از شرح وظایف خود اجتناب ورزند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف و برخورد ناشایست كارفرما، طبق تشخیص خود مجاز به برخورد خواهد بود.

15-30- پیمانكار متعهد است به كاركنان خود تفهیم نماید بدون اخذ مجوز از نماینده كارفرما، حق انتقال هیچ‌گونه وسایلی از اماكن موضوع قرارداد به خارج و داخل را نداشته و در صورت مشاهده، كارفرما مجاز به برخورد با پیمانكار طبق تشخیص خود و اعمال جریمه براساس خسارت وارده خواهد بود.

15-31- از آنجائی که پیمانكار، خود كارفرمای كاركنان تحت پوشش می‌باشد لذا متعهد است، ضمن عقد قرارداد فی‌مابین خود و كاركنان تحت پوشش، براساس ضوابط قانون كار و طرح طبقه‌بندی مشاغل، یك نسخه از قرارداد مذكور را جهت اطلاع به كارفرما تحویل نماید.

 

ماده 16- نظارت

16-1- كارفرما می‌بایستی حسب كمیت و كیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط را كه صلاحیت آنان به تأیید رسیده است را به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید.

16-2- كلیه پرداخت‌ها به طرف قرارداد با تأیید ناظر یا ناظرین صورت می‌گیرد.

16-3- نظارت بر اجرای تعهدات قانونی شركت و كاركنان متبوع آن‌ها با ناظر است.

16-4- ناظر به كلیه كاركنان و واحدها معرفی می‌شود تا بر حسن اجرای قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نماید و مشكلات به ناظر منعكس گردد.

16-5- ناظر باید مكانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه‌های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظرسنجی پیش‌بینی و اعمال نماید.

16-6- به استناد بند 4 تصویب‌نامه 84515 مورخ 15/12/1384 هیات محترم وزیران، پرداخت‌های قانونی كارگران پیمانكار، همچنین وجوه پرداخت‌های غیر نقدی آنان از قبیل «بُن و غیره» از طریق حساب مشترك و براساس لیست‌های تنظیمی تهیه و انجام می‌گردد. ضمناً لازم به ذكر است كه در زمان تنظیم سند هزینه قطعی، كسور 5% سپرده بیمه، اعمال نمی‌گردد. كه نظارت بر اجرای این بند به عهده نماینده امور مالی كارفرما خواهد بود.

 

ماده 17- شرایط عمومی قرارداد

17-1- كارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شركت در زمینه، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و ذیصلاح مسئولیت ندارد.

17-2- با توجه به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی پرداخت آخرین حق الزحمه مدیریتی به پیمانكار و استرداد تضمین حسن انجام تعهدات، موكول به ارائه مفاصاحساب بیمه از سوی پیمانكار می‌باشد. ضمناً‌ پرداخت هزینه‌های اخذ مفاصاحساب در خصوص قرارداد فعلی به عهده كارفرما می‌باشد و به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول لحاظ گردیده و از طریق حساب مشترك قابل پرداخت می‌باشد.

17-3- درصورتی‌که براساس گزارش كتبی ناظر، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود ازنظر کمی یا كیفی كوتاهی و قصور داشته باشد:

از محل حق الزحمه ماهیانه مدیریتی پیمانكار:

· با گزارش اول 10 درصد جریمه كسر می‌شود.

· با گزارش دوم 20 درصد جریمه كسر می‌شود.

· با گزارش سوم 30 درصد جریمه كسر می‌شود.

· با گزارش چهارم مطابق بند 10-17 قرارداد عمل خواهد شد.

17-4- در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد، كارفرما مجاز است، درصدی از محل طلب‌ها و یا سپرده تضمین حسن انجام تعهدات شركت اخذ خسارت نماید.

17-5- هرگونه قرارداد كه نتیجه آن به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل باشد ممنوع است.

17-6- به استناد بند 4 مصوبه 84515 هیئت محترم وزیران وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، عیدی و پاداش، ذخیره مرخصی، بُن، حق السعی، حق مسكن، سنوات و سایر پرداخت‌های قانونی كاركنان از قبیل حق بیمه سهم كارفرما و مالیات حقوق كاركنان (مطابق لیست تنظیمی پیمانكار كه به تأیید ناظر قرارداد و كارفرما رسیده باشد) در پایان هرماه، به حساب بانكی كه در یكی از بانک‌ها با امضای مشترك نماینده دستگاه اجرایی، ‌نماینده امورمالی و نماینده پیمانكار طرف قرارداد افتتاح می‌گردد، واریز خواهد شد، حساب یادشده دولتی نیست و پرداخت از حساب مذكور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای كاركنان ذی‌ربط و واریز كسورات قانونی لیست‌های مربوطه (شامل مالیات، حق بیمه سهم كارفرما و غیره) خواهد بود. این حساب پس از لغو یا خاتمه  قرارداد و تسویه‌حساب‌های نهایی با امضای افراد مذكور بسته خواهد شد.

17-7- به استناد تبصره 1 بند 4 مصوبه 84515 هیئت محترم وزیران، پیمانكار متعهد به دریافت رسید حق بیمه و مالیات‌های پرداختی و سایر كسورات قانونی مربوط به هر یك از صورت‌وضعیت‌های حساب مشترك این قرارداد، از واحدهای مربوطه و سازمان تأمین اجتماعی و ارائه آن به دستگاه‌های اجرایی (كارفرما) در پایان ماه بعد می‌باشد. بدیهی است پرداخت حق الزحمه ماه بعد به پیمانكار منوط به ارائه رسید مذكور می‌باشد.

17-8- پرداخت آخرین حق الزحمه مدیریتی به پیمانكار باید به نحوی برنامه‌ریزی گردد كه كلیه حقوق قانونی كارگران از قبیل عیدی، سنوات، عائله‌مندی، مرخصی و غیره پرداخت و پس از اخذ اقرارنامه از كارگران مبنی بر دریافت كلیه حق‌وحقوق و مطالبات مرتبط خود، تسویه‌حساب نهایی انجام گیرد.

17-9- كارفرما حق خواهد داشت، به تشخیص خود و در مواقع لزوم، دفاتر مالی و سایر اسناد و مدارك پیمانكار را در رابطه با موضوع این قرارداد، از طریق حسابرسان خود حسابرسی نموده و پیمانكار متعهد است نهایت همكاری را در این مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد. هدف حسابرسی موضوع این ماده حصول اطمینان كارفرما از حسن اجرای مفاد و شرایط و نرخ‌های قرارداد حاضر به‌وسیله پیمانكار است.

17-10- درصورتی‌که پس از اعمال جریمه‌های بند 3 17 قرارداد، از نحوه كار پیمانكار رضایت حاصل نباشد، كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبی، به فاصله ده روز و عدم‌تغییر رویه نسبت به فسخ قرارداد به‌صورت یک‌جانبه اقدام و تضمین حسن انجام تعهدات شركت را به نفع خود ضبط نماید.

17-11- حل هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر مواد این قرارداد و یا اجرای هریك از آن‌ها بر عهده كمیسیون موضوع ماده 94 آئین‌نامه مالی، معاملاتی دانشگاه می‌باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر می‌شود، برای طرفین لازم الاتباع است. در طول رسیدگی به اختلاف، پیمانكار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد، به كار خود ادامه دهد.

 

ماده 18- نشانی طرفین جهت انجام مكاتبات

18-1- نشانی كارفرمایان:

نشانی:…………………تلفن:………………………نشانی پست الكترونیك:………………………

18-2- نشانی شركت طرف قرارداد:

نشانی:…………………تلفن:………………………... نشانی پست الكترونیك:…………………….

نشانی‌های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می‌باشد، لذا مكاتبات رسمی و ارسال مراسـلات از طریق نشانی‌های فوق‌الذکر قانونی تلقی می‌شود. در صورت تغییر نشانی، طرفین موظف‌اند ظرف مدت 48 ساعت یكدیگر را كتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت كلیه نامه‌ها ابلاغ‌شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌باشد و مسئولیت‌های مالی و قانونی ناشی از عدم اعلام آدرس جدید به عهده پیمانكار است.

 

ماده 19- امضاء طرفین قرارداد

این قرارداد در 20 ماده و 67 بند و یك تبصره و در 5 نسخه جهت: طرف قرارداد، دستگاه (كارفرما)، وزارت كار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و سایر موارد موردنیاز تهیه و تنظیم‌شده كه پس از امضای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود.

ضمناً به استناد بند 2-13 قرارداد 4 برگ پیوست «الف» شامل 18 بند منضم به یک برگ فرم پیوست شماره یك (ایستگاه‌های موردنیاز)، یک برگ پیوست «ب» شامل 5 بند و یك تبصره به انضمام دو برگ فرم پیوست شماره 2 و 3 (تجهیزات موردنیاز و آدرس كارفرمایان) الحاق قرارداد می‌باشد كه جزء لاینفك قرارداد بوده و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

ماده 20- سایر ضوابط و شرایط اختصاصی

20-1-…………………………………………………………………………………………………

20-2-…………………………………………………………………………………………………

20-3-…………………………………………………………………………………………………

20-4-…………………………………………………………………………………………………

 

كارفرما                                        نماینده امور مالی كارفرما                               شركت طرف قرارداد

نام و نام خانوادگی                           نماینده نام و نام خانوادگی                              نام و نام خانوادگی نماینده

سمت                                          سمت                                                    سمت

محل مهر و امضاء                           محل امضاء                                               محل مهر و امضاء

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها