نمونه قرارداد موافقت‌نامه پیمان‌های مهندسی (E.P.C) تأمین کالا و تجهیزات, ساختمان و نصب

طرفین موافقت‌نامه

پیمان حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………………. که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، س انجام موضوع پیمان منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشنددر این موافقت‌نامه, کلمات و عبارت‌ها, دارای معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان, به آن‌ها اطلاق شده است.

 

ماده 1- موضوع پیمان

عبارت است از انجام خدمات مهندسی, تأمین مصالح و تجهیزات, انجام کارهای ساختمان و نصب و راه‌اندازی و سایر خدمات, به شرح درج‌شده در پیوست 10, برای احداث …………………... واقع در …………………………………………………………... ………………………………………………………………………… شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما, در موارد لزوم, طبق پیوست 16 است.

 

ماده 2- اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک زیر در مجموع, پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می‌دهند و هریک, به عنوان جزوی از پیمان محسوب می‌شوند.

· موافقت‌نامه

· پیوست‌ها

· شرایط عمومی

· شرایط خصوصی

· سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان, در مدت اجرای کار تنظیم می‌شود و به تأیید دو طرف پیمان می‌رسد.

 

ماده 3- مبلغ پیمان

3-1- مبلغ پیمان در برابر انجام تعهدات پیمانکار, مبلغ پیمان را که شامل بخش‌های زیر است, به پیمانکار می‌پردازد:

مبلغ ریالی: ………………………………………………………………………………………………………………...

مبلغ ارزی: …………………………………………………………………………………………………………………

تفکیک مبلغ پیمان, طبق پیوست 1, است.

3-2- مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد زیر, مقطوع است.

3-2-1- تغییر کار موضوع ماده 49 شرایط عمومی.

هزینه تغییرات کارها, طبق فهرست‌بهای درج‌شده در پیوست 3, و اندازه‌گیری تغییرات, محاسبه می‌شود.

3-2-2- کارهای فهرست‌بهایی .

در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به صورت اقلام فهرست‌بهایی باشد, مبلغ پیمان در این بخش از کارها, مبلغ اولیه بوده و مبلغ نهایی آن براساس اندازه‌گیری کارهای انجام‌شده‌ی طبق پیمان و فهرست‌بهای واحد کارها (پیوست 2), محاسبه می‌شود.

3-2-3- تعدیل

هرگاه طبق شرایط خصوصی پیمان, تمام یا بخشی از مبلغ پیمان مشمول تعدیل باشد.

3-2-4- مبلغ (مبالغ) به شرح زیر, که به عنوان مبلغ مشروط (موضوع ماده 54 شرایط عمومی), برای تأمین مصالح و تجهیزات و انجام خدمات, به شرح پیوست 17 در نظر گرفته‌شده است.

مبلغ ریالی: ………………………………………………………………………………………………………………...

مبلغ ارزی: …………………………………………………………………………………………………………………

3-3- مبلغ پیمان, شامل تأمین لوازم‌یدکی دوره‌های پیش راه‌اندازی و …………………ساله بهره‌برداری, به شرح پیوست 11, به وسیله پیمانکار است.

 

ماده 4- نحوه پرداخت

4-1- پرداخت به پیمانکار, طبق پیوست 5 انجام می‌شود.

4-2- در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است, نحوه گشایش اعتبار و کاربرگ­های مربوط, طبق پیوست 7 است.

 

ماده 5- تاریخ تنفیذ

 تاریخ نافذ شدن پیمان, پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت‌نامه انجام تعهدات, و بعد از تحقق شرایط زیر است:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

در صورت عدم حصول شرایط تعیین‌شده ظرف حداکثر 90 روز پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت‌نامه انجام تعهدات, دو طرف می‌توانند در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان, توافق کنند. هرگاه پیمانکار در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان با کارفرما توافق نکند, تضمین‌های تسلیم‌شده از سوی پیمانکار به وی بازگردانده می‌شود و با او تسویه‌حساب می‌گردد.

 

ماده 6- تاریخ شروع کار

کارفرما حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان, شروع کار را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. در غیر این صورت, پیمانکار در پایان مهلت 30 روز, کار را شروع می‌نماید.

 

ماده 7- مدت پیمان

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار, ………………… روز است.

جزئیات مقاطع زمانی قسمت‌های اصلی کار (Milestone), در پیوست 14 مشخص‌شده است.

تغییرات مدت اجرای کار, تابع ماده 45 شرایط عمومی خواهد بود.

 

ماده 8- خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار

هرگاه به دلیل قصور پیمانکار (ماده 66 شرایط عمومی), در اتمام طبق برنامه کار یا قسمت‌های اصلی آن, تأخیر پیش آید, خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار, به میزان تعیین‌شده در شرایط خصوصی, از پیمانکار وصول می‌شود. مجموع مبلغ مربوطه به این نوع تأخیرها, از ……………. درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی‌شود.

 

ماده 9- هزینه تسریع کار

هرگاه پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار, پیمانکار کارهای موضوع پیمان را تکمیل کند, به ازای هر روز تسریع کار, به میزان تعیین‌شده در شرایط خصوصی, هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت می‌شود.

 

ماده 10- حد مسئولیت مالی پیمانکار  (Maximum Liability)

حداکثر مسئولیت پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان (موضوع ماده 74 شرایط عمومی), معادل ………………... درصد از مبلغ پیمان است.

 

ماده 11- مشاور کارفرما

مشاور کارفرما, در ارتباط با ماده 50 شرایط عمومی ………………… به نشانی ………………... است.

حدود اختیارات مشاور کارفرما, در پیوست 8 بیان‌شده است.

 

ماده 12- یكپارچگي پیمان

پیمان و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تائید قرارگرفته است. پیمان مذكور جايگزين كليه پیمان‌ها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع پیمان وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 13- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این پیمان براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از پیمان بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 14- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد پیمان، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 15- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين پیمان نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض پیمان تلقي نخواهد شد و پیمان به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 16- تغيير نشاني طرفين پیمان

هرگاه يكي از طرفين پیمان نشاني قانوني خود را در مدت پیمان تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 17- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای پیمان یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد پیمان، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود.

 

ماده 18- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این پیمان در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                          …………………...

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها