نمونه قرارداد اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه

طرفین قرارداد

 این قرارداد فیمابین آقای ……………... فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………؛ که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف و آقای ……………... فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………؛ که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره و حمل و نصب و اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه

 

ماده 2- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر و ملحقات و پیوست‌ها

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ……... ریال پیش بینی می‌گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می‌باشد که بر اساس نرخنامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 4- نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام‌شده  اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر کسورات قانونی اقدام خواهد شد.

تبصره یک 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

 

ماده 5- مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ……. روز / ماه شمسی از تاریخ ……. لغایت ……. می‌باشد.

 

ماده 6- تعهدات پیمانکار

پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می‌باشد:

6-1- کلیه قسمتهای داربست شامل جایگاه اجزای نگهدارنده، تکیه گاه‌ها، اتصالات، راه‌های عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مانند چوب و فولاد و امثال آن توسط شخص ذیصلاح طوری طراحی، ساخته و آماده بکار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم، ظرفیت پذیرش 4 برابر بار مورد نظر را داشته باشد.

6-2-قطعات و اجزاء چوبی بکار برده شده در داربست باید بدون پوسیدگی، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که استحکام آن را به خطر اندازد. همچنین از رنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و نوافص آن می‌گردد، باید حودداری شود.

6-3- الوارهای چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید صاف، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند. کلیه الوارها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای 25 سانتیمتر عرض و 5 سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار داده شوند که به هیچ وجه ابزار و مصالح از بین آئها به پائین سقوط ننماید. همچنین فاصله تکیه گاههای الوارها باید حداکثر 250 سانتی متر باشد.

6-5- کلیه عملیات مربوط به نصب، تغییر، تعمیر یا پیاده کردن داربست، باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود.
6-6- داربست باید در موارد ذیل توسط شخص ذیصلاح مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تا از پایداری، استحکام و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.

الف قبل از شروع به استفاده از آن

ب- حداقل هفته‌ای یکبار در حین استفاده

ج- پس از هرگونه تغییرات با ایجاد وقفه در استفاده از آن

د- پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد.

6-7- برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران، باید در طرف باز جایگاههای کار، نرده حفاظتی مطابق بند ذیل نصب شود:

الف ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی کار باید 100 سانتیمتر باشد. همچنین ارتفاع نرده راه پله باید 80 سانتیمتر باشد.

ب- نرده حفاظتی باید در فواصل 2 متر، دارای پایه‌های عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل 100 کیلوگرم فشار و ضربه وارده در تمام جهات مقاومت نماید. بعلاوه نرده باید مقاومت لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسایل متحرک قرار می‌گیرد، داشته باشد. همچنین برای پیشگیری از افتادن مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاهها باید در لبه‌های باز جایگاهها پاخوردهای چوبی نصب شود.

6-8- در فصل سرما هنگامیکه روی جایگاههای داربست برف یا یخ وجود داشته باشد، کارگران نباید روی آن کار کنند مگر آنکه قبلاً برف و یخ  از روی جایگاهها برداشته شود.

6-9- از داربست‌ها نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای انجام کار تدریجی مورد نیاز باشد. در چنین حالتی نیز جهت تعادل داربست، بار روی جایگاهها باید به‌طور یکنواخت توزیع گردد. ضمناً در پایان کار روزانه، باید کلیه مصالح اضافی و ابزار کار از روی جایگاههای داربست تخلیه شود.

6-10- برای تأمین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن، رعایت موارد زیر الزامی است:

الف پایه‌های داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه گاهها مستقر شود، بطوریکه از جابجایی و لغزش آنها جلوگیری به عمل آید.

ب- پایه‌های داربست در محل استقرار روی زمین، باید روی صفحات افقی قرار گیرد تا از فرورفتن آنها در زمین و بر هم خوردن تعادل داربست پیشگیری شود.

ج- داربست باید در فاصله‌های مناسب عمودی و افقی، به‌طور محکم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از لرزش و نوسان داربست در حین کار جلوگیری به عمل آید.

د- در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار می‌گیرد، باید در محل تلاقی به‌طور کامل به یکدیگر متصل و کلاف شوند.

ه- در موقع طوفان یا باد شدید، از کارکردن روی داربست باید جلوگیری شود.

 6-11- هنگامی‌که مصالح از روی جایگاه داربست به‌طرف بالا کشیده می‌شود، باید به کمک طناب از برخورد آن به داربست جلوگیری به عمل آید.

6-12-در موقع پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی، باید کلیه میخ‌ها از قطعات داربست به‌طور کامل بیرون کشیده شوند.

6-13- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.

6-14- پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی موردنیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضورداشته باشد.

6-15- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به‌صورت تام‌الاختیار خواهد داشت.

6-16- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام‌وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز یا افرادی که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

6-17 در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارش‌های حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را به عهده  خواهد داشت.

6-18-پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی (دستکش، کلاه ایمنی، کفش ایمنی و .) نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند.

6-19- رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی از طرف پیمانکار الزامی می‌باشد.

 

ماده 7- تعهدات کارفرما

7-1- تأمین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات.

7-2 پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأیید قابل پرداخت می‌باشد.

7-3- چنانچه تاخیری به‌واسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه‌ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می‌باشد.

 

ماده 8- فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

8-2-عدم اجرا تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش‌بینی‌شده

8-3- تأخیر در شروع بکار بیش از ……. روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-4- تأخیر در اجرای کار به‌طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت  پیمانکار بنماید.

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

8-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان‌بندی انجام شود.

تبصره در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

 

ماده 9- دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده، دو برابر مدت زمان قرارداد می‌باشد در صورت بلا نقص بودن کار انجام‌شده.

 

ماده 10- داوری و حل‌وفصل اختلافات

هرگونه اختلاف در اجراي اين قرارداد ابتدا از طريق مذاكره طرفین یا نمایندگان آن‌ها حل‌وفصل می‌گردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضی‌الطرفین حل خواهد شد.

 

ماده 11- نسخ قرارداد

این قرارداد در یازده ماده و دو تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم‌شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد.

 

کارفرما                                                                         پیمانکار

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها