نمونه قرارداد حمل‌ونقل

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ ………… فی‌مابین؛ ………………… به نمایندگی آقای ………………… به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهدله نامیده خواهد شد و  ……………………… به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهد نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله‌های واگذاری توسط ارسال‌کننده از مبدأ……………..تا مقصد ……………………… با وسیله حمل‌ونقل…………………

 

ماده 2- اجرت حمل‌ونقل

اجرت حمل‌ونقل محصولات ارسال‌کننده به شرح زیر می‌باشد که بایستی بر اساس صورت حساب‌های تنظیمی از طرف متصدی حمل‌ونقل محاسبه و از طرف ارسال‌کننده ظرف مدت 15 روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف اجرت حمل‌ونقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…………. تن به مبلغ…………… ریال محاسبه می‌گردد.

ب: اجرت حمل‌ونقل بین‌شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر……………. تن طبق               تعرفه وزارت راه و ترابری می‌باشد .

 

ماده 3- مدت اجرای قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. الی ……………. می‌باشد .

 

ماده 4- نحوه پرداخت وجه

4-1- ارسال‌کننده موظف است……………….. کل مبلغ مندرج در بارنامه­ها را بلافاصله پس از بارگیری به‌صورت علی‌الحساب و مابقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف 15 روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل‌ونقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

4-2- ارسال‌کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون‌های تحت مالکیت متصدی حمل‌ونقل و یا کامیون‌های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آن‌ها بارنامه تنظیم می‌گردد ، در وجه متصدی حمل‌ونقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید . وی به‌هیچ‌وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه‌ها را به رانندگان نخواهد داشت .

 

ماده 5- کسور قانونی

الف : مبلغ 5/5% از کل اجرت حمل‌ونقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده 4 شرایط عمومی تعرفه حمل‌ونقل کالا توسط ارسال‌کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می‌باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال‌کننده / متصدی حمل‌ونقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری ، هلال‌احمر ، دیاموند ، باسکول به عهده متصدی حمل‌ونقل / ارسال‌کننده می‌باشد . و متصدی حمل‌ونقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می‌باشد . 

 

ماده 6- شرایط حمل‌ونقل

6-1- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال‌کننده می‌باشد و در اجرای این هدف ارسال‌کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ………….. از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل‌ونقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود ظرف مدت ……………. از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل‌ونقل معرفی نماید .

در هر حال این امر از مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در مورد کالاهای حملی از مبدأ تا مقصد نمی‌کاهد .

6-2- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبدأ تا تحویل در مقصد به عهده ارسال‌کننده می‌باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل‌ونقل را از بین نمی‌برد .

6-3- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل‌ونقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم‌شدن مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری کند .

6-4- متصدی حمل‌ونقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل‌ونقل ناشی از تقصیر یا تقصیرات وی واقع‌شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل‌ونقل کرده و یا حمل‌ونقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد .

6-5- متصدی حمل‌ونقل و رانندگان حق دریافت هیچ‌گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بارچینی ، دالان‌داری ، انعام ، گاراژداری ، انبارداری و غیره را ندارند .

6-6- ارسال‌کننده باید آدرس صحیح مرسل‌الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل‌ها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود . مسیر بهای اشیایی که گران‌بهاست ، به اطلاع متصدی حمل‌ونقل برساند خسارت ناشی از عدم تعیین و اعلام نکات فوق‌الذکر و یا تعیین آن‌ها به‌غلط متوجه ارسال‌کننده خواهد بود .

6-7- متصدی حمل‌ونقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبدأ از نماینده ارسال‌کننده دریافت می­کند و در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

6-8- ارسال‌کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون‌های متصدی حمل‌ونقل ممنوعیتی نداشته باشد .

6-9- ارسال‌کننده مکلف است هرگاه کامیون‌های متصدی حمل‌ونقل پس از درخواست ارسال‌کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال‌کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل‌ونقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون‌هایی حمل شهری را انجام می‌دهند از ساعت ……….. الی ساعت ………….. در اختیار ارسال‌کننده می‌باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول بیانجامد به ازای هر ساعت ………. مازاد بر کرایه قیدشده در بند الف ماده 2 محاسبه و از ارسال‌کننده اخذ خواهد شد .

 

ماده 7- فورس ماژور

در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال‌کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال‌کننده می‌باشد .

 

ماده 8- فسخ

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع‌شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می‌باشد .

 

ماده 9- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و در صورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم‌الاجراست.

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب می‌گردد و با وی طبق ماده 8 رفتار خواهد شد .

 

ماده 10- متفرقه

10-1- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

10-2- در مورد نرخ حمل‌ونقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذی‌ربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

 

ماده 11- نشانی طرفین

نشانی ارسال‌کننده :

نشانی متصدی حمل‌ونقل :

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی‌ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در …………….. ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

 

امضای طرف اول                                                  امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

 

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

 

امضای وکیل تنظیم‌کننده قرارداد

………………………………..

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها