نمونه قرارداد حفر چاه

طرفین قرارداد

 این قرارداد فی‌مابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی ……………………………………... تلفن ……………….  که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود ازیک‌طرف و آقای ……………... فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

حفر یک حلقه چاه فاضلاب شامل میله و انباری در زیرزمین ساختمان در حال احداث واقع در ………... به پلاک ثبتی ………... و پروانه ساختمانی………... براساس مفاد زیر:

1-1- حفر میله چاه تا میزان اعلام­شده از سوی کارفرما به قطر 80 سانتی‌متر

1-2- حفر انباری به شکل کله‌قندی به قاعده 200 سانتی‌متر و ارتفاع 200 سانتی‌متر و به طول ………... متر و در جهاتی که کارفرما اعلام می‌نماید.

1-3- نصب کول بتنی در میله.

1-4- نصب کول بتنی در انباری.

1-5- نصب طوقه چینی به ضخامت 35 سانتی‌متر و نصب گلدان مربوطه.

 

ماده 2 مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ انعقاد آن ………... روز می‌باشد. درصورتی‌که کار به علت عوامل فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش‌سوزی و و یا توسط سازمان‌هایی مانند شهرداری و نیروهای انتظامی تعطیل گردد مدت تعطیلی به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

 

ماده 3 تعهدات پیمانکار

3-1- پیمانکار موظف است کلیه ابزار موردنیاز کار از قبیل چرخ یا بالابر برقی، طناب، دلو، کمپرسور، پمپ هوا و لوله‌های اتصال، سیم و روشنایی اتصال را تهیه و تدارک نماید.

3-2- پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تأمین نماید.

3-3- پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قرارداد از نیروی انسانی ماهر و با تجربه استفاده نماید.

3-4- پیمانکار برنامه‌ریزی خود را قبل از شروع بکار می‌بایستی به کارفرما اعلام نماید و جهت حفر چاه در زمان مقرر تدارک لازم را دیده باشد.

3-5- پیمانکار می‌بایستی خاک‌های حاصل از حفاری را در محل مناسب طوری دپو نماید که مزاحم سایر عملیات اجرایی کارگاه نبوده و ضمناً به شکلی دپو نماید که بار ثقلی اطراف چاه را سنگین ننماید همچنین محل دپوی خاک و ارتفاع آن نیز بایستی با نظر کارفرما و یا دستگاه نظارت منطبق باشد.

3-6- درصورتی‌که خاک چاه ریزشی باشد پیمانکار موظف است پس از هر چند متر حفاری نسبت به کول گذاری آن اقدام و سپس به حفاری ادامه دهد.

3-7- درصورتی‌که حفر میله و یا انباری نیاز به کمپرسور داشته باشد پیمانکار بایستی نسبت به تهیه آن راسا اقدام نماید و پیمانکار مسئولیت هرگونه حادثه و اتفاقی را در این مورد می‌پذیرد و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

3-8- پیمانکار به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارند جهت اجرای موضوع عملیات استفاده نماید و در صورت استفاده از اتباع خارجی کارفرما می‌تواند یک‌طرفه قرارداد را فسخ نماید.

3-9- پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظتی در کارگاه را رعایت نماید. (وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی و هر وسیله لازم دیگر می‌باشد)

3-10- پیمانکار نمی‌تواند موضوع قرارداد را بدون اطلاع کارفرما به شخص دیگری واگذار نماید.

3-11- پیمانکار فقط می‌تواند در ساعات روشنی روز کار نماید و درصورتی‌که بخواهد در شیفت‌های دوم و سوم کار نماید بایستی با اجازه و موافقت کارفرما و یا دستگاه نظارت باشد.

3-12- پیمانکار بایستی برنامه زمان‌بندی خود را به کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه دهد و پس از تأیید ایشان مشغول بکار شود.

3-13- پیمانکار مسئول حفظ و حراست از جان کارگران و وسایل و ابزار و تجهیزات خود می‌باشد.

3-14- در صورت بروز هرگونه حادثه که نقص عضو و یا فوت را به دنبال داشته باشد پیمانکار خود مسئول تأمین خسارات ناشی از آن است و هیچ‌گونه مسئولیت و تأمین خسارتی متوجه کارفرما نیست.

3-15- مسئولیت هرگونه فساد، فحشا، کلاه‌برداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار است.

3-16- پرداخت هرگونه حق ایاب و ذهاب، بیمه، غذا و محل اسکان کارگران به عهده پیمانکار است.

3-17- پیمانکار افرادی را در کارگاه بایستی بکار گمارد که مورد تأیید کارفرما باشد.

3-18- پیمانکار اقرار می‌نماید که زمین موردنظر را کاملاً شناسایی نموده و از کم و کیف آن کاملاً با اطلاع است و به کلیه مشخصات فنی و اجرایی اشراف کامل دارد و هیچ نکته‌ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

3-19- درصورتی‌که کارفرما دستور کار جدیدی را به پیمانکار ابلاغ نماید، ایشان موظف به اجرای آن خواهد بود.

3-20- در صورت مواجه‌شدن پیمانکار با موضوعات جدید، خطرناک یا غیرقابل پیش­بینی، پیمانکار موظف است موارد را فوراً با کارفرما در میان گذاشته و پس از تأیید کارفرما، کار را دنبال نماید.

3-21- پیمانکار بایستی قبل از آغاز عملیات حفاری چاه، نسبت به بررسی‌های لازم در خصوص وجود و کیفیت موانعی از قبیل قنوات قدیمی، فاضلاب‌ها، پی‌ها و جنس خاک لایه‌های زمین و تاسیسات مربوط به آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن را به عمل آورد و در صورت لزوم با سازمان‌های ذی‌ربط تماس برقرار نماید. محل حفاری نیز باید طوری باشد که به هنگام کار خطر ریزش یا نشست قنات و فاضلاب مجاور یا برخورد با تاسیسات یادشده را نداشته باشد.

3-22- پیمانکار بایستی کارگرانی را که چاه کار می‌کنند به ماسک و دستگاه تنفسی مناسب مجهز نماید تا همواره هوای سالم به آن‌ها برسد.

3-23- پیمانکار باید پس از خاتمه کار روزانه، دهانه چاه را با صفحات مشبک مقاوم و مناسب به نحو مطمئن بپوشاند.

3-24- هر روز پس از اتمام عملیات چاه‌کنی، باید دلو و طناب از داخل چاه جمع‌آوری شود.

3-25- اگر برای روشنایی داخل چاه از برق استفاده می‌شود، باید با انتخاب کابل مناسب و سالم و نیز چراغ بی‌خطر، اصول ایمنی را رعایت نمود.

3-26- استفاده از چراغ‌های نفتی یا گازی هنگام حفاری مجاز نیست، مگر آنکه چاه کاملاً خشک و بدون خطر باشد.

3-27- باید از ریختن آب و خیساندن اطراف دهانه چاه پرهیز گردد و به‌طور کلی رعایت آیین‌نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه‌های دستی، مصوب شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی، الزامی است.

 

ماده 4 تعهدات کارفرما

4-1- کارفرما موظف است براساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت‌های لازم را به پیمانکار انجام دهد.

4-2- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

4-3- کارفرما موظف است برق موردنیاز و آب شرب را در اختیار پیمانکار بگذارد.

4-4- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذار حق دریافت هیچ‌گونه وجهی را ندارد.

4-5- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل از شروع عملیات احداث نماید.

 

ماده 5 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

5-1- مبلغ قرارداد به ازا حفر هر متر طول میله ………... ریال و کول گذاری در میله هر متر طول ………... ریال و به ازا حفر هر متر طول انباری ………... ریال و کول گذاری در انباری هر متر طول ………... ریال می‌باشد.

5-2- مبلغ آجرچینی به ازا هر مترمکعب آجرچینی ………... ریال و نصب گلدان هر عدد ………... ریال می‌باشد.

مبلغ کل قرارداد ………... ریال پیش‌بینی می‌گردد که تا 25% قابل‌افزایش یا کاهش خواهد بود.

تبصره (1) به این قرارداد هیچ‌گونه تعدیل، اضافه بها، سختی کار و پاداش تعلق نمی‌گیرد و پیمانکار نباید چنین مبالغی را مطالبه نماید.

تبصره (2) درصورتی‌که خاک از نوع دج باشد و در هنگام حفاری به سنگ‌های بزرگ برخورد نماید هزینه کمپرسور به عهده کارفرما و مسئولیت حفاری به عهده پیمانکار است و مبلغ آن نیز با توافق طرفین خواهد بود.

تبصره (3) از هر پرداخت مبلغ 5% بیمه، 5% مالیات و 10% حسن انجام کار کسر خواهد شد.

تبصره (4) نحوه پرداخت مبالغ قرارداد پس از ارائه صورت‌وضعیت توسط پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 6- مشخصات فنی

6-1- چاه نباید در زیر و نزدیک ستون‌ها و دیوارهای باربر قرار گیرد. چاه باید در محل مناسب حفر گردد، به‌طوری که بعداً بازرسی و بازنگری احتمالی چاه به سهولت امکان‌پذیر باشد. حفر انبارهای چاه نیز باید به نحوی صورت گیرد که حتی‌المقدور در زیر دیوارها و ستون‌ها قرار نگرفته و به حریم اراضی مجاور و غیر، تجاوز نشود. چاه‌های آب و فاضلاب باید حتی‌المقدور در محوطه‌های باز حفر شوند.

6-2- هنگام حفر میله باید جای پا در جداره چاه پیش‌بینی شود تا بتوان وارد چاه شد و یا از آن خارج شد. در صورت امکان بهتر است عمق میله چاه بین 10 تا 20 متر اختیار شود تا چاه هنگام ایجاد انبار در تحمل نیروهای وارده، مقاوم‌تر بوده و در صورت ریزش احتمالی موضعی، خطر کمتری را ایجاد نماید. میله باید کاملاً قائم و شاقولی بوده و انحراف نداشته باشد.

6-3- چنانچه چاه مرطوب بوده و دم یا گاز داشته باشد، باید به‌وسیله دستگاه‌های هوادهی و لوله‌کشی در حین کار، هوای لازم را به درون چاه دمید تا مقنی بتواند به سهولت به کار خود ادامه دهد.

6-4- انبار باید به صورت مخروطی حفر شود، به‌طوری که قاعده مخروط، پایین و رأس، بالا باشد. کف انبار باید تراز و تخت باشد.

6-5- ریزش فاضلاب از دهانه تحتانی گلدان به داخل چاه، باید به نحوی باشد که فاضلاب مستقیماً به ته چاه ریزش کرده، به جداره چاه برخورد نکند و موجبات شکستگی بدنه چاه را فراهم نسازد.

 

ماده 7 فسخ قرارداد

7-1- درصورتی‌که پیمانکار بیش از یک‌چهارم برنامه زمان‌بندی تأخیر داشته باشد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

7-2- عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ برای کارفرما خواهد داشت.

7-3- در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

7-4- در صورت تأخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

 

ماده 8 دوره تضمین قرارداد

مدت تضمین قرارداد ………... ماه پس از اتمام کار می‌باشد و در صورت بلا نقص بودن کار انجام‌شده مبلغ 10% حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

 

ماده 9 داوری و حل‌وفصل اختلافات

هرگونه اختلاف در اجراي اين قرارداد ابتدا از طريق مذاكره طرفین یا نمایندگان آن‌ها حل‌وفصل می‌گردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضی‌الطرفین حل خواهد شد.

 

ماده 10 نسخ قرارداد

این قرارداد در 10 ماده و 4 تبصره و در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارد، تنظیم گردیده است.

 

امضای کارفرما                                               امضای پیمانکار

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها