نمونه قرارداد سیمان‌کاری

این قرارداد در تاریخ ………………... بین ………………... به نشانی ………………... و تلفن …………. که از این پس کارفرما نامیده می‌شود از یک‌طرف و ………………... فرزند ………………... متولد ………………... به شماره شناسنامه ………………... به نشانی………………... و تلفن ………………... که از این پس پیمانکار نامیده می‌شود از سوی دیگر به شرح زیر منعقد می‌گردد.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از اجرای کلیه عملیات سیمان‌کاری شامل سیمان‌کاری آستری، رویه تخته ماله‌ای، سیمان‌کاری رویه شسته، سیمان‌کاری رویه تگرگی، سیمان‌کاری رویه چکشی و کلیه ابزارهای مربوطه در ساختمان طبقه به نشانی دارای پلاک ثبتی و پروانه ساختمانی شماره به مالکیت آقای ….

 

ماده 2 ) مشخصات فنی
به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه‌ها و دستور کارهای صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می‌باشد. و تأیید و تطابق کار اجراشده با نقشه‌ها و دستور کارهای ابلاغی با مهندس ناظر و کارفرما می‌باشد.

 

ماده 3 ) مدت قرارداد
مدت اجرای این قرارداد به مدت ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می‌باشد.

 

ماده 4 ) تعهدات پیمانکار
4-1- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.
4-2- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.
4-3- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی‌باشد.
4-4- پیمانکار نبایستی جهت زودگیر کردن ملات ماسه سیمان و حتی در شمشه‌گیری از گچ استفاده نماید.
4-5- پیمانکار نبایستی برای سوزدار کردن ملات­های سیمانی از خاک استفاده نماید.
4-6- اجرای تور سیمی روی کلیه قطعات فلزی قبل از اجرای آستر به عهده پیمانکار است.
4-7- پیمانکار بایستی قبل از اجرای سیمان‌کاری کلیه سوراخ‌های موجود در دیوارچینی‌ها را پر نماید.
4-8- رواداری بیش از 5 میلی­متر در سطوح بزرگ­نما قابل‌قبول نمی‌باشد و پیمانکار بایستی در این‌گونه موارد نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.
4-9- فاصله زمانی اجرای قشرهای رویه و قشرهای میانی حداقل 7 روز می‌باشد که پیمانکار ملزم به اجرای آن است در هر حال در زمان اجرای قشر رویه، آسترکار بایستی کاملاً خشک‌شده باشد.
4-10- سطوح نما باید فاقد موج، ناهمواری، ترک، لکه و جداشدگی باشد.
4-11- پیمانکار بایستی سطوح خارجی سیمان‌کاری را به طور مداوام آب‌پاشی نماید.
4-12- پیمانکار بایستی قبل از اجرای قشر رویه، قشر زیرسازی را کاملاً آب‌پاشی و خیس نماید.
4-13- پیمانکار بایستی قبل از اجرای قشر رویه، آستر را کاملاً خراش داده و زبر نماید تا کاملاً قشر رویه به آستر بچسبد.
4-14- در مورد اجرای اندود تخته ماله‌ای بایستی موارد زیر رعایت گردد.
4-14-1- قشر آستر بایستی دارای حداقل 5/1 سانتی‌متر ضخامت و با ملات 1:3 حجمی ساخته شود.
4-14-2- حداقل ضخامت قشر رویه ماله‌ای 10 میلی‌متر شامل یک حجم سیمان، دو حجم ماسه شکسته و 1/0 حجم خاک‌سنگ باشد.
4-14-3- بندکشی مطابق نقشه در رویه تخته ماله‌ای اجرا گردد و عمق آن حداکثر معادل ضخامت قشر رویه باشد.
4-15- ضخامت اندود تگرگی بایستی 2 میلی‌متر باشد.
4-16- پیمانکار موظف است کلیه ابزار و وسایل کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه، تراز، شاقول، ریسمان، تخته ماله، ملاقه، کاردک، اسفنج، برس، جارو، کمچه، ماله، دستکش لاستیکی و را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری وسایل ملزم است باقیمانده مصالح را مرتب و تحویل کارفرما نماید.
4-17- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را مرتب و تحویل کارفرما نماید.
4-18- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.
4-19- حمل مصالح از جمله ماسه، سیمان، خاک‌سنگ، شیشه، پودر سنگ، سنگ‌دانه و از پای‌کار به طبقات به عهده پیمانکار است.
4-20- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملاً تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین‌شده در کارگاه نماید.
4-21- پیمانکار تأیید می‌نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه‌های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد، هیچ نکته‌ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.
4-22- پیمانکار تأیید می‌نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملاً رویت نموده است.
4-23- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایران در کارگاه می‌باشد، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و می‌باشد.
4-24- کارفرما مخیر می‌باشد که حجم قرارداد را تا میزان 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.
4-25- تهیه و پرداخت هزینه‌های بیمه، ایاب و ذهاب، مسکن و غذای افراد پیمانکار، به عهده وی می‌باشد.
4-26- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و مهندس ناظر حق خواهند داشت طی نامه‌ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.
4-27- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.
4-28- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاه‌برداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد.
4-29- پرداخت‌هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و به کارگران خود به عهده پیمانکار می‌باشد.
4-30- پیمانکار موظف است ایام و ساعت کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سروصدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز به اضافه‌کاری با کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود.
4-31- کارفرما در هیچ‌یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواست‌های حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده پیمانکار است.
4-32- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می‌گردد حق به‌کارگیری اتباع خارجی و مخصوصاً نیروهای افغانی را ندارد.
4-33- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با مهندس ناظر یا نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ و احجام عملیات اجرایی اقدام نماید.
4-34- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر قسمت نسبت به تحویل آن به مهندس ناظر یا نماینده کارفرما اقدام نماید.
4-35- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید.

 

ماده 5 ) تعهدات کارفرما
5-1- آب و برق موردنیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می‌باشد.
5-2- ابزار و وسایل زیر توسط کارفرما تهیه و در محل دپوی کارگاه در اختیار پیمانکار قرار داده می‌شود: استانبولی، نردیان، طناب، سطل، شیلنگ آب، بشکه، تخته زیرپایی، کابل برای روشنایی، ماسه، سیمان، پودر و خاک‌سنگ، سنگ‌دانه و شیشه.
5-3- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچ‌گونه وجهی را ندارد.
5-4- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.
5-5- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.
5-6- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید.
تبصره (1) پیمانکار می‌تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه حوادث استفاده نماید.

 

ماده 6 ) مبلغ قرارداد
مبلغ موضوع ماده یک بر اساس ردیف‌های زیر تعیین می‌گردد:
6-1- سیمان‌کاری آستری چه در داخل ساختمان و چه در خارج از ساختمان از قرار هر مترمربع ریال و متراژ تقریبی مترمربع، معادل ریال
6-2- سیمان‌کاری تخته ماله‌ای از قرار هر مترمربع ریال و متراژ تقریبی مترمربع معادل ریال
6-3- پیمانکاری شسته از قرار هر مترمربع ریال و متراژ تقریبی مترمربع معادل ریال
6-4- سیمان‌کاری چکشی از قرار هر مترمربع ریال و متراژ تقریبی مترمربع معادل ریال
6-5- سیمان‌کاری تگرگی از قرار هر مترمربع ریال و متراژ تقریبی مترمربع و معادل ریال 6-6- ابزار سیمان‌کاری بر اساس مشخصات نقشه‌ای از قرار هر متر طول ریال و متراژ تقریبی ریال
6-7- مبلغ کل قرارداد ریال برآورد می‌گردد.

 

ماده 7 ) کسورات قانونی
از این قرارداد 5% بیمه و 5% مالیات کسر خواهد شد.

 

ماده 8 ) نحوه پرداخت
پرداخت‌های موقت بر اساس تقسیم‌بندی طبقات در پایان هر قسمت به پیمانکار و پس از کسر کسورات ماده 7 و 10% حسن انجام کار پرداخت می‌گردد. 10% حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تحویل نهایی کار به کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

 

ماده 9 ) تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود:
9-1- با توافق طرفین
9-2- در صورتی که تمام یا بخشی از نقشه‌های تهیه‌شده توسط کارفرما تغییر نماید.
9-3- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد مؤثر باشد.
9-4- موارد فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش‌سوزی، آتشفشان، انقلاب، جنگ و غیره

 

ماده 10 ) حل اختلاف

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل‌وفصل نمود، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی‌الطرفین حل‌وفصل خواهد شد ............. به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم‌الاجرا است.

 

ماده 11 ) فسخ قرارداد
11-1- در صورتی که پیمانکار بیش از 1 برنامه زمان‌بندی تأخیر داشته باشد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید
11-2- عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ را برای کارفرما خواهد داشت.
11-3- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می‌تواند فسخ گردد.

 

ماده 12 ) جریمه تأخیر

در صورت تأخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تأخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تأخیر غیرمجاز معادل ریال جریمه خواهد شد. تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن تأخیر با مهندس ناظر و کارفرما است.

 

ماده 13 ) دوره تضمین

مدت دوره تضمین قرارداد ماه پس از اتمام کار می‌باشد و در صورت بلانقص بدون کار انجام‌شده مبلغ 10% حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.
این قرارداد در 13 ماده و 6 تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ تنظیم گردیده است.

 

 امضای پیمانکار                امضای کارفرما

………………                                  ………………

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها