نمونه قرارداد اجاره نامه ملک تجاری (مغازه)

این اجاره براساس شرایط ذیل با توافق موجر (صاحب سرقفلی) و مستاجر تنظیم گردید:

موجر (صاحب سرقفلی): آقای/خانم ……………… فرزند ……… متولد ……… شماره شناسنامه …………… محل صدور …………… آدرس و تلفن ….......................................................................................…………

مسـتـاجـر: آقای/خانم ……………… فرزند ……… متولد …….....… شماره شناسنامه ……….....…… محل صدور …………… آدرس و تلفن ….......................................................................................…………

 

مورد اجاره: یک باب مغازه واقع در ………… طبقه ………… واحد ………… به متراژ حدود ………… مترمربع و دارای و تلفن شماره می‌باشد.

 

مدت اجاره: مدت قرارداد از تاریخ ………… الی ………… معادل ………… ماه شمسی قطعی می‌باشد.

 

مبلغ اجاره: بابت مدت قیدشده ……….....… مبلغ ریال بابت اجاره و مبلغ ………… ریال به عنوان قرض‌الحسنه می‌باشد که کل مبلغ به شرح ذیل تحویل موجر گردید:

شـرایـط ضمـن عـقـد:

·         مستاجر حق انتقال تمام یا قسمتی از حقوق استیجاری خود را تحت هیچ شرایطی مانند شراکت و غیره به غیر ندارد.

·         مستاجر مورد اجاره را برای شغل اجاره نموده و حق تغییر شغل را ندارد مگر با اجازه کتبی موجر و هیئت امنا.

·         کلیه عوارضات شغلی، کسبی، مالیات کسبی، بیمه و حقوقات دولتی دیگر به هر نحو و طریق که شامل کسب‌وکار و شغل گردد به عهده مستاجر است و مستاجر هنگام تخلیه باید تسویه‌حساب از دفتر پاساژ از قبیل برق، تلفن، بیمه، مالیات دارایی، عوارض شهرداری و غیره به موجر ارائه نماید در غیر این صورت مدارک تضمینی وی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و از این بابت حق اعتراض از مستاجر سلب می‌گردد.

·         هزینه‌های شارژ و تبلیغات هرماه به‌صورت پیش‌پرداخت به عهده مستاجر بوده و در خاتمه قرارداد تسویه‌حساب می‌گردد. ضمناً مبلغ طی ریال بابت شارژ اولیه توسط مستاجر به دفتر پاساژ پرداخت گردید.

·         مبلغ ریال از مبلغ قرض‌الحسنه، تا زمان ارائه تسویه‌حساب برق، تلفن، شارژ و بیمه نزد موجر امانت می‌ماند.

·         جبران خسارت وارده به مورد اجاره به عهده مستاجر می‌باشد.

·         مستاجر حق کسب و پیشه و حقوقات دیگر خود را در برابر اخذ ریال به موجر مصالحه نمود و صیغه عقد فی‌مابین جاری گردید و چنانچه در این مورد ادعایی نماید و از این ناحیه ضرر و زیان یا خسارتی به موجر وارد آید تعهد نموده و ملتزم می‌گردد که ضرر و زیان وارده را فورا جبران نماید.

·         ضامن اجرایی مفاد این قرارداد برابر قانون مالک و مستاجر بوده و به عهده مقامات ذیصلاح می‌باشد. مالکین مجموعه، هیئت امنا بازار و مسئولین مربوطه هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهند داشت. (دفتر بازار فقط به عنوان مشاور عمل می‌نماید.)

·         مستاجر یک برگ چک به شماره مبلغ ریال از بانک بابت تضمین تخلیه و یک برگ چک به شماره مبلغ ریال از بانک بابت تضمین تسویه‌حساب بندهای 3 و 4 این قرارداد در اختیار هیئت امنا (دفتر پاساژ) قرار می‌دهد.

·         پس از انقضاء مدت اجاره در صورت عدم تخلیه محل و یا عدم تمدید اجاره ضمن اعمال قانون روابط موجر و مستاجر مصوبه سال 1376 و آیین‌نامه‌های مربوطه، مستاجر مکلف است علاوه بر اجرت‌المثل به ازای هر روز مبلغ ریال به عنوان وجه التزام قطعی به موجر بپردازد و همچنین هر ساله یک دوم اجاره‌بهای سال قبل به اصل اجاره‌بها افزوده می‌گردد.

·         مورد اجاره به‌صورت امانت نزد مستاجر می‌باشد و مقررات امین درباره وی لازم الاجراست.

·         مستاجر حق هیچ‌گونه تغییر در اساس و بنیاد مغازه را ندارد لیکن می‌تواند دکورسازی مناسب با هزینه شخصی انجام دهد و موجر از این بابت وجهی پرداخت نخواهد کرد.

·         چنانچه مورد اجاره از طرف هر ارگان دولتی به دلایلی که مربوط به خود مغازه نباشد تعطیل گردید موجر هیچ‌گونه مسئولیتی از بابت حق کسب و پیشه مورد اجاره را نداشته و ندارد.

·         مستاجر هنگام تخلیه باید محل اجاره را دقیقاً به‌نحوی‌که روز اول تحویل گرفته، به موجر تحویل نماید.

·         تعمیرات جزئی به عهده مستاجر است و ضمناً مستاجر هیچ‌گونه وجهی بابت سرقفلی یا هر عنوان دیگر غیرقابل استرداد به موجر پرداخت نکرده و لذا بهنگام تخلیه حقی نخواهد داشت و مستاجر این موارد را اظهار داشته است.

·         چنانچه مستاجر آقای/خانم در پایان مدت قرارداد حداکثر طی یک هفته نسبت به تحویل و تسویه‌حساب مغازه اقدامی ننمود، موجر آقای/خانم می‌تواند در حضور شهود نسبت به باز کردن قفل مغازه و جمع‌آوری اجناس اقدام نماید و اجناس داخل مغازه پس از یک هفته متعلق به موجر می‌باشد و مستاجر حق هرگونه اعتراضی را با امضای این قرارداد از خود سلب می‌نماید. همچنین کلیه بدهی‌های مغازه از چک ضمانت تسویه‌حساب و یا مبلغ رهن مستاجر دریافت می‌گردد.

تبصره‌ها

·         مستاجر تنها حق استفاده از مساحت مورد اجاره را دارد و هیچ‌گونه حقی مبنی بر استفاده از فضای عمومی بیرون از مورد اجاره را ندارد و نمی‌تواند مانکن و یا هرگونه ادوات جلب مشتری را در فضای عمومی بیرون از مورد اجاره قرار دهد (مگر با مجوز دفتر پاساژ.)

·         مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در محل اجاره و مجتمع می‌باشد و نیز حفاظت از اموال و رعایت نکات ایمنی به عهده مستاجر است و موجر در این مورد هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

·         مستاجر ملزم به اجرای قوانین تصویب‌شده هیئت امنا و دفتر بازار می‌باشد.

·         استخدام فروشنده جهت مورد اجاره فقط با تایید دفتر بازار و انتظامات پاساژ امکان‌پذیر می‌باشد و مسئولیت هرگونه تخلفی که از جانب فروشنده باشد، به عهده مستاجر بوده و موجب برخورد قانونی با مستاجر می‌گردد.

·         درصورتی‌که مستاجر در پرداخت اجاره حداکثر یک هفته تاخیر نمود، حق فسخ باقیمانده قرارداد با موجر است و موجر می‌تواند قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه فسخ نماید و مستاجر از این بابت حقی نخواهد داشت و بدهی مستاجر از چک ضمانت تسویه‌حساب دریافت می‌گردد.

·         اعتبار این اجاره خط برای مدت یک روز تا تاریخ پایان قرارداد می‌باشد و کلیه وجوه اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی مورد قرارداد برای مدت مذکور منظور شده و در صورت استنکاف هریک از طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد، ملزم به پرداخت کل هزینه برای مدت مذکور می‌باشد مگر اینکه طرفین رضایت به فسخ آن دهند.

·         چنانچه مستاجر پس از امضاء قرارداد درخواست فسخ قرارداد را بنماید می‌بایست کلیه‌ی هزینه‌های اجاره و سایر هزینه‌ها از جمله شارژ و غیره را برای تمام مدت قرارداد پرداخت نماید، همچنین هزینه‌های پرداختی به موجر و دفتر بازار عودت نمی‌شود.

·         طرفین اسقاط کافه و خیارات و غیوثات را از خود به عمل آوردند و صیغه مراتب فوق و عقد اجاره به شرح مذکور فی­مابین ما جاری گردید و طرفین شرعا و قانونا ملزم به اجرای مراتب مذکور می‌باشند.

·         مستاجر می‌بایست قبل از پایان مدت قرارداد وضعیت تمدید و یا تخلیه مورد اجاره را مشخص نماید، در غیر این صورت در روز پایان قرارداد برق واحد مربوطه قطع خواهد شد.

·         با امضاء این قرارداد مستاجر موافقت می‌نماید در صورت عدم پرداخت به‌موقع هزینه شارژ تنظیمی، نسبت به قطع برق واحد مربوطه و سایر واحدهای تحت اختیار وی از طرف مسئولین بازار اقدام گردد و بدین ترتیب حق اعتراض از مستاجر سلب می‌گردد.

این اجاره خط بدون خط‌خوردگی در تاریخ در سه نسخه در حضور شهود تنظیم‌شده و هریک حکم واحد را دارد.

 

امضاء موجر                              امضاء مستاجر

 

 ..............................              ..............................

 

شاهد 1                                   شاهد 2

 

 ..............................              ..............................

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها