نمونه قرارداد طراحی و ساخت سازه سوله

طرفین قرارداد

 این قرارداد فی‌مابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی ……………………………………... تلفن ……………….  که در این قرارداد خریدار (کارفرما) نامیده می‌شود از یک‌طرف و آقای ……………... فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………؛ که از طرف دیگر فروشنده (پیمانکار) نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از طراحی سازه، ساخت، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه‌های معماری ارائه‌شده به فروشنده.

 

ماده 2 ) اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد.

 

ماده 3 ) مبلغ قرارداد

بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد به شرح ذیل می‌باشد.

بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت ……… ریال با احتساب وزن تقریبی ……… کیلوگرم اسکلت معادل ……… ریال می‌باشد. وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه‌حساب می‌باشد.

 

ماده 4 ) نحوه پرداخت

40 درصد بهای این قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد به مبلغ ……… ریال به‌عنوان پیش‌پرداخت در مقابل ارائه تضمین موردقبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش‌پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی، پرداخت می‌شود.

20 درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تأیید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می‌باشد.

20 درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه، بارنامه و قبوض باسکول و تأیید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می‌باشد.

10 درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تأیید نماینده فروشنده.

10 درصد بهاء اسکلت به‌عنوان حسن انجام کار نگهداری می‌شود.

تبصره به این قرارداد هیچ‌گونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت.

 

ماده 5 ) مدت قرارداد

مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه‌های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعاً ……… روز و برای تولید اسکلت جمعاً ……… روز کاری تعیین می‌گردد.

 

ماده 6 ) تعهدات فروشنده

6-1- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت و صفحه ستونها، ستون‌ها، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه‌های سازه باشد.

6-2- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه­ها  st-37 فولاد مبارکه باشد

6-3-پیچ و مهره‌های مصرفی اسکلت A-325  یا خشکه 8.8 باشد.

6-4- کلیه اتصالات ورق‌های بال به بال و یا جان به جان به‌صورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد.

6-5- اتصال E.P به تیر و ستون در بال و جان به‌صورت نفوذی انجام گیرد

6-6- جوش‌های پای ستون و انتهای مقاطع حداقل 80 سانتی‌متر و در کلیه گوشه‌ها انجام گیرد.

6-7- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود 3.25 نفوذی 6010 و برای بقیه موارد از الکترود نمره 4 نوع 6013 استفاده گردد.

6-8- جوش‌ها در مقاطع تیرها و ستون‌ها همپوشانی داشته باشد.

6-9- ورق‌ها قبل از رنگ‌آمیزی از مواد زائد و یا چربی‌ها و . پاک شود.

6-10- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت 50 میکرون انجام گیرد.

6-11- رعایت جوشکاری جوش‌های گوشه با ساق­های مساوی

6-12- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می‌کند (چنانچه محاسبات، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود.)

6-13- رعایت اصول صحیح جوشکاری (عدم بریدگی حاشیه جوش)

6-14- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات

6-15- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش به عمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هرگونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم‌تساوی ساق‌ها و . فروشنده موظف به رفع معایب موردنظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه‌های آزمایش‌های به عهده فروشنده خواهد بود، در صورت تأیید آزمایش‌ها انجام‌شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می‌گردد.

6-16- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید. (کلاه ایمنی، دستکش، کمربند، کفش ایمنی، .) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند، ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) نیز اجباری می‌باشد.

6-17- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده، فروشنده مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

6-18- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان‌بندی اجرا عملیات می‌باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

 

ماده 7 ) موارد فسخ قرارداد

7-1-عدم اجرا تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش‌بینی‌شده از طرف فروشنده

7-2- تأخیر در شروع بکار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده

 

ماده 8 ) نظارت فنی

کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق‌الزحمه مراحل فوق پس از تأیید نامبرده قابل پرداخت می‌باشد.

5 درصد از 10 درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تأیید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و 5 درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت 6 ماه قابل پرداخت می‌باشد.

 تبصره یک در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه‌ای مشاهده شود، خریدار مورد را کتباً به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می‌نماید.

تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول 25 درصد کاهش یا افزایش می‌باشد.

 

ماده 9 ) داوری و حل اختلاف

چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل حل خواهد بود.

 

 ماده 10 )

این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه‌شده که هریک از نسخه‌ها جداگانه حکم واحد را دارند، تنظیم و مبادله گردیده است.

 

 

فروشنده                                                خریدار

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها