نمونه قرارداد فونداسیون

طرفین قرارداد

این قرارداد فی‌مابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی ……………………………………... تلفن ……………….  که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یک‌طرف و آقای ……………... فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………؛ که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

اجرای فونداسیون شامل عملیات:

1- تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب

2-    تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فلزی در پی و شناژها

3-  بستن و نصب آرماتور آجدار از نوع AII یا . در فونداسیون هر قسمت طبق نقشه‌ها و مشخصات فنی برشکاری، خم‌کاری

4-  نصب صفحه ستون‌های اسکلت فلزی با  اجرای صحیح مطابق نقشه‌ها به همراه آکس بندی و تراز مشخصی که از طرف کارفرما برای پیمانکار مشخص می‌گردد به همراه هواگیری و گروت ریزی.

5-    تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبیعی یا شکسته با 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب

6-    تهیه و اجرای گروت برای زیربیس پلیت و محل‌های لازم

 

ماده 2 ) اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می‌گردد.

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد.

 

ماده 3 ) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ریال پیش‌بینی می‌گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می‌باشد که بر اساس صورت‌وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود طبق نرخ نامه ذیل:

تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فلزی پی‌ها و شناژها، هر مترمربع ریال

آرماتوربندی تا  قطر 10 هر کیلو ……... ریال برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم

آرماتوربندی از قطر 12 تا 18 هر کیلو ریال برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم

آرماتوربندی از قطر 20 به بالا هر کیلو ریال برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم

جاگذاری، هواگیری، تراز کردن و گروت ریزی صفحه ستون هر عدد ریال

بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب از قرار مترمکعبی ریال

بتن با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب از قرار مترمکعبی ریال

تهیه و اجرای گروت از قرار هر دسی مترمکعب ریال

تبصره یک به قیمت‌های این قرارداد هیچ‌گونه تعدیلی تعلق نمی‌گیرد.

تبصره دو- هزینه جاگذاری هرگونه قطعات پیش‌ساخته در بتن، گذاشتن درزهای انبساط و نصب پلاستوفوم و فاصله‌انداز و واتراستاپ و غیرهدر قیمت‌های فوق منظور شده است.

تبصره سه منظور از قالب فلزی در این قرارداد، قالبی است که از ورق توام با انواع پروفیل‌های فولادی ساخته‌شده باشد.

تبصره چهار- در اندازه‌گیری قالب‌بندی‌ها، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره پنج در این قرارداد هزینه‌های پشت‌بند، چوب‌بست و داربست و باز کردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته‌شده است.

تبصره شش  در نرخ نامه بهای ماده رهاساز (روغن و مانند آن) پیچ و مهره لازم، در قیمت‌ها منظور شده است.

تبصره هفت بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ در گوشه قالب‌ها در قیمت‌ها منظور شده است.

تبصره هشت  هزینه تمیز کردن قالب‌ها در قیمت‌ها در نظر گرفته‌شده است.

تبصره نه اگر طبق مشخصات فنی، ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود هیچ‌گونه اضافه بهایی علاوه بر قیمت‌های پیش‌بینی‌شده در این قرارداد، پرداخت نمی‌شود.

تبصره ده چنانچه استفاده از افزودنی‌های بتن ضروری باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده موردنیاز بر اساس دستورالعمل تهیه اقلام فاکتوری شرح و بهای واحد موردنظر تهیه و پرداخت می‌گردد.

 

ماده 4 ) نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت‌وضعیت کارهای انجام‌شده  اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد...

تبصره یک- 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

تبصره دو 10 درصد کل قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

 

ماده 5 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً روز / ماه شمسی از تاریخ لغایت ……… می‌باشد.

 

ماده 6 ) تعهدات پیمانکار

6-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.

6-2-پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی موردنیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضورداشته باشد.

6-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ریال به صورت چک تضمین‌شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می‌نماید. چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می‌گردد.

6-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی‌مابین بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفات لغو شده تلقی می‌گردد.
6-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به­ هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورت‌جلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

6-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان‌بندی اجرا عملیات می‌باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

6-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام‌الاختیار خواهد داشت.

6-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت، ابزار، ماشین‌آلات، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می‌تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل . نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

6-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام‌وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز یا افرادی که را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند.

6-10- پیمانکار ملزم می‌گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد، حداکثر ظرف 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه‌حساب و تعویض و به جای آن‌ها افراد مورد تائید را بکار گمارد.

6-11-در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارش‌های حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

6-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می‌باشد.

6-13- پیمانکار تعهد می‌نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.

6-14- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم آرماتوربندی (میز کار و آچار گوساله، دستکش، لباس، کفش، کلاه ایمنی ) به عهده پیمانکار می‌باشد.

6-15- پیمانکار موظف است جهت برش میلگردها از دستگاه هوا برش استفاده ننماید و حتی‌المقدور از قیچی استفاده نماید.

6-16- کلیه اسلیوگذاری­ها مطابق نقشه اعلام‌شده در تعهدات اجرای پیمانکار می‌باشد.

6-17 پیمانکار موظف است، کلیه نکات فنی اعم از طول خم‌ها، طول همپوشانی را رعایت نماید.

6-18-پیمانکار موظف است کلیه میلگردها را با رعایت مقررات تعیین‌شده در آئین‌نامه بتن ایران به‌صورت سرد خم نماید.

6-19- خم کردن میلگردها باید حتی‌المقدور به‌طور مکانیکی به‌وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد طوری که قسمت خم‌شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.

6-20- پیمانکار مجاز نیست به‌منظور شکل دادن مجدد به میلگردها، خم‌ها را باز و بسته نماید.

6-21- پیمانکار باید قبل از جاگذاری میلگردها، اطمینان حاصل نماید که رویه آن‌ها، از هر نوع عامل و اثر زیان‌بار، از قبیل گل، روغن، قیر، دوغاب سیمان خشک‌شده، رنگ، کندگیر کننده زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است.

6-22- آرماتورها باید قبل از بتن‌ریزی مطابق نقشه‌های اجرایی در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابجایی آن‌ها خارج از محدوده روا داری‌های مجاز (فصل هشتم آئین‌نامه بتن ایران) جلوگیری شود.

6-23-برای به هم بستن آرماتورها به‌وسیله عناصر سازه‌ای باید از مفتول‌ها یا اتصال‌دهنده‌ها و گیره‌های فولادی استفاده کرد و انتهای برجسته سیم‌ها و گیره‌ها در قشر بتن محافظ (پوشش) واقع نشود.

6-24- جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمه‌ها و خرک‌ها و سایر قطعات مورداستفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشند که علاوه بر شرط بند 22 مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه‌ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود.

6-25-موقعیت آرماتورها باید هم قبل از بتن‌ریزی و هم در ضمن بتن‌ریزی کنترل شود تا پوشش‌های اسمی در محدوده واداری‌های مقررشده، به ویژه در طره‌ها به دقت تأمین شود.

6-26- قبل از جاگذاری آرماتورها باید رویه قالب‌ها را نصب‌کرده و مواد رهاساز را روی قالب‌ها بکشد.

6-27- قطعات رویه قالب‌ها باید در کنار هم طوری جذب و جفت شوند که هدر رفتن شیره بتن ممکن نباشد.

6-28- قالب‌ها باید از هر نوع آلودگی، ملات، مواد خارجی و نظایر این‌ها عاری باشند و قبل از هر بار مصرف با مواد رهاساز پوشانده شوند این مواد را باید چنان بکار برد که بدون آلوده شدن آرماتورها، روی سطوح قالب لایه‌ای یکنواخت و نازک به وجود آید.

6-29- رعایت شاقولی بودن قالب‌ها الزامی می‌باشد.

6-30- رعایت تراز بودن قالب‌ها الزامی می‌باشد.

 

ماده 7 ) مشخصات فنی بتن‌ریزی

پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می‌باشد.

7-1- سنگدانه­های مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیین‌شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) و همچنین با ضوابط تعیین‌شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد.

7-2- سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز، سخت، پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده، پوشش‌های رسمی، گچی و مواد ریز دیگری باشند که به چسبندگی آن‌ها با خمیر سیمان اثر می‌گذارند. مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند.

7-3- آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد. باید از مصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور از قبیل روغن‌ها، اسیدها، قلیایی‌ها، املاح، مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد.

7-4- در مورد مواد افزودنی در بتن باید:

الف ) مؤثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به کمک نمونه‌های آزمایشی مخلوط و بتن مورد کنترل و تأیید قرار گیرد.

ب) اگر بیشتر از یک نوع ماده افزودنی بکار رود، باید سازگاری مواد مصرفی، با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

ج ) اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد. اگر بیش از یک نوع ماده افزودنی بکار رود اندازه گیری

هر یک از آن‌ها به‌طور جداگانه صورت گیرد.

7-5- در ساخت بتن برای مصرف در بتن آرمه نباید از کلرور کلسیم یا هر ماده افزودنی حاوی کلرید به غیر از ناخالصیهای مربوط به مواد تشکیل دهنده ماده افزودنی استفاده شود.

7-6- کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می‌روند، باید تمیز باشند.

7-7- کلیه مواد زاید و همینطور یخ باید از محل‌های مورد بتن‌ریزی زدوده شوند.

7-8- قالب‌ها باید به نحوی مناسب اندود شوند.

7-9-مصالح بنایی پر کننده‌ای که در تماس با بتن خواهند بود باید به نحوی خیس شوند.

7-10- قبل از ریختن بتن باید آب اضافه از محل بتن‌ریزی خارج شود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن‌ریزی در آب (ترمی) مورد نظر باشد با دستگاه نظارت آن را مجاز بداند.

7-11- قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شوند.

7-12-بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران طوری مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن به‌صورت همگن و در مخلوط کن پخش شود. قبل از پر کردن مجدد، باید مخلوط کن را به‌طور کامل تخلیه کرد.

7-13- انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی  بتن‌ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روشهایی باشد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود . وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را در هر شرایطی و با هر روشی به‌طور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن‌ریزی برسانند. این ضوابط برای کلیه روشهای بتن‌ریزی از قبیل استفاده از پمپ، تسمه نقاله، سیستم‌های بتن پاشی، چرخ دستی، جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند.

7-14- بتن باید تا حد امکان نزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدائی دانه‌ها در اثر جابجائی مجدد جلوگیری گردد.

7-15- آهنگ بتن‌ریزی باید طوری باشد که بتن همواره در حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگردها راه یابد.

7-16- بتنی که پس از افزودن آب به آن، یا بعد از گیرش اولیه دوباره مخلوط شود نباید مورداستفاده قرار گیرد.

7-17- سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرائی افقی متوالی باید تراز باشد.

7-18- بتن باید در طول عملیات بتن‌ریزی با استفاده از وسایل مناسب به‌طور کامل متراکم شود طوری که کاملاً میلگردها و اقلام مدفون را در برگیرد و قسمتهای داخلی و بخصوص گوشه‌های قالب‌ها را به خوبی پر کند.

7-19- هنگام بتن‌ریزی، هیچ قسمت از بتن نباید دمایی بیشتر از 30 درجه سلسیوس داشته باشد.

7-20- کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها، آب اختلاط، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آن‌ها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب‌ها، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هرگونه یخ زدگی عاری باشند.

7-21- هنگام بتن‌ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از 10 درجه سلسیوس کمتر نباشد.

7-22-عمل آوردن با آب فقط زمانی مجاز است که شواهدی حاکی از رسیدن مقاومت قطعه بتنی به 5 مگا پاسکال در دست باشد.

7-23- برای تأمین پیوستگی بین لایه‌های بتن در محل درزهای اجرائی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت سپس لایه بعدی را ریخت.

7-24- در درزهای اجرائی باید سطح بتن را تمیز کرد و دوغاب خشک‌شده را از روی آن زدود.

7-25- باید کلیه سطوح درزهای اجرائی را قبل از بتن‌ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه باید تخلیه شود.

 

ماده 8 ) تعهدات کارفرما

8-1- کارفرما متعهد است زمین موردنیاز برای ایجاد کارگاه و اجراء عملیات موضوع پیمان را همراه با کلیه نقشه‌های اجرایی در اختیار پیمانکار قرار دهد.

8-2 تأمین مصالح مصرفی به درخواست پیمانکار و تأمین ماشین آلات حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا به عهده کارفرما می‌باشد (بارگیری، حمل، تخلیه مصالح از انبار تا محل اجرا به عهده پیمانکار می‌باشد).

8-3- تأمین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات.

8-4- تأمین آب و برق موردنیاز کار.

8-5- اخذ و ارائه مجوزهای لازم جهت انجام کار.

8-6- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تائید قابل پرداخت می‌باشد.

8-7- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه‌ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می‌باشد.

 

ماده 9 ) موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

9-2-عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش‌بینی‌شده

9-3- تأخیر در شروع بکار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

9-4- تأخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت  پیمانکار بنماید.

9-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

9-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان‌بندی انجام شود.

تبصره در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

 

ماده 10 ) دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده، دو برابر مدت‌زمان قرارداد می‌باشد در صورت بلا نقص بودن کار انجام‌شده، مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد می‌گردد.

 

ماده 11 ) داوری و حل‌وفصل اختلافات

هرگونه اختلاف در اجراي اين قرارداد ابتدا از طريق مذاكره طرفین یا نمایندگان آن‌ها حل‌وفصل می‌گردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضی‌الطرفین حل خواهد شد.

 

ماده 12 ) نسخ قرارداد

این قرارداد در 11 ماده و .  تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم‌شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد.

 

کارفرما                                                                          پیمانکار

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها