نمونه قرارداد قالب‌بندی (قالب فلزی دیوارهای بتنی)

طرفین قرارداد

 این قرارداد فی‌مابین آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یک‌طرف و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی، ستون‌ها و شناژهای قائم، تیرها، تاوه‌ها (دال‌ها)

 

ماده 2 ) اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می‌گردد.

 

ماده 3 ) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً …….. ریال پیش‌بینی می‌گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می‌باشد که بر اساس صورت‌وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.

3-1- تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی، ستون‌ها، تیرها، دال‌ها، پی‌ها و شناژها تا ارتفاع 5/3 متر هر مترمربع …….. ریال

3-2- تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فلزی در ستون‌ها، شنازهای قائم، تیرها، دال‌ها و دیوارهای  بتنی که ارتفاع بیش از 5/3  متر و حداکثر 5/5 متر باشد هر مترمربع …….. ریال

3-3- تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرها، ستون‌ها، دال‌ها، شناژهای قائم  ، دیوارهای بتنی که ارتفاع 5/5 متر و حداکثر 5/7 متر باشد هر مترمربع …….. ریال

4-3- تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرها، ستون‌ها، دال‌ها، شناژهای قائم ، دیوارهای بتنی که ارتفاع بیش از 5/7 مترو حداکثر 10 متر باشد هر مترمربع …….. ریال …….. تبصره یک منظور از قالب فلزی در این قرارداد، قالبی است که از ورق توام با انواع پروفیل‌های فولادی ساخته‌شده باشد.

تبصره دو- در اندازه‌گیری قالب‌بندی‌ها، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره سه منظور از ارتفاع به ترتیب زیر است:

الف در مورد دیوار در طبقه اول روی پی، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی که دیوار روی آن قرار می‌گیرد و در طبقات بعدی ارتفاع متوسط دیوار نسبت به کف همان طبقه

ب- در مورد تیر و دال ارتفاع متوسط قرار گرفتن پای شمع‌های قالب‌بندی تا سطح زیرین تیرو دال

تبصره چهار در این قرارداد هزینه‌های پشت‌بند، چوب‌بست و داربست و باز کردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته‌شده است.

3-5- در نرخ نامه بهای ماده رهاساز (روغن و مانند آن) پیچ و مهره لازم، در قیمت‌ها منظور شده است.

3-6- بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ در گوشه قالب‌ها در قیمت‌ها منظور شده است.

3-7- هزینه تمیز کردن قالب‌ها در قیمت‌ها در نظر گرفته‌شده است.

 

ماده 4 ) نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت‌وضعیت کارهای انجام‌شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد.

تبصره یک- 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

تبصره دو- 10 درصد کل قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

 

ماده 5 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً …….. روز / ماه شمسی از تاریخ …….. لغایت …….. می‌باشد.

 

ماده 6 ) تعهدات پیمانکار

6-1- قبل از جاگذاری آرماتورها باید رویه قالب‌ها را نصب‌کرده و مواد رهاساز را روی قالب‌ها بکشد.

6-2- قطعات رویه قالب‌ها باید در کنار هم طوری جذب و جفت شوند که هدر رفتن شیره بتن ممکن نباشد.

6-3- قالب‌ها باید از هر نوع آلودگی، ملات، مواد خارجی و نظایر این‌ها عاری باشند و قبل از هر بار مصرف با مواد رهاساز پوشانده شوند این مواد را باید چنان بکار برد که بدون آلوده شدن آرماتورها، روی سطوح قالب لایه‌ای یکنواخت و نازک به وجود آید.

6-4- در مواردی که دسترسی به کف قالب‌ها دشوار یا غیرممکن باشد باید به تعبیه دریچه‌های بازدید و کف شورهای قالب برای تمیز کردن قالب قبل از بتن‌ریزی اقدام کرد.
6-5- در صورتی که کیفیت سطح تمام‌شده اهمیتی خاص داشته باشد نباید از قطعات قالب‌های صدمه‌دیده در مراحل قبلی استفاده کرد.

6-6- پیمانکار باید زمانی قالب را بردارد که بتن بتواند تنش‌های مؤثر را تحمل کند و تغییر شکل آن از تغییر شکل‌های پیش‌بینی شده تجاوز کند.

6-7- عملیات قالب برداری و برچیدن پایه‌ها باید گام‌به‌گام، بدون اعمال نیرو و ضربه و طوری باشد که اعضاء تحت اثر بارهای ناگهانی قرار نگیرند.

6-8- برچیدن پایه‌های تیرها باید از وسط شروع شود و به طرف تکیه‌گاه ادامه یابد یا پایه‌های زیر کنسول‌های بزرگ باید به تدریج از لبه آزاد به طرف تکیه‌گاه برچیدن شوند و هر لحظه که علائمی از تغییر شکل یا ترک‌خوردگی در کنسول‌ها مشاهده شود برچیدن پایه‌ها را باید متوقف کرد.

6-9- زمان قالب‌بندی طبق جدول پیوست می‌باشد.

۶-10- برای تیرهای با دهانه تا 7 متر برداشتن کل قالب و داربست و زدن پایه‌های اطمینان مجاز است ولی برای دهانه‌های بزرگتر از 7 متر تنظیم قالب و داربست باید طوری باشد که برداشتن قالب بدون جابجایی پایه‌های اطمینان میسر شود.

6-11- برداشتن پایه‌های اطمینان باید بدون اعمال فشار و ضربه طوری باشد که بار به تدریج از روی آن‌ها حذف شود.

6-12- رعایت شاقولی بودن قالب‌ها الزامی می‌باشد.

6-13- رعایت تراز بودن قالب‌ها الزامی می‌باشد.

 

ماده 7 ) تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.

7-2 پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضورداشته باشد.

7-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود، مبلغ …… ریال به‌صورت چک تضمین‌شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می‌نماید. چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می‌گردد.

7-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی‌مابین بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفات، لغو شده تلقی می‌گردد.

7-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورت‌جلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

7-6- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان‌بندی اجراء عملیات می‌باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

7-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به‌صورت تام‌الاختیار خواهد داشت.

7-8-پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت، ابزار، ماشین‌آلات، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می‌تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

7-9-پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و شرکت فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

7-10-پیمانکار ملزم می‌گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین، کارکنان مذکور را تسویه‌حساب و تعویض و بجای آن‌ها افراد مورد تائید را بکار گمارد.

7-11-در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارش‌های حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

7-12-پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می‌باشد.

 

ماده 8 ) فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

8-2-تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-3- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش‌بینی شده

8-4- تأخیر در اجرای کار به­ طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوءنیت پیمانکار بنماید.

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

تبصره در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

 

ماده 9 ) دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده، دو برابر مدت زمان قرارداد می‌باشد در صورت بلانقص بودن کار انجام‌شده، مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد می‌گردد.

 

ماده 10 ) داوری و حل‌وفصل اختلافات

هرگونه اختلاف در اجراي اين قرارداد ابتدا از طريق مذاكره طرفین یا نمایندگان آن‌ها حل‌وفصل می‌گردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضی‌الطرفین حل خواهد شد.

 

ماده 11 ) نسخ قرارداد

این قرارداد در یازده ماده و هفت تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم‌شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد.

 

کارفرما                                                                پیمانکار           

...........................                                                          ...........................

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها