نمونه قرارداد ساخت قالب

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

 ……………. به نمایندگی آقای ………. به شماره ملی ………… نام پدر ………… شماره تماس ………… آدرس. …...…

که ازین پس «كارفرما» نامیده خواهد شد و

……………. به نمایندگی آقای ………. به شماره ملی ………… نام پدر ………… شماره تماس ………… آدرس. …...…

که ازین پس «قالب‌ساز» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ساخت قالب بطری پلاستیكی به گنجایش 750 سانتیمتر مكعب برابر نمونه شاهد ارائه‌شده به قالب‌ساز.

 

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد ………………………... روز تعیین می‌گردد.

 

ماده 3 ) مبلغ قرارداد

مبلغ كل قرارداد …………... ریال (………………. ریال) می‌باشد كه به شرح زیر در وجه قالب‌ساز پرداخت خواهد شد.

الف-40% از كل مبلغ قرارداد كه مبلغ …………... ریال می‌باشد پس از امضاء قرارداد به قالب‌ساز پرداخت و معادل همان مبلغ چك تضمین از قالب‌ساز اخذ خواهد شد.

ب-50% از مرحله دوم پس از اتمام ساخت قالب و تحویل آن به كارفرما و تأیید نمونه‌های اولیه تولیدشده توسط مدیر كنترل كیفیت شركت …… در وجه قالب‌ساز پرداخت خواهد شد.

پ-10% مرحله آخر پس از تزریق حداقل 2000 عدد بطری و به‌شرط صحت كاركرد قالب پرداخت و چك موضوع بند الف ماده 3 به قالب‌ساز مسترد خواهد شد.

تبصره: در مراحل مندرج در ماده 3 كلیه هزینه‌های حمل‌ونقل قالب جهت تست یا رفع معایب قالب به عهده قالب‌ساز خواهد بود.

 

ماده 4 ) تعهدات طرفین قرارداد

الف- تعهدات کارفرما

1- كارفرما متعهد می‌گردد مبالغ مشروح در ماده 3 قرارداد را به‌موقع پرداخت نماید.

2- كارفرما یك نمونه شاهد تأییدشده به قالب‌ساز ارائه خواهد نمود.

ب- تعهدات قالب‌ساز

قالب‌ساز موظف است در طول مدت مندرج در ماده 2 قرارداد قالب موضوع قرارداد را به‌طور كامل ساخته و به شركت …… تحویل نماید و در صورت تأخیر، كارفرما مجاز خواهد بود كه ضرر و زیان حاصله از دیركرد در ساخت قالب را به ازاء هر روز تأخیر، ………ریال (……... ریال) از محل چك مشروح در بند الف ماده 3 تأمین نماید.

 

ماده 5 ) یكپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن یك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكیل می‌دهند كه بین طرفین موردتوافق و تأئید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جایگزین كلیه قراردادها، ترتیبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و كتبی) قبلی كه بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 6 ) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 7 ) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 8 ) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یكی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ماده 9 ) تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یكی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید كتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام‌نشده است، كلیه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

 

ماده 10 ) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. .................. به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 11 ) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

 

امضای طرف اول                                               امضای طرف دوم

…………………                                             …………………...

امضای شاهد اول                                            امضای شاهد دوم

…………………                                             …………………….

 

                                                                                         

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها