نمونه قرارداد ساخت، تهیه و تحویل

قرارداد حاضر، فی‌مابین؛ شرکت ………………. به شماره ثبتی …………… نشانی …………………………… و شماره تماس ………………… به نمایندگی آقا/خانم ………………… که ازین پس «متعهد» نامیده خواهد شد و خانم/آقای ………… به شماره شناسنامه ………… کد ملی …………… صادره از ………… تلفن ثابت …………… تلفن همراه ………………………. به آدرس …………………………………………………………… که ازین پس «متعهدله» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است از ساخت، تهیه و تحویل …………………………………. تعداد / مقدار ………………... طبق نمونه ممهور و امضاءشده موجود در بایگانی متعهد له که نوع و مشخصات فنی آن بر اساس ماده 6 همین قرارداد می‌باشد و هنگام تحویل موضوع قرارداد می‌بایستی با نمونه و مشخصات مزبور کاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحویل خلافی مشاهده شود متعهد موظف به جبران خسارت وارده در این رابطه می‌باشد.

 

ماده 2- بهای قرارداد

مبلغ کل قطعی / تقریبی موضوع قرارداد عبارت است از به حروف …………………………………. ریال و به عدد …………………. ریال از قرار ………………………………………...

 

ماده 3- مدت قرارداد:

مدت کل قرارداد …………………………روز/ ماه / سال شمسی می‌باشد و از تاریخ ………………………. الی …………… خواهد بود. متعهد موظف است موضوع قرارداد را در ……………………... مرحله و طبق برنامه زمان‌بندی انجام داده و موضوع قرارداد را در محل ………………………………به نماینده متعهد له تحویل نماید.

 

ماده 4- نحوه پرداخت

الف: پیش‌پرداخت:

متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد …………………………………ریال معادل ………….% کل مبلغ قرارداد را از طریق چک شماره ………………………. بانک …………………………... به عنوان پیش‌پرداخت در قبال اخذ: ……………………………………………………………………………………………….

· ضمانت‌نامه بانکی شماره………………………… مبلغ ……………………... ریال (معادل وجه پیش‌پرداخت) صادره از بانک …………………………………... که تا تاریخ …………………………... معتبر بوده و یا به درخواست متعهد له قابل تمدید باشد و یا: ……………………………………………………………….

· سفته شماره ……………………………… به مبلغ ………………………………. ریال (معادل دو برابر وجه پیش‌پرداخت) در اختیار متعهد قرار دهد. طبق تشخیص متعهد له به شرح ماده 10 در هر مرحله (……… درصد) از مطالبات متعهد بابت پیش‌پرداخت کسر می‌گردد، به نحوی که کلیه مبلغ پیش‌پرداخت تا پایان مدت اجرای قرارداد مستهلک شود.

ب: مابقی مبلغ پس از تحویل موضوع قرارداد در هر مرحله، طبق ماده 10 اسناد و مدارک همین قرارداد به متعهد پرداخت خواهد شد.

 

ماده 5- تضمین حسن انجام کار

متعهد مبلغ به حروف …………………………………... و به عدد ………………………………. ریال معادل ……………. درصد کل بهای قرارداد را به صورت:

· تضمین‌نامه بانکی شماره …………………………………… صادره از بانک …………………که تا تاریخ ………………. معتبر می‌باشد و در صورت درخواست متعهد له، متعهد ملزم به تمدید مدت آن می‌باشد و یا به صورت:

· به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می‌دهد. در صورت هرگونه تخلف از سوی متعهد خریدار مجاز به ضبط و وصول تضمین خواهد بود و در این موردنیاز به اطلاع متعهد نمی‌باشد. متعهد له موظف است در صورت تحویل قطعی و اجرای کامل تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت ………………... روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت‌جلسه تحویل قطعی توسط متعهد، تضمین مذکور را مسترد نماید.

 

ماده 6- نوع و مشخصات فنی

نوع و مشخصات فنی قرارداد به شرح زیر می‌باشد:

1-

2-

3-

و متعهد تائید می‌نماید که از مشخصات و خصوصیات مواد و مصالح کار موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد به عذر عدم اطلاع نمی‌تواند متعذر باشد.

 

ماده 7- مواد اولیه و تعهدات در این مورد

الف: نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به عنوان همکاری / الزام از طریق ………………………………. در اختیار متعهد قرار می‌گیرد، به شرح زیر می‌باشد:

1-

2-

3-

4-

ب: متعهد به عنوان امین موظف است مواد مذکور را کلاً و نوعاً در موضوع قرارداد مصرف نماید و در صورت اضافه آمدن، ملزم به استرداد آن به متعهد له می‌باشد.

در این صورت متعهد له ارزش مواد باقیمانده را بر اساس بهای خرید (چنانچه وجهی بابت آن توسط متعهد پرداخت‌شده باشد) به متعهد پرداخت خواهد نمود. چنانچه به هر علتی غیر از فورس­ماژور (قوه قهریه) در مواد تحویلی کسری یا تفاوتی مشاهده شود، متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجرای ماده 5 مبنای محاسبه بهای مواد را راساً تعیین و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و یا مسترد نمودن عین آن می‌باشد.

 

ماده 8- بسته‌بندی و مشخصات آن

 

ماده 9- تحویل موضوع قرارداد

تحویل موضوع قرارداد در …………………………… به آدرس …………………………………… خواهد بود و هزینه حمل‌ونقل تا محل تحویل به عهده ……………………………… می‌باشد و تحویل قطعی در صورتی تحقق می‌پذیرد که کالای تحویلی با مشخصات فنی ذکرشده در ماده 6 و شرایط این قرارداد منطبق باشد.

چنانچه پس از تحویل، خلافی مشاهده شود که قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده در اسرع وقت می‌باشد.

 

ماده 10- اسناد و مدارک

اسناد مربوط به تحویل هر قسمت از موضوع قرارداد و صوت مجلس لازم، تنظیم و توسط متعهد به معاونت اداری و مالی …………………... ارائه می‌شود و مطالبات متعهد پس از کسر (………………. درصد) بابت پیش‌پرداخت درصورتی‌که چنین پرداختی صورت گرفته باشد و هرگونه کسورات قانونی ظرف مدت …………… روز از تاریخ ارائه اسناد قابل پرداخت خواهد بود.

در پایان قرارداد متعهد له موظف است هرگونه طرح نقشه قالب و ………. مرتبط با موضوع قرارداد را به متعهد له ارائه نماید.

 

ماده 11- کسورات قانونی

پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می‌باشد که متعهد له آن را هنگام تنظیم اسناد پرداختی از مطالبات متعهد کسر می‌کند.

 

ماده 12- تاخیرات

الف: متعهد به متعهد له و هر قائم‌مقام قانونی او با حق توکیل به غیر وکالت بلا عزل برای تمام مدت اجرا کامل این قرارداد تفویض نمود تا چنانچه در ساخت و تهیه و تحویل موضوع قرارداد در موعد معین تأخیر نماید مدت تأخیر مشمول خسارت دیرکرد در انجام تعهد بوده و خیارت تأخیر از قرار هر روز / ماه مبلغ …………………………………. ریال معادل ………………….% موضوع ارزش کالای تحویل نشده تا مدت …………………………. روز / ماه توسط متعهد محاسبه و از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و یا سایر اموال متعهد راساً تأمین و وصول نماید.

ب: چنانچه مدت تأخیر از …………………………روز / ماه بیشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به نحوی که مقتضی بداند انجام دهد و اگر در نتیجه این اقدام متحمل پرداخت وجوهی بیشتر از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمین و هرگونه مطالبات دیگر متعهد و یا به هر طریق دیگری که صلاح بداند استیفاء نماید.

 

ماده 13- انتقال به غیر

متعهد به‌هیچ‌وجه انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی متعهد له به غیر را ندارد و همچنین مجاز نمی‌باشد مفاد این قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن بدون اجازه کتبی متعهد له فاش نماید.

 

ماده 14- قانون منع مداخله در معاملات دولتی

متعهد راساً اعلام می‌نماید که مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور و قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22 دی‌ماه 1337 نمی‌باشد و تعهد می‌نماید که تا پایان اجرا قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند در صورتی که محرز شود متعهد مشمول قانون فوق‌الذکر بوده است و یا بر خلاف تعهدات در این خصوص رفتار کند، متعهد حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین او را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال متعهد وصول نماید.

 

ماده 15- فورس ماژور

در صورت هرگونه حادثه‌ای که خارج از حیطه و اقتدار متعهد برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد باشد متعهد باید مدارک مثبته خود را بلا درنگ به متعهد ارائه نماید و در صورتی که موردقبول متعهد له واقع شد با توافق یکدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

 

ماده 16- تغییرات

متعهد له می‌تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود (…………… درصد) از موضوع مورد معامله را کسر و یا اضافه نماید. در هر حال مراتب ظرف مدت ……………………… روز قبل کتباً به متعهد له ابلاغ خواهد گردید که در این صورت مدت تحویل نیز به همان میزان کسر یا به آن اضافه خواهد شد. چنانچه تغییرات کیفی در مشخصات مندرج در ماده ……………... پیش آید مراتب کتباً توسط متعهد له به متعهد ابلاغ می‌شود.

 

ماده 17- فسخ

عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مواد این قرارداد تخلف محسوب می‌شود و در صورت تخلف متعهد از هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد، متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی از فسخ را راساً تشخیص و تعیین و از اموال و مطالبات متعهد استیفاء نماید.

تشخیص متعهد له در این مورد قطعی است و متعهد حق هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی نسبت به تشخیص مزبور ندارد.

تبصره: در هر حال متعهد می‌تواند با …………………… روز اعلام قرارداد را به طور یک‌جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ‌گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همین قرارداد خواهد بود.

 

ماده 18- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و در صورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور قابل‌حل است و رأی داور قطعی و لازم‌الاجراست.

 

ماده 19-متفرقه

چنانچه خسارت وارده به متعهد له بیش از تضمین مقرر مأخوذه باشد، متعهد ملزم است آن را از سایر اموال و دارائی‌ها خود جبران نماید.

طرفین قرارداد ملزم هستند که در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت ده روز نشانی جدید را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند در غیر این صورت کلیه مراسلات آگهی‌ها و اخطارهای قانونی به نشانی‌های مذکور نافذ و معتبر خواهد بود.

این قرارداد در …………………… ماده و در سه نسخه با اعتبار و حکم واحد منعقد و بین طرفین مبادله گردید.

 

امضای طرف اول                                                       امضای طرف دوم

…………………                                               ………………...

 

امضای شاهد اول                                                       امضای شاهد دوم

…………………                                               ………………...

 

امضای وکیل تنظیم‌کننده قرارداد

……………………………………

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها