نمونه قرارداد شرایط عمومی برای قراردادهای اجرای ساختمان

فصل 1 : تعاریف و مفاهیم

ماده 1 ) قرارداد اجرای ساختمان

اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم سند دارد و مشخصات اصلی و کلی قرارداد مانند مشخصات و نشانی دو طرف , موضوع , مبلغ , مدت , نوع و اسناد و مدارک منضم به قرارداد در آن قید می‌شود .

 

ماده 2 ) شرایط عمومی

شرایطی است که در تمامی انواع قراردادهای اجرای ساختمان بین صاحب‌کار و مجریان ساختمان منعقد می‌شود و باید مورد رعایت طرفین قرار گیرد و حاکم بر قرارداد منعقد بوده و جزو لاینفک آن محسوب می‌شود .

 

ماده 3 ) شرایط خصوصی

شرایط خاصی است که اجرای هر ساختمان با توجه به وضعیت , موقعیت و ماهیت خود دارد و متضمن خواسته‌ها و نظرات خاص هریک از طرفین قرارداد و به منظور تکمیل شرایط عمومی قرارداد است که مورد موافقت طرفین قرار گرفته و باید مورد رعایت قرار گیرد و جزو لاینفک قرارداد محسوب می‌شود . شرایط خصوصی نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند مگر در مواردی که در شرایط عمومی این اختیار پیش بینی شده باشد .

 

ماده 4 ) انواع قرارداد اجرای ساختمان

قرارداد اجرای ساختمان معمولاً ً به یکی از سه شکل زیر و برای انجام کل کار و یا بخشی از کار منعقد می‌شود :

الف) قرارداد اجرای ساختمان با مصالح .

ب) قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی .

ج) قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت .

 

ماده 5 ) اجرای ساختمان

عبارت است از تجهیز کارگاه , آماده سازی , اسکلت سازی , سفت کاری , نازک کاری , اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی , محوطه‌سازی , حصارکشی و امور مربوط به مدیریت , اجرا و ساخت و ساز تا بهره برداری .

 

ماده 6 ) صلاحیت حرفه‌ای , حدود آن و ظرفیت اشتغال

عبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجرای ساختمان که طبق شرایط و ضوابط مربوط , توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای دارندگان صلاحیت صادر می‌گردد .

 

ماده 7 ) ناظر

شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال با صلاحیت نظارت بر ساختمان در یک یا چند رشته از رشته‌های اصلی و مرتبط موضوع قانون است که توسط سازمان استان انتخاب و به صاحب‌کار , شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌شود و بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود به لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها , مقررات ملی ساختمان و محاسبات فنی منضم به آن نظارت می‌نماید .

 

ماده 8 ) ناظر هماهنگ کننده

شخصی حقیقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان , مسئول هماهنگی بین تمامی ناظران رشته‌های هفتگانه مندرج در قانون در یک ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و ارسال گزارش‌های مرحله‌ای به شهرداری و سایر مراجع ذیربط می‌باشد . در خصوص ناظران حقوقی ساختمان , مدیر عامل شرکت یا مسئول واحد فنی مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی همان ناظر هماهنگ کننده خواهد بود .

 

ماده 9 ) پیمانکار

شخص حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت انجام تمام یا بخشی از کارهای اجرایی را دارد و برای آن بخش از عملیات با وی قرارداد منعقد می‌گردد .

 

ماده 10 ) کارگاه , تجهیز و برچیدن آن

الف) محل یا محل‌هایی است که عملیات موضوع قرارداد در آن اجرا می‌شود , یا با اجازه صاحب‌کار از ان استفاده می‌گردد.

ب) تجهیز کارگاه , عبارت است از اقدامات و تدارکاتی که به منظور شروع و انجام دادن کار به صورت موقت برای دوره اجرا انجام می‌شود .

ج) برچیدن کارگاه , عبارت است از جمع آوری تجهیزات , تأسیسات و یا ساختمان‌های موقت و خارج کردن آنها به علاوه سایر مواد زاید و یا ماشین آلات و ابزار کار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل‌های مذکور .

 

ماده 11 ) مدت قرارداد , برنامه زمان بندی

الف) مدت لازم جهت اجرای ساختمان همراه با برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی آن , براساس نوع قرارداد , توسط مجری برآورد و با قبول صاحب‌کار در چارچوب برنامه مذکور به عنوان مدت قرارداد تعیین می‌گردد . تاریخ‌ها و ساعت کار براساس تقویم و ساعت رسمی کشور است مدت قرارداد و برنامه زمان بندی با توجه به تغییر مقادیر کار با توافق طرفین قرارداد به نحو مندرج در شرایط خصوصی قرارداد قابل تغییر می‌باشد .

ب) در صورتی که به هر علت اجرای ساختمان به زمانی بیش از زمان تعیین شده در قرارداد نیاز داشته باشد , مجری موظف است سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد , مراتب را به صاحب‌کار اعلام نماید . در این صورت قرارداد مجری و صاحب‌کار با رضایت طرفین قابل تمدید است . در صورت تمدید یا عدم تمدید قرارداد , مجری موظف است مراتب ادامه یا خاتمه کار خود را همراه با گزارش وضعیت کار به صاحب‌کار , مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان اعلام نماید .

 

ماده 12 ) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

عبارت است از مبلغ یا درصدی که با توجه به نوع قرارداد منعقده بین صاحب‌کار و مجری توافق و تعیین و در قرارداد درج می‌شود . میزان , موعد و نحوه پرداخت‌ها حسب نوع هر قرارداد باید با ذکر مراحل و مواعد پرداخت و همچنین شرایط تعدیل آن در شرایط خصوصی قید شود .

 

فصل 2 : تعهدات و اختیارات صاحب‌کار

ماده 13 ) تعهدات صاحب‌کار

13-1- صاحب‌کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی تحویل مجری بدهد . چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه در قرارداد پیش بینی نشده باشد , تحویل آن نباید بیش از 30 روز از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد .

13-2- صاحب‌کار متعهد است پروانه ساختمانی و مجوزهای لازم را با توجه به نقشه‌های موردنظر , حسب مورد از شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان , قبل از شروع اجرای ساختمان اخذ و نسخه‌ای از آنها را به مجری تحویل دهد .

13-3- صاحب‌کار متعهد است تسهیلات لازم به منظور تأمین آب و برق کارگاه ساختمان را قبل از شروع عملیات ساختمانی فراهم نماید .

13-4- صاحب‌کار متعهد است 2 سری از نقشه‌های اجرایی کار را که به تصویب سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان رسیده است و همچنین سایر اسناد و مدارک لازم را به مجری تحویل نماید .

13-5- در صورت تأیید ناظر و ناظر هماهنگ کننده مبنی بر انجام کار توسط مجری , صاحب‌کار متعهد است کلیه پرداخت‌هایی را که با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در رأس موعد مقرر پرداخت کند .

13-6- صاحب‌کار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزینه‌های مربوط به بیمه کارگاه ساختمان را ( غیر از هزینه بیمه نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزاتی که متعلق به مجری است ) بپردازد .

13-7- صاحب‌کار متعهد است در مواردی که مجری یا ناظر پیشنهادهایی ارائه و یا از وی کسب نظر می‌کنند , متناسب با شرایط کار در اسرع وقت , حداکثر ظرف مدت یک هفته نظر نهایی خود را اعلام دارد .

13-8- صاحب‌کار هرگونه تغییرات و اصلاحات مورد نظر خود را فقط پس از تأیید ناظر ذیربط و توسط وی به مجری ابلاغ می‌کند و به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد در امور اجرایی کارگاه مستقیماً دخالت نماید .

 

ماده 14 ) اختیارات صاحب‌کار

14-1- صاحب‌کار اختیار دارد به‌طور مستمر و دائم به نحوی که موجب اختلال در امور جاری کارگاه نشود از کارگاه بازدید نماید و چنانچه موارد بی انضباطی , کم کاری , کندی , یا توقف کار , حیف و میل , عدم رعایت اصول ایمنی و . ملاحظه نمود مراتب را حسب مورد به طور کتبی به مجری یا پیمانکار اعلام کند . در صورتی که مجری یا پیمانکار به نظرات مذکور توجه ننماید صاحب‌کار اختیار دارد براساس مفاد پیش بینی شده در قرارداد نسبت به تعویض آنها اقدام نماید .

14-2- صاحب‌کار اختیار دارد در ضمن اجرای ساختمان حداکثر تا معادل 20 درصد مبلغ قرارداد را تقلیل یا افزایش دهد . اما در صورت تجاوز از 20 درصد قرارداد , مجری موظف است بلافاصله قیمت پیشنهادی خود را به صاحب‌کار اعلام نماید تا در صورت حصول توافق و عقد قرارداد الحاقی , در آن خصوص اقدام گردد .

 

فصل 3 : تعهدات و اختیارات مجری

ماده 15 ) تعهدات

مجری باید قبل از انعقاد قرارداد از محل اجرای ساختمان بازدید کرده و تمام اسناد و مدارک و نقشه‌ها را ملاحظه نموده و از موقعیت , نوع کار , وضعیت آب و هوا , امکان اجرای کار در  فصل‌های مختلف سال , انواع مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و امکانات نیروی انسانی ماهر در بازارکار , آگاهی کامل داشته و با توجه به اطلاعات مذکور در زمینه موضوع قرارداد و سود مورد نظر خود , تعهدات زیر را تقبل نماید .

15-1- در صورت ملاحظه مغایرت بین نقشه‌های اجرایی یا عدم رعایت اصول فنی در آنها بلافاصله موضوع را به مهندس طراح و ناظر و صاحب‌کار اعلام نماید .

15-2- تمامی مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه‌های عمومی اجرای ساختمان و ایمنی کارگاه و ساختمان‌های مجاور و مسائل زیست محیطی در کارگاه را رعایت کند .

15-3- تجهیز کارگاه ساختمانی توسط وی یا زیر نظر او انجام پذیرد .

15-4- عملیات اجرایی را پس از صدور مجوزهای قانونی از سوی دستگاه‌های ذیربط و دریافت آن مدارک از صاحب‌کار , مطابق برنامه زمان بندی شروع نماید .

15-5- تمامی عملیات اجرایی را براساس نقشه‌های مصوب اجرا کند .

15-6- در صورت نیاز بین پیمانکاران هماهنگی لازم را ایجاد نماید .

15-7- تقدم و تأخر منطقی بین اقلام کار را تعیین کند .

15-8- تأییدیه‌های لازم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ کند .

15-9- در پذیرش کار و هنگام انعقاد قرارداد , حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود و سایر اشخاص دارای صلاحیت در رشته مربوط که توسط مراجع ذیصلاح تعیین و ابلاغ شده است را کاملاً رعایت نماید و همچنین از پذیرش مسئولیت نظارت بر ساختمانی که اجرای آن به عهده وی می‌باشد امتناع نماید .

15-10- عملیات مورد قرارداد را به وسیله افراد متخصص و با تجربه و دارای صلاحیت انجام دهد .

15-11- حسب نوع و مفاد قرارداد , ماشین آلات , ابزار , مصالح استاندارد و تجهیزات لازم را فراهم نماید .

15-12- نیروی انسانی ماهر مورد نیاز کارگاه را تهیه یا تأیید کند و تا زمانی که مقررات دولتی اجازه نمی‌دهد از به کارگیری کارگران خارجی خودداری یا جلوگیری کند و در صورت ضرورت بکارگیری آنان مجوز وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت و یا مطالبه نماید .

15-13- مقررات بیمه و تأمین اجتماعی و قانون کار و بخشنامه‌های منبعث از آن را رعایت و یا نسبت به رعایت آنها الزام نماید .

15-14- قبل از شروع عملیات اجرایی کارگاه , کلیه تجهیزات و ماشین آلات و وسایل متعلق به خود را بیمه آتش سوزی و حوادث قهری کند . (هزینه بیمه ساختمان و وسایل متعلق به صاحب‌کار به عهده صاحب‌کار است . لکن چنانچه صاحب‌کار آنها را بیمه ننموده باشد , در صورت بروز آتش سوزی یا حوادث قهری , مسئولیت و جبران خسارت وارده به عهده صاحب‌کار خواهد بود) صرف نظر از حوادث قهری , مسئولیت حفاظت از کارگاه و تأسیسات زیربنایی و تمامی وسایل و لوازم و مصالح موجود درکارگاه به عهده مجری است و اگر به هریک صدمه و خسارتی وارد شود موظف به رفع نقص و یا جبران خسارت می‌باشد .

15-15- نظرات ناظر را براساس نقشه‌های موجود و نظرات صاحب‌کار , در صورتی که به اصول فنی کار لطمه نزند و ناظر به طور کتبی تأیید کند با رعایت مفاد قرارداد و شرایط عمومی قرارداد بپذیرد .

15-16- هرگونه ایراد و نقص در اجرای کار ناشی از عدم رعایت نقشه‌ها یا به کار بردن مصالح نامرغوب یا عدم ارائه کار مناسب از ناحیه نیروی انسانی کارگاه را براساس مفاد قرارداد رفع نماید .

15-17- کلیه مقررات مربوط به نحوه تخلیه مصالح , پیش بینی راه عبور مناسب در پیاده رو , استفاده از علائم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی و تأمین انتظامات کارگاه را حسب مورد رعایت و کنترل نماید .

15-18- اجازه واگذاری قرارداد را به دیگران ندارد .

15-19- در تهیه و یا تأیید صورت وضعیت‌ها و یا صورت هزینه‌ها دقت و رعایت امانت را بنماید .

15-20- در مواردی که به موجب ماده 4 قانون اجرای کار ساختمان در یکی از رشته‌ها مستلزم داشتن پروانه صلاحیت مربوط می‌باشد و مجری فاقد صلاحیت مذکور باشد موظف است از دارندگان پروانه صلاحیت مربوط به آن بخش از کار استفاده نماید .

 

ماده 16 ) اختیارات مجری

16-1- مجری می‌تواند شروع کار را موکول به دریافت پیش پرداخت نماید .

16-2- در صورتی که پرداخت هریک از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد , از موعد تعیین شده در قرارداد بیش از یک ماه توسط صاحب‌کار به تأخیر افتد , مجری می‌تواند آن مبلغ و معادل درصدی از تأخیرات مربوط به پرداخت حق الزحمه خود را که در شرایط خصوصی تعیین می‌شود در طول مدت توقف از صاحب‌کار مطالبه نماید .

16-3- چنانچه مجری اجرای بخشی از کار را براساس نقشه‌ها به مصلحت نداند حسب مورد مراتب را به طور کتبی به اطلاع ناظر هماهنگ کننده و طراح می‌رساند و تا وصول پاسخ که در هر حال نباید بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ به طول انجامد , اجرای کار در آن بخش را متوقف می‌نماید .

 

فصل 4 : تضمین انجام تعهدات قرارداد , تهیه صورت هزینه‌ها , نحوه پرداخت‌ها و تعلیق کار

ماده 17 ) تضمین انجام تعهدات

به منظور تضمین انجام تعهدات ناشی از قرارداد و همچنین تضمین مبلغ پیش دریافت , صاحب‌کار می‌تواند از مجری بر اساس مندرج در قرارداد خصوصی تضمین لازم را دریافت نماید . در صورت دریافت تضمین از مجری صاحب‌کار موظف است پس از انجام تعهدات تضمین یا تضمین‌های مأخوذه را مسترد دارد .

 

ماده 18 ) صورت هزینه‌ها

حسب نوع قرارداد , صورت وضعیت یا صورت حساب‌ها همراه با اسناد و مدارک مثبته تهیه و پس از تأیید کیفیت کارهای اجرایی توسط مهندس ناظر در زمان‌های معین شده در شرایط خصوصی قرارداد در اختیار صاحب‌کار قرار گیرد .

 

ماده 19 ) نحوه پرداخت‌ها

صاحب‌کار موظف است حسب نوع قرارداد , در زمان‌های تعیین شده پس از دریافت صورت وضعیت یا صورت حساب‌ها طبق شرایط مندرج در شرایط خصوصی قرارداد نسبت به پرداخت مطالبات مجری اقدام کند در صورت وجود اشکال یا ابهام یا اختلاف نظر در صورت هزینه‌ها پس از تأیید کیفی کارهای اجرایی توسط مهندس یا مهندسان ناظر حداقل 70 درصد آن پرداخت و در مورد باقیمانده چنانچه نظر اصلاحی مهندس ناظر برای طرفین کفایت نکند طبق ماده (26) این شرایط عمومی عمل خواهد شد .

 

ماده 20 ) تعلیق

صاحب‌کار می‌تواند در مدت قرارداد , برای یک بار و حداکثر سه ماه اجرای ساختمان را معلق کند . در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به مجری اطلاع دهد . در مدت تعلیق , مجری مکلف است حسب نوع قرارداد تمام مسئولیت‌های ناشی از آن را مانند حفاظت و حراست از کارهای انجام‌شده , مصالح و تجهیزات پای کار , تأسیسات و ساختمان‌های موقت را به نحو مطلوب انجام دهد . پرداخت هزینه خسارت دوران تعلیق و اجاره مربوط به ماشین آلاتی که در دوران تعلیق در کارگاه باقی مانده‌اند براساس مبلغ یا درصدی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین می‌شود به عهده صاحب‌کار است . تعلیق مدت بیش از 3 ماه و بیشتر از یک بار فقط با توافق مجری و صاحب‌کار در قالب شرایط خصوصی قرارداد امکان پذیر است .

 

فصل 5 : تحویل کار , برچیدن کارگاه , تسویه حساب و پایان کار

ماده 21 ) تحویل کار

پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل و بهره برداری شد , مجری مراتب را حداقل یک هفته قبل به طور کتبی به ناظر هماهنگ کننده و صاحب‌کار اعلام می‌دارد . پس از تعیین روز تحویل , با حضور ناظر هماهنگ کننده , صاحب‌کار و مجری , کار طی صورتجلسه تحویل صاحب‌کار می‌شود . در صورتی که پروژه بیش از 3 درصد کل کار , دارای ایراد یا نواقص باشد , تحویل کار , به بعد از رفع نقص مذکور موکول می‌شود , در غیر این صورت در همان صورتجلسه ضمن تحویل گرفتن پروژه‌های زمان‌های معینی برای رفع نواقص جزئی کمتر از 3 درصد کل کار مندرج در قرارداد پیش بینی می‌گردد و مجری مکلف و متعهد به رفع آنها در مدت مذکور است . از تاریخ تحویل کار تا زمانی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین می‌شود نیز در صورتی که هر عیب یا نقص فنی در ساختمان ایجاد شود که ناشی از تقصیر یا قصور مجری باشد , رفع ایرادات و جبران خسارات به عهده وی می‌باشد .

تبصره ـ براساس توافق مجری و صاحب‌کار و تأیید ناظر هماهنگ کننده , تحویل کار می‌تواند به صورت بخش , بخش صورت گیرد .

 

ماده 22 ) برچیدن کارگاه

پس از تحویل کار و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول , کارگاه ساختمان با توجه به مسئولیت مندرج در قرارداد باید حداکثر ظرف دو هفته برچیده شود .

 

ماده 23 ) تسویه حساب و پایان کار

حداکثر ظرف 15 روز بعد از تنظیم صورتجلسه تحویل موقت کار و رفع نواقص و تأیید آن از سوی ناظر و ناظر هماهنگ کننده , طرفین قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمین پس از تحویل موقت مراتب مربوط به تحویل قطعی کار و تسویه حساب و پایان قرارداد را صورتجلسه نمایند .

 

فصل 6 : موارد فسخ , اقدامات پس از فسخ , خسارات عدم انجام تعهدات , محل اختلاف

ماده 24 ) موارد فسخ

الف) در موارد زیر صاحب‌کار می‌تواند قرارداد را با اخطار کتبی 15 روزه فسخ نماید .

1. مجری در اجرای کار مسامحه یا تعدی یا تفریط نماید و این موارد از نظر کیفیت کار یا ضوابط اجرایی یا برنامه مصوب زمانی ـ فیزیکی ـ مالی پیشرفت کار مورد تأیید ناظر هماهنگ کننده نباشد و موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب‌کار شود .

2. مجری به هریک از تعهدات خود عمل نکند و به تذکرات ناظر توجه ننماید .

3. مجری علیرغم دریافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اینکه تقصیر یا قصوری متوجه صاحب‌کار یا ناظر باشد , در انجام وظیفه خود بیش از یک دهم مدت قرارداد تأخیر غیرموجه داشته باشد و یا بدون عذر موجه کارگاه را تعطیل کند .

4. قرارداد را به غیر واگذار نماید .

5. مجری ورشکسته و یا شرکت وی منحل شود .

6. صاحب‌کار به دلیل مشکلات تخصصی نتواند ادامه کار دهد .

ب) در موارد زیر مجری می‌تواند قرارداد را با اخطار کتبی 15 روزه قبلی فسخ کند :

1. تأخیر صاحب‌کار در تحویل دادن محل کار یا مجوزهای قانونی لازم یا رفع موانع قانونی موجود بیش از 2 ماه حسب مورد از تاریخ امضا قرارداد یا از تاریخ ابلاغ یا اخطار مراجع ذیصلاح قانونی .

2. تأخیر صاحب‌کار در تحویل مصالح ساختمانی , تجهیزات , ماشین آلات , ابزار و سایر وسایلی که تهیه و تأمین آن به عهده صاحب‌کار است و یا انجام سایر تعهداتی که به موجب قرارداد خصوصی به عهده صاحب‌کار می‌باشد به مدت بیش از یک ماه در هر مورد .

3. تأخیر صاحب‌کار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجری با توجه به نوع قرارداد و شرایط خاص آن بیش از 45 روز .

4. در صورتی که صاحب‌کار , اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تأخیر بیاندازد موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور با تأیید ناظر هماهنگ کننده به طور همزمان کتباً به سازمان استان , مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می‌شود و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بین مجری و صاحب‌کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد  و یا اجازه اجرای پروژه دیگری به مجری اتخاذ تصمیم می‌نماید و نظر او برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد .

5. حذف یا افزایش بیش از 20 درصد مبلغ کار و عدم حصول توافق با صاحب‌کار در مورد نحوه ادامه قرارداد .

6. عدم حضور ناظر ( به هر دلیل ) درکارگاه بیش از 15 روز متوالی .

7. تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحب‌کار بیش از 3 ماه .

8. مشکلات شخصی مجری , به نحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد .

 

ماده 25 ) اقدامات پس از فسخ

در صورت اعلام کتبی فسخ قرارداد از ناحیه هریک از طرفین قرارداد , حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام , جلسه‌ای با حضور طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده تشکیل می‌گردد .

پس از صورت برداری از کلیه کارهای انجام‌شده , مصالح پای کار , تجهیزات , ابزار , ادوات , ماشین آلات و سایر وسایل موجود در کارگاه با تعیین مالکیت یا تحت اجاره بودن هریک از طرفین و توافق در مورد نحوه تسویه حساب , موضوع صورتجلسه و قرارداد فسخ می‌شود . در صورت عدم حضور هریک از طرفین قرارداد در جلسه مذکور , صورت برداری و تنظیم صورتجلسه مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌گیرد . صورتجلسه یاد شده برای طرفین لازم الرعایه بوده و سند محسوب می‌شود .

فسخ قرارداد موجب رفع مسئولیت‌های مجری و ناظر در مورد آن قسمت از کار که توسط آنها انجام و نظارت شده است نمی‌گردد .

 

ماده 26 ) خسارت عدم انجام تعهدات

الف) در صورت فسخ قرارداد از ناحیه صاحب‌کار به یکی از دلایل مندرج در ردیف‌های 1 و 2 و 3 و 4 بند (الف) ماده 24 و ردیف (8) بند (ب) ماده (24) , مجری موظف به جبران خسارت وارده طبق مفاد پیش بینی شده در شرایط خصوصی قرارداد می‌باشد .

ب) در صورت فسخ قرارداد از ناحیه مجری به یکی از دلایل مندرج در ردیف‌های (1) الی (7) بند (ب) ماده (24) و یا فسخ قرارداد به دلیل مفاد مندرج در ردیف (6) بند (الف) ماده (24) , صاحب‌کار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پیش بینی شده در شرایط خصوصی قرارداد می‌باشد .

 

ماده 27 ) حل اختلاف

هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد و منضمات آن , اعم از شرایط عمومی , شرایط خصوصی و سایر اسناد و مدارک منضم آن اختلاف نظر پیش آید و یا مواردی در قرارداد فیمابین , ساکت یا دارای ابهام باشد و یا به هردلیل بین طرفین قرارداد اختلاف حاصل شود , موضوع به هیأت حل اختلاف متشکل از یک نفر نماینده صاحب‌کار , یک نفر نماینده مجری و یک نفر به انتخاب طرفین ارجاع می‌گردد . در صورت تقاضای هریک از طرفین , مهندس ناظر و ناظر هماهنگ کننده بدون داشتن حق رأی در هیأت حضور می‌یابد . تصمیمات هیأت حل اختلاف با اکثریت 2 رأی برای طرفین معتبر است .

 

فصل 7 : حوادث قهری , تسریع کار , اقامتگاه و ابلاغ‌ها , اعتبار شرایط عمومی قرارداد

ماده 28 ) حوادث قهری

جنگ , انقلاب‌ها , اعتصاب‌های عمومی , شیوع بیماری‌های واگیردار , سیل , زلزله , آتش سوزی‌های دامنه دار و مهارنشدنی , طوفان و حوادث مشابه که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد است و اجرای کار را غیر ممکن یا موجب تأخیر می‌نماید , حوادث قهری به شمار می‌رود و هیچیک از طرفین مسئول خسارت‌های وارده ناشی از تأخیر و تعطیل کار به طرف مقابل نمی‌باشد .

 

ماده 29 ) اقامتگاه و ابلاغ‌ها

الف) اقامتگاه هریک از طرفین قرارداد همانست که به عنوان نشانی آنها در قرارداد درج شده و هرگونه اعلام یا ابلاغ کتبی به نشانی مذکور با پست سفارشی در حکم ابلاغ رسمی است . و طرفین موظفند در صورت تغییر نشانی بلافاصله آن را کتباً به طرف مقابل خود اعلام نمایند . در غیر این صورت کلیه ابلاغ‌هایی که به نشانی اولیه ارسال شود در حکم ابلاغ رسمی خواهد بود .

ب) چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند به منظور سهولت و سرعت در کار , تمام یا بعضی از اعلام‌ها و ابلاغ‌هایی که در این شرایط عمومی , برای آنها قید کتبی شده به صورت غیرکتبی انجام گیرد , باید اولاً مراتب در شرایط خصوصی درج شود و ثانیاً بهرحال اعلام‌ها و ابلاغ‌های غیرکتبی به هر شکل و در هر محل و درهر زمان که صورت می‌گیرد باید حداکثر ظرف 48 ساعت با قید تاریخ اعلام یا ابلاغ قبلی , صورت جلسه شده و به امضای طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده برسد .

 

ماده 30 ) اعتبار شرایط عمومی

با توجه به اینکه این شرایط عمومی برای قراردادهای غیردولتی و به منظور حفظ حقوق و مصالح صاحب‌کار , خریداران , بهره برداران , مجریان , سازندگان و ثروت‌های ملی تدوین شده است , لذا رعایت مفاد آن در کلیه قراردادهای منعقده بین صاحب‌کار و مجریان ساختمان الزامی است .

 

 

شرایط خصوصی قرارداد

شرایط خصوصی این قرارداد با توجه به موادی از قرارداد و شرایط عمومی قرارداد که تعیین تکلیف را به آن محول کرده عبارتند از :

ماده 1 ) مشخصات مصالح مصرفی ساختمان .

ماده 2 ) برنامه زمان بندی تفصیلی کار .

ماده 3 ) تعیین مراحل مختلف کار به تفکیک و در چارچوب برنامه زمان بندی به منظور پرداخت‌های موضوع قرارداد با تعیین درصد یا مبلغ مربوط به هر مرحله متناسب با نوع قرارداد.

ماده 4 ) تعیین شرایط تغییر مقادیر کار .

ماده 5 ) تعیین شرایط تغییر مدت قرارداد .

ماده 6 ) تعیین شرایط تعدیل مبلغ قرارداد .

ماده 7 ) تضمین مورد قبول صاحب‌کار , برای تضمین پیش پرداخت , حسن انجام کار , تنخواه گردان .

ماده 8 ) نحوه استرداد تضمین و تعیین مراحل و درصدهای آن .

ماده 9 ) تعیین زمان‌های لازم برای ارائه صورت وضعیت‌ها یا صورت هزینه‌ها و حسب مورد اسناد هزینه و مدارک مثبته به صاحب‌کار .

ماده 10 ) تعیین مدت تضمین بعد از تحویل موقت .

ماده 11 ) تعیین درصد جریمه عدم انجام تعهدات هریک از طرفین .

ماده 12 ) تعیین درصد جریمه تأخیر غیرمجاز .

ماده 13 ) تعیین درصد خسارت هزینه‌های کارگاه در طول مدت توقف ناشی از عدم پرداخت مطالبات حقه مجری .

ماده 14 ) تعیین مبلغ یا درصد هزینه تعلیق .

ماده 15 ) شرایط تعلیق برای مدت بیش از 3 ماه و همچنین بیشتر از یکبار .

ماده 16 ) تعیین درصد جایزه تسریع .

ماده 17 ) تعیین سهم هریک از طرفین قرارداد در مورد هزینه بیمه .

ماده 18 ) تعیین افراد هیأت حل اختلاف .

ماده 19 ) تعیین مواردی که ابلاغ‌ها می‌تواند به صورت غیرکتبی صورت گیرد .

ماده 20 ) مواردی که در قرارداد پیمان مدیریت هزینه آن به  عهده صاحب‌کار نیست .

ماده 21 ) هزینه‌هایی که در پیمان مدیریت به آن درصدی تعلق نمی‌گیرد یا درصد دیگری غیر از درصد مندرج در قرارداد موردنظر است .

ماده 22 ) سایر موارد خاصی که با توجه به قرارداد و اجرای ساختمان و شرایط عمومی مورد نظر و خواسته طرفین قرارداد است و رعایت آنها الزامی است .

 

امضای صاحب‌کار                                                    امضای مجری / مدیر

…………………                                        …………………...

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها