نمونه قرارداد پیمان مدیریت

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

…………………به نمایندگی آقای…………………به شماره ملی……………………نام پدر…………………شماره تماس…………………آدرس…………………………………….

که ازین پس « صاحب‌کار»نامیده خواهد شد، و

…………………به نمایندگی آقای…………………به شماره ملی……………………نام پدر…………………شماره تماس…………………آدرس…………………………………….

که ازین پس «مدیر»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از : مدیریت فنی، اجرایی،مالی،اداری………….. به منظور :

مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ( ابنیه و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی) محوطه‌سازی , حصارکشی , راه‌اندازی و تحویل …………………………

مدیریت اجرایی بخش یا بخش‌های ……………………… شامل : …………………………….

به استثنای :مطابق نقشه‌ها و مدارک و مشخصات که به رؤیت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب‌کار و ناظر شده است .

 

ماده 2 ) محل اجرای کار

محل اجرای کار واقع در …………………… است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

 

ماده 3 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………… ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه‌گردان  است . مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می‌باشد .

 

ماده 4 ) وظایف و تعهدات طرفین قرارداد

الف-وظایف و تعهدات مدیر

1- مدیر موظف است با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی و اجرایی , هزینه‌های اجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید و پس از تأیید صاحب‌کار شروع به عملیات اجرایی کند .

2- مدیر امین صاحب‌کار بوده و متعهد است در تمام مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحب‌کار را بنماید .

3- مسئولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان , تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمت‌های ساختمان و عقد قرارداد با آن‌ها به عهده مدیر است.

4- تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین‌آلات موردنیاز به هزینه صاحب‌کار .

5- اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحب‌کار .

6- نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی‌های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان .

7- تهیه صورت هزینه‌های انجام‌شده با تأیید مهندس ناظر حداکثر هر 15 روز یک‌بار و ارائه آن به صحاب کار .

تبصره : صورت هزینه‌های انجام‌شده تنظیمی باید حسب مورد دارای سرفصل مجزای مصالح و دستمزد و سایر هزینه‌ها باشد و صورت پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و پیمانکاران جزء نیز باید به‌طور مجزا و به تفکیک تهیه شود .

8- مدیر موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقد با پیمانکاران و پیمانکاران جزء را به صاحب‌کار تحویل دهد .

9- تمامی پرداخت‌ها به پیمانکاران و پیمانکاران جزء باید با توجه به درصدهای پیشرفت کار صورت گیرد .

10- مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به صاحب‌کار , مسئولیت نگهداری و حراست از ساختمان و اجناس خریداری‌شده موجود در محل ساختمان را به هزینه صاحب‌کار به عهده دارد .

11- مدیر متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوارض و حقوق دولتی متعلقه را طبق مقررات مربوط و پس از تأیید صاحب‌کار پرداخت و پس از خاتمه کار مفاصا حساب بیمه و سایر پرداختی‌ها را به صاحب‌کار تحویل دهد.

12- مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر ندارد .

تبصره : در صورتی که این قرارداد باتوجه به ماده یک شامل مدیریت مالی نباشد بندهای 4 و 7 و اگر شامل مدیریت اداری نباشد بند 5 از وظایف مدیر حذف می‌گردد .

ب ـ وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب‌کار

1- پرداخت تمامی هزینه‌های مندرج در این قرارداد به عهده صاحب‌کار است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین می‌گردد .

2- صاحب‌کار متعهد است ظرف 10 روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردازد .

3- صاحب‌کار متعهد است حداکثر ظرف 10 روز تمامی صورت حساب‌هایی را که توسط مدیر تهیه شده و به تأیید مهندس ناظر رسیده بررسی و پرداخت کند .

4- صاحب‌کار همکاری‌های لازم را از قبیل دادن وکالتنامه , معرفی نامه و غیره جهت معرفی مدیر به منظور اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره و مراجعه به مراجع رسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمان بندی و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ درخواست مدیر به عمل آورد .

 

ماده 5 ) حق الزحمه مدیر و نحوه پرداخت آن

الف) حق الزحمه مدیر ……….. درصد از هر صورت هزینه‌ای می‌باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه و ناظر هماهنگ کننده آن را تأیید کرده است . آن دسته از هزینه‌هایی که به آن درصدی تعلق نمی‌گیرد و یا درصد دیگری تعلق می‌گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود . در غیر این صورت , تمامی هزینه‌های انجام‌شده مبنا برای محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت .

ب) پس از محاسبه هر صورت هزینه , مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس ………. درصد آن به عنوان کارمزد توسط صاحب‌کار به مدیر پرداخت می‌شود .

ج ) از هر کارمزد مدیر ………….. درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می‌گردد که پس از خاتمه قرارداد و پایان دوره تضمین به وی پرداخت خواهد شد .

د) پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به حق الزحمه مدیر تعلق می‌گیرد به عهده مدیر می‌باشد .

 

ماده 6 ) تنخواه گردان

صاحب‌کار مبلغ ……………. ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر قرار می‌دهد که پس از ارائه صورت هزینه‌ها و فاکتورهای مربوطه و تأیید مهندس ناظر هماهنگ کننده , تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط صاحب‌کار به مدیر پرداخت می‌شود .

مدیر در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان …………… ریال ( تضمین مورد قبول صاحب‌کار ) معادل مبلغ دریافتی به عنوان تضمین در اختیار صاحب‌کار قرار می‌دهد که پس از اتمام اجرای ساختمان و همزمان با تحویل آن , به مدیر مسترد می‌گردد.

 

ماده 7 ) مهندسان ناظر

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده:

1. ناظر هماهنگ کننده : ……………….. به نشانی : ………………………………………….

2. ناظر هماهنگ کننده : ……………….. به نشانی : ………………………………………….

3. ناظر هماهنگ کننده : ……………….. به نشانی : ………………………………………….

4. ناظر هماهنگ کننده : ……………….. به نشانی : ………………………………………….

می‌باشد که از طرف صاحب‌کار به مدیر معرفی شده‌اند . چنانچه بعداً به هر دلیل هریک از مهندسان ناظر تغییر کند , صاحب‌کار موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتباً به مجری معرفی نماید .

 

ماده 8 ) شرایط- مسئولیت‌ها- اختیارات- عمومات

شرایط , تعهدات , اختیارات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد ……………. الی ………. شرایط عمومی منضم به این قرارداد می‌باشد .

 

ماده 9 ) اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر , شرایط عمومی , شرایط خصوصی , برنامه زمان بندی کلی , نقشه‌ها و پروانه ساختمانی , همچنین مشخصات فنی , نقشه‌ها , صورت مجلس‌ها و توافق نامه‌هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می‌رسد می‌باشد که جزو منضمات قرارداد محسوب می‌شود .

 

ماده 10 ) نشانی طرفین قرارداد

نشانی صاحب‌کار :                

نشانی مجری :

 

امضای صاحب‌کار                                 امضای مجری / مدیر

...............................                                    ...............................

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها