نمونه قرارداد لوله‌کشی گاز (عملیات شبکه‌های گاز فشارقوی و فشار ضعیف داخلی)

طرفین قرارداداین قرارداد فی‌مابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. تلفن ……………….  که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

عبارت است از طراحی، محاسبات، تهیه نقشه‌های اجرائی و اجرای عملیات شبکه‌های گاز فشارقوی و فشار ضعیف داخلی پروژه بر اساس ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران با کلیه مصالح و اقلام موردنیاز و آزمایش نشتی مطابق ضوابط شرکت ملی گاز ایران.

 

ماده 2 ) اسناد و مدارک قرارداد

2-1. قرارداد حاضر.

2-2. مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جزو اسناد قرارداد است.

2-3. مشخصات فنی و نقشه‌ها و توافقنامه‌هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می‌رسد که

 

ماده 3 ) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ………. ریال پیش‌بینی می‌گردد که تا 25 درصد قابل‌افزایش یا کاهش می‌باشد که بر اساس نرخ نامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود. چنانچه حجم عملیات اضافه‌شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق‌الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت‌های جدید توافق شده فی‌مابین خواهد بود.

 

ماده 4 ) حق‌الزحمه

مدت اجرای موضوع قرارداد به شرح ذیل خواهد بود.

4-1. اجرای شبکه‌های گاز فشار ضعیف داخلی از تاریخ تأیید کیفیت اجناس و اقلام تهیه‌شده توسط مهندس ناظر شرکت گاز ………. روز

4-2. اجرای شبکه‌های گاز فشارقوی پس از اتمام محوطه و موتورخانه مجموعه به مدت ………. روز

تبصره تهیه اجناس و اقلام موردنیاز و حمل آن‌ها به محل کار حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد توسط طرفین و دریافت پیش‌پرداخت از کارفرما خواهد بود.

 

ماده 5 ) تعهدات طرفین قرارداد

الف ) 35 درصد کل مبلغ برآورد شده به‌عنوان پیش‌پرداخت جهت خرید اجناس و اقلام موردنیاز پس از امضای قرارداد.

ب ) 20 درصد کل مبلغ برآورد شده پس از اتمام 50 درصد از شبکه‌های گاز فشار ضعیف داخلی.

ج ) 25 درصد کل مبلغ برآورد شده پس از اتمام کل شبکه‌های گاز فشار ضعیف داخلی.

د ) 20 درصد باقیمانده پس از اتمام کل شبکه‌های فشارقوی و فشار ضعیف پس از متراژ دقیق لوله‌ها و شمارش دقیق شیرها و سایر اجناس و اقلام مصرفی به پیمانکار پرداخت و تسویه‌حساب خواهد شد (پس شمارش دقیق شیرها و سایر اجناس و اقلام مصرفی به پیمانکار پرداخت و تسویه‌حساب خواهد شد (پس از اخذ تأییدیه از شرکت گاز)

ه ) 5 درصد بابت عوارض و مالیات کسر می‌گردد.

و ) بابت تضمین حسن انجام کار معادل 10 درصد از هر پرداخت حق‌الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می‌شود.

تبصره پیمانکار در ازاء پیش‌پرداخت چکی به همان مبلغ به کارفرما ارائه و این چک پس از خرید کلیه اجناس و اقلام مصرفی و اتمام شبکه‌های گاز فشار ضعیف به پیمانکار مسترد خواهد شد.

 

ماده 6 ) تعهدات کارفرما

6-1- همکاری با پرسنل پیمانکار در چارچوب حسن تفاهم فی‌مابین جهت اجرای هر چه سریع‌تر پروژه

6-2- تهیه و تأمین آب، برق، تلفن موردنیاز پرسنل پیمانکار.

6-3- تعیین محل مسقف و محصور جهت انبار کردن اجناس و اقلام خریداری‌شده توسط پیمانکار و محل آزاد برای انبار کردن لوله‌ها

6-4- حفاظت از اجناس و اقلام خریداری‌شده و ابزارها و ماشین‌آلات پیمانکار در غیاب پرسنل او و نیز پس از تعطیلی کارگاه

6-5- پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار

6-6- اجرای کلیه کارهای ساختمانی از قبیل کندن بتن‌های سقف یا کف و یا دیوارهای مجموعه به استثنای سوراخ‌کاری‌ها که توسط پیمانکار انجام می‌گردد.

 

ماده 7 ) تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر کارفرما بدون عیب و نقص انجام دهد.

7-2- پیمانکار می‌بایستی در تمامی مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی موردنیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضورداشته باشد.

7-3- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط قرارداد فی‌مابین بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفات قضایی لغو شده تلقی می‌گردد.

7-4- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورت‌جلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

7-5- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان‌بندی اجراء عملیات و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

7-6- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام‌الاختیار خواهد داشت.

7-7- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

7-8- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام‌وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

7-9- پیمانکار ملزم می‌گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه‌حساب و تعویض و بجای آن‌ها افراد مورد تأیید را بکار گمارد.

7-10- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارش‌های حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

7-11- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نمایند تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می‌باشد.

7-12- پیمانکار تعهد می‌نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.

7-13-رعایت کلیه اصول آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و همچنین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان از طرف پیمانکار الزامی می‌باشد.

 

ماده 8 ) مشخصات فنی

با توجه به خطرات ناشی از گاز و به منظور ایمنی کامل مجموعه و نیز پیشگیری از هرگونه سوانح احتمالی به هنگام استفاده از مجموعه گاز طبیعی کارفرما متعهد می‌گردد تحت هیچ شرایطی تغییرات جزئی یا کلی در شبکه‌های گاز اجرا شده توسط پیمانکار را توسط شخص ثالث یا شرکت دیگری نداده و هرگونه تغییرات جزئی و کلی احتمالی در شبکه‌های اجرا شده را به خود پیمانکار محول نماید.  ضمناً تاکیدات لازم را به سایر گروه‌های کاری از قبیل گروه ساختمانی، تاسیسات برق و مکانیک و .. به عمل آورد که هنگام اجرای کارهای خود به هیچ‌وجه عملیات جابجایی یا تغییراتی را در لوله‌کشی‌های گاز انجام‌شده به عمل  نیاورد.

 

ماده 9 ) نکاتی که باید در اجرای لوله‌کشی گاز رعایت شود

9-1- نصب شیر 50 میلی‌متر (2 اینچ) و بزرگ‌تر بر روی لوله تا قطر 100 میلی‌متر (4 اینچ) با استفاده از تبدیل مجاز می‌باشد.

9-2- بست­های لوله‌ای بالارونده باید کاملاً لوله را در خود گرفته و وزن آن‌ها را مهار نماید.

9-3- ارتفاع لوله‌های روکار از سطح زمین در خارج از ساختمان باید طوری تعیین شود که از صدمات خارجی محفوظ بماند.

9-4- در مواردی که لوله از داخل دیوار، چهارچوب (در، پنجره یا شیشه) عبور می‌کند، باید با نصب غلاف از ساییدگی لوله از طریق قاب در یا پنجره یا شیشه جلوگیری به عمل آید.

9-5- فاصله لوله روکار تا لوله‌های آب باید حداقل 5 سانتیمتر باشد. در مواردی که حفظ فاصله فوق امکان‌پذیر نباشد، باید روی لوله گاز را نوارپیچی نمود.

9-6- کانال‌های عمودی ساختمان که لوله گاز از آن‌ها عبور می‌کند، باید از پایین و بالا به هوای آزاد راه داشته باشد تا امکان جمع شدن گاز در آن‌ها وجود نداشته باشد. عبور لوله گاز از داخل کانال‌های مربوط به هواکش، آسانسور، دودکش، تهویه و امثال آن مجاز نیست.

9-7- لوله گاز نباید با سیم و کابل برق داخلی و خارجی ساختمان تماس داشته باشد. فاصله سیم روکار، کلید و پریز برق با لوله‌های گاز باید حداقل 5 سانتیمتر باشد.

9-8- شیرهای گاز باید در ارتفاع حداقل 10 سانتیمتر بالاتر از کلید و پریز برق نصب شود.

9-9- در لوله‌کشی‌های افقی و قائم روکار که در معرض تغییرات حرارت قابل‌توجه قرار می‌گیرند، باید پیش‌بینی‌های کافی برای مقابله با انقباض و انبساط لوله به عمل آید.

9-10- در صورتی که لوله در معرض ضربه‌های فیزیکی قرار گیرد، باید با استفاده از غلاف فلزی و یا حفاظ مقاوم از وارد آمدن ضربه به لوله جلوگیری نمود. ضمناً در صورت استفاده از غلاف باید در دو سر لوله، لاستیک مسدودکننده تعبیه گردد. در صورت استفاده از غلاف می‌توان فضای بین لوله و غلاف را از مواد عایقی مانند قیر هم پر نمود.

9-11- عبور لوله گاز به صورت افقی از پشت دستگاه گازسوز باید از ارتفاعی پایین‌تر از سطح شعله باشد. در صورتی که لوله گاز بالاتر از دستگاه گازسوز قرار گیرد، باید حداقل 50 سانتیمتر از سطح شعله فاصله داشته باشد.

9-12- در صورتی که لوله‌کشی گاز به منظور رسیدن به پشت ساختمان از روی بام عبور کند، محل عبور لوله در روی بام باید به نحوی باشد که در معرض برخورد با اجسام خارجی و مسیر عبور و مرور نباشد و در صورتی که احتمال تماس طولانی لوله با آب و باران و برف وجود دارد باید پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از زنگ‌زدگی لوله به عمل آید.

 

ماده 10 ) لوله‌کشی توکار

10-1- در اجرای لوله‌کشی توکار فقط باید از اتصالات جوشی بدون درز و با روش جوشکاری برق استفاده شود.

10-2- جوشکاری باید یکنواخت و عاری از نواقص ظاهری باشد.

10-3- در صورتی که لوله‌های گاز با سایر لوله‌های تاسیساتی و کابل برق در یک کانال عمودی قرار گیرند، باید لوله‌های گاز حداقل به فاصله 10 سانتیمتر با سایر لوله‌ها و کابل برق فاصله داشته باشد.

10-4- چنانچه لوله گاز در داخل کانال افقی مستقلی قرار داشته باشد، باید این کانال با ماسه خشک پر شود.

10-5- عبور لوله‌های توکار از داخل و یا دهانه چاه آب و فاضلاب ممنوع است.

10-6- محل عبور لوله در کف پارکینگ یا تقاطعی را که اتومبیل عبور می‌کند باید با حفر کانال و پر کردن آن با ماسه یا نصب غلاف فلزی محافظت نمود تا از وارد آمدن فشار مستقیم و یا لرزش ناشی از عبور اتومبیل بر روی آن جلوگیری گردد.

10-7- اگر لوله گاز با سایر لوله‌ها در کانال مشترکی قرار دارد که نمی‌توان آن را با ماسه پر نمود، باید دارای تهویه بوده و به هوای آزاد مرتبط باشد.

10-8- لوله‌های گاز توکاری که به وسیله مصالح ساختمانی پوشیده می‌شود، باید از سایر لوله‌های تاسیساتی و کابل برق حداقل 10 سانتیمتر فاصله داشته باشد.

10-9-در مواردی که لوله به طور قائم از سقف عبور می‌کند، نصب غلاف با قطر یک سانتیمتر بیش از قطر لوله الزامی است و دو انتهای غلاف باید با لاستیک مسدود شود.

 

ماده 11 )

لوله­هایی که روی کار نصب می‌شوند باید ابتدا چربی زدایی و زنگ‌زدایی گردیده و سپس با یک‌لایه ضدزنگ و یک‌لایه رنگ‌روغنی، رنگ‌آمیزی شوند.

 

ماده 12 ) عایق‌کاری لوله‌های توکار

لوله­هایی که توی کار نصب می‌شوند ابتدا باید چربی زدایی و زنگ‌زدایی شده و سپس با رعایت مراحل زیر نوارپیچی شوند:

12-1- قبل از اقدام به نوارپیچی باید سطح لوله پرایمر (رنگ اولیه مخصوص نوارپیچی) زده شود. پرایمر قبل از مصرف باید در ظرف مربوطه کاملاً هم زده شود و پس از پایان پرایمر زنی نیز درب آن محکم بسته شود.

12-2- پرایمر زنی در هوای بارانی، مه سنگین، در گردوغبار و یا در شرایطی که درجه حرارت محیط پایین‌تر از 5+ درجه سانتی‌گراد باشد مجاز نیست.

12-3- در صورتی که حلقه نوار در هنگام نوارپیچی به پایان برسد، نوار جدید باید حداقل یک دور بر روی نوار قبلی پیچیده شود.

12-4- در محل اتمام نوارپیچی باید نوار سه دور روی‌هم پیچیده شود.

12-5- در صورتی که نوارپیچی لوله‌ها قبل از جوشکاری انجام‌شده باشد، در این صورت باید نوارپیچی سرجوش‌ها و اتصالات به‌وسیله نوار نرم مخصوص سرجوش‌ها و اتصالات انجام شود.

12-6- در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب و یا عبور از نقاطی که در تماس با آب قرار می‌گیرد، باید نوارپیچی با یک‌لایه اضافه انجام‌شده و جمعاً دولایه نوارپیچی با روی‌هم پیچی 50 درصد صورت گیرد.

 

ماده 13 ) انواع اجناس مصرفی

13-1- لوله‌ها از نوع بی درز (مانیسمان) درجه‌یک مورد تأیید شرکت ملی گاز ایران.

13-2- کلیه اتصالات از نوع بی‌درز استاندارد.

13-3- کلیه نوارها از نوع آلتن یا مشابه خارجی با پرایمر همسو.

13-4- کلیه شیرهای دنده‌ای از نوع kitz ژاپن

13-5- کلیه شیرهای قفلی از نوع خارجی برای سایز ……. و ……. و ……. ایرانی برای سایز        .

13-6- کلیه شیرهای فلنجی و دفنی از نوع آدکو کلاس 150 استیل.

13-7- کلیه رگولاتورهای کوچک از نوع گازسوزان یا مشابه مورد تأیید شرکت ملی گاز (تا ظرفیت 40 متر مکعب در ساعت) و بالاتر از نوع انگلیسی یا آلمانی.

13-8- کلیه بست­ها از نوع بستیران.

13-9- هزینه پرتونگاری از جوش‌ها به عهده پیمانکار خواهد بود

 

ماده 14 ) موارد فسخ قرارداد

14-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

14-2- عدم اجرا تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش‌بینی‌شده

14-3- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

 

ماده 15 ) داوری و حل‌وفصل اختلافات

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل‌وفصل می‌گردد و آخرین حکم مرضی‌الطرفین در این قرارداد کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد.

 

ماده 16 )

 این قرارداد در شانزده ماده و 2 تبصره و 3 نسخه تهیه‌شده و هر نسخه حکم واحد را دارا می‌باشد.

 

 

کارفرما                                                             پیمانکار

……………..                                             ……………..

 

 

 

 

 

 

پیوست: نرخ نامه

1- لوله‌کشی گاز به قطرهای       الی       به ازاء هر متر طول                                ریال.

2- لوله‌کشی گاز برای قطرهای          الی          به ازاء هر متر طول                        ریال.

 3- لوله‌کشی گاز به قطر      به ازاء هر متر طول                                              ریال.

4- لوله‌کشی گاز به قطر          به ازاء هر متر طول                                            ریال.

5- لوله‌کشی گاز به قطر     به ازاء هر متر طول                                                 ریال.

6-نوارپیچی دولایه به ازاء هر متر طول و هر لایه برای لوله‌های قطر        و                    ریال.

7- نوارپیچی دولایه به ازاء هر متر طول و هر لایه برای لوله‌های قطر       الی                    ریال

8-تهیه و نصب شیر دنده‌ای از نوع ربع گرد سایز     و     از نوع kitz ژاپن                     ریال

9-تهیه و نصب شیر دنده‌ای از نوع ربع گرد سایز                                                ریال

10 -تهیه و نصب شیر دنده‌ای از نوع ربع گرد سایز        و                                     ریال

11 -تهیه و نصب شیر دنده‌ای از نوع ربع گرد سایز      هر عدد                                   ریال

12 -تهیه و نصب شیرقفلی علمک سایزهای        و     هر عدد                               ریال

13 -تهیه و نصب شیرقفلی علمک سایزهای       و       هر عدد                              ریال

14- تهیه و نصب شیر فلنجی استیل با کلیه متعلقات مربوطه سایز       و      هر عدد                 ریال

15- تهیه و نصب شیر فلنجی استیل با کلیه متعلقات مربوطه سایز     هر عدد                       ریال

16- تهیه و نصب شیر فلنجی استیل با کلیه متعلقات مربوطه سایز       و    هر عدد                  ریال

17- تهیه و نصب رگولاتورگاز به ظرفیت 5 الی 20 متر مکعب در ساعت بااتصالت مربوطه هر عدد        ریال

 18- تهیه و نصب رگولاتور گاز به ظرفیت 40 متر مکعب در ساعت                                     ریال

19- تهیه و نصب رگولاتورگاز به ظرفیت 100 الی 150 متر مکعب در ساعت                                     ریال

20-   تهیه و نصب رگولاتورگاز به ظرفیت 200 متر مکعب در ساعت                                               ریال

21- تهیه و نصب رگولاتورگاز به ظرفیت 500 متر مکعب در ساعت                                                 ریال

22- طراحی، محاسبات، تهیه نقشه‌های اجرائی، ارائه به شرکت ملی گاز و اخذ تأییدیه نهایی        ریال

23- تهیه نقشه‌های اجرائی (ازبیلت) پس از اتمام کار و ارائه به شرکت ملی گاز و اخذ تأییدیه نهایی   ریال

24- آزمایش نشتی مطابق ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران                                ریال

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.
بازگشت به فهرست پیمان‌ها