نمونه قرارداد خدمات پاک‌سازی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

……………………. به نمایندگی آقای………………… به شماره ملی…………… نام پدر…………… شماره تماس………………آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و

خانم/آقای …………… به شماره شناسنامه ……………… کد ملی ……………… صادره از ………… تلفن ثابت ……………… تلفن همراه ……………… به آدرس ………………………………………

که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

عبارت است از پاک‌سازی سقف شیروانی و ایرانیت‌های مختلف کارخانه

 

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان قرارداد از تاریخ انعقاد…………... روز تعیین می‌گردد.

 

ماده 3 ) مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع قرارداد…………. ریال تعیین می‌گردد.

 

ماده 4 ) نحوه پرداخت

وجوه موضوع قرارداد متناسب با پیشرفت کار و بر طبق صورت وضعیت ارائه شده توسط پیمانکار و تأیید ناظر قرارداد پرداخت و آخرین صورت وضعیت پیمانکار منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

 

ماده 5 ) کسورات قانونی

· از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد.

· از کلیه مطالبات پیمانکار 7% به علاوه یک‌نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید.

 

ماده 6 ) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ………………. عهده بانک …………. شعبه ……………. به مبلغ …………. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می‌گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید.

 

ماده 7 ) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس ………… به عنوان ناظر تعیین می‌گردند.

 

ماده 8 ) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر یک روز تأخیر 1% (یک درصد) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود. چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

 

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می‌باشد در این صورت کلیه خسارات و  هزینه‌های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود.

 

ماده 10 ) تعهدات طرفین قرارداد

· پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می‌باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید.

· پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می‌گیرد.

· پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید.

· در صورت نیاز به جرثقیل تأمین آن به عهده کارفرما است.

· هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آن‌ها به عهده پیمانکار است.

· جبران هرگونه خسارات و زیان‌های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.

· دپو کردن فضولات و نخاله‌های حاصله در جایی مناسب به عهده پیمانکار و حمل آن به عهده کارفرما است.

· پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت‌های پیمانکار کسر نماید.

· پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت.

· تسویه‌حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه‌حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

· پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته باشد و آن را رعایت نماید.

· در پایان کار ارائه تسویه‌حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه‌حساب با پیمانکار امکان‌پذیر نخواهد بود.

· جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می‌بایست مجوز لازم را از طریق واحد بازرگانی و امور اداری کارخانه اخذ و از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می‌گردد.

· کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می‌باشد.

· تأمین ابزار و لوازم مصرفی به عهده پیمانکار می‌باشد.

 

ماده 11 ) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 12 ) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 13 ) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 14 ) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 15 ) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 16 ) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 17 ) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

امضای طرف اول                                                   امضای طرف دوم

…………………                                        …………………...

امضای شاهد اول                                                   امضای شاهد دوم

…………………                                      ……………………

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها