نمونه قرارداد ریخته‌گری

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای………………………. به شماره ملی………………………. نام پدر……………... شماره تماس…………………. آدرس………………………………………... که ازین پس « خریدار» نامیده خواهد شد و

…………………. به نمایندگی آقای……………………به شماره ملی………………نام پدر……………شماره تماس………………. آدرس……………………………………………………

که ازین پس «فروشنده» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

ریخته‌گری ……………... به شماره نقشه ………. و ساخت مدل از جنس آلومینیوم.

 

ماده 2 ) مدت قرارداد

از تاریخ انعقاد قرارداد و پرداخت به مدت ………….. روز تعیین می‌گردد.

 

ماده 3 ) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد از قرار هر کیلو .. ریال با توجه به وزن تقریبی قطعات موضوع قرارداد جمعاً به مبلغ تقریبی …… ریال تعیین می‌گردد.

 

ماده 4 ) نحوه پرداخت

4-1- 25% کل مبلغ قرارداد در قبال اخذ چک شماره ………….  بانک …………… شعبه ……………..  به مبلغ ……………… به عنوان پیش‌پرداخت از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید. چک مذکور پس از هزینه شدن مبلغ پیش‌پرداخت با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید.

4-2- 65% از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل قطعات و پس از تأیید ناظر قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد.

4-3- 10% مبلغ کل قرارداد پس از دوره تضمین قرارداد با تأیید ناظر به فروشنده پرداخت خواهد بود.

 

ماده 5 ) تضمین حسن انجام کار

از طرف فروشنده چک شماره …………  بانک ………….. شعبه …………… به مبلغ …………… ریال معادل کل مبلغ قرارداد صادر و به عنوان سپرده حسن انجام کار به خریدار تحویل می‌نماید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد. و چنانچه بین زمان تحویل موقت و قطعی ایراداتی مشاهده شود کتباً به فروشنده اعلام و نامبرده مکلف است با هزینه خود نسبت به رفع ایرادات و عیوب و اشکالات اقدام نماید در صورت عدم انجام امر خریدار رأساً نسبت به رفع ایرادات اقدام به هزینه‌های آن را به اضافه 25% از محل سپرده تضمین حسن انجام کار و دیگر مطالبات فروشنده پرداخت خواهد نمود.

 

ماده 6 ) دوره تضمین قرارداد (گارانتی(

از تاریخ تحویل موقت مورد قرارداد و ارسال به کارخانه قطعه ساخته‌شده برای مدت.. ماه از تاریخ نصب در گارانتی فروشنده می‌باشد چنانچه در طول این مدت هرگونه اشکالی در کارکرد مورد قرارداد پیش آید که ناشی از طراحی یا ساخت باشد و متأثر از استهلاک طبیعی و یا بهره‌برداری مغایر با دستورالعمل‌های فروشنده نباشد فروشنده متعهد به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود.

 

ماده 7 ) ناظر قرارداد

از طرف خریدار آقای مهندس ………….. به عنوان ناظر قرارداد تعیین می‌گردند.

 

ماده 8 ) خسارات تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر روز تأخیر 0/2% (دودهم درصد) ارزش تحویل نشده از مبلغ قرارداد کسر می‌گردد.

 

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد می‌باشد در این صورت کلیه خسارات و  هزینه‌های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود.

 

ماده 10 ) تعهد فروشنده

فروشنده متعهد می‌گردد که ریخته‌گری قطعات طبق استاندارد بوده و همچنین ابعاد ماتریال قطعات ساخته‌شده طبق نقشه 02-350-1271  باشد..

 

ماده 11 ) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 12 ) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 13 ) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 14 ) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 15 ) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 16 ) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. …………به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 17) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 


امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                      …………………

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها