نمونه قرارداد رنگ‌آمیزی ساختمان

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای………………….. به شماره ملی………….. نام پدر…….. شماره تماس………… آدرس………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای …………….به شماره شناسنامه ……………… کد ملی …………………صادره از ………… تلفن ثابت ……………… تلفن همراه ………………به آدرس ……………………………………………

که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

عبارتست از عملیات نقاشی ساختمان ……………….. به شرح ذیل و براساس استعلام بهای تأییدشده که به رؤیت کامل و امضای پیمانکار رسیده است شامل:

الف) رنگ‌روغنی روی دیوار شامل:

 1. روغن الیف یک دست.
 2. بتونه‌کاری دو دست و سمباده زنی زبر
 3. اجرای آستر با رنگ‌روغن.
 4. لکه‌گیری و آستر دوم و سوم.
 5. سمباده پوست ساب.
 6. رنگ لایه.

ب) رنگ پلاستیک سقف‌ها شامل:

 1. رنگ‌روغنی یک دست.
 2. بتونه پلاستیک یک دست و سمباده زنی زبر
 3. آستر اول و دوم و لکه‌گیری.
 4. آستر سوم
 5. رنگ لایه

 

ماده 2 ) اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک و مشخصات فنی منضم به قرارداد به شرح زیر می‌باشد:

2-1- قرارداد حاضر

2-2- مشخصات فنی خصوصی که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد و مشخصات فنی عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (نشریه 55 ـ تجدیدنظر دوم) که پیمانکار از مفاد آن مطلع می‌باشد بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد پیمان می‌باشد.

2-3- جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کار.

2-4- استعلام بهاء.

2-5- برنامه‌ریزی پیشرفت کار و دستور کارها و صورت‌مجلس‌ها و موافقت‌نامه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و یا امور دیگر که در مدت پیمان تنظیم و به امضای طرفین برسد.

تبصره: هرگاه بین موارد بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشته باشد در درجه اول قرارداد حاضر به انضمام شرایط قرارداد و استعلام بها و در درجه دوم مشخصات فنی خصوصی و عمومی در درجه سوم جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کارها و برنامه پیشرفت کار ملاک عمل خواهد بود. و اگر این تناقض مربوط به قیمت‌ها باشد جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کار معتبر خواهد بود.

 

ماده 3 ) مبلغ قرارداد

مبلغ اولیه قرارداد براساس استعلام بهای پیشنهادی پیمانکار بالغ بر ……………. ریال مطابق مشخصات پیوست و استعلام بهای تأییدشده می‌باشد که براساس صورت‌وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره: مواردی که قیمت آن‌ها در قرارداد پیش‌بینی‌نشده و طبق نقشه و مشخصات بایستی توسط پیمانکار اجراء گردد, قیمت آن براساس توافق تعیین و مطابق سایر ردیف‌ها در متمم پیمان منظور خواهد شد و کارفرما می‌تواند 25 درصد مورد پیمان را افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار مکلف به انجام و اجرای کار می‌باشد.

تبصره: در قیمت‌های مورد توافق 60 درصد بابت تهیه مصالح و 40 درصد بابت دستمزد می‌باشد.

 

ماده 4 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………… ماه شمسی می‌باشد و شروع مدت از تاریخ اولین صورت‌جلسه تحویل کارگاه می‌باشد و پیمانکار متعهد است در مدت قرارداد لااقل 97 درصد کارهای موضوع قرارداد را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل نماید.

 

ماده 5 ) دوره تضمین کارها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت به مدت ………… ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می‌گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می‌شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد و کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتباً به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر 2 روز بعد از ابلاغ مراتب, شروع به رفع معایب و نقایص کند و آن‌ها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می‌شود رفع نماید.

تبصره: هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتاً آن معایب و نقایص را رأساً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه 15 درصد بالاسری از محل مطالبات و سپرده‌های تضمین پیمانکار برداشت نماید.

 

ماده 6 ) نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت می‌باشد و پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین دستورات و تعلیماتی که به وسیله سرپرست کارگاه یا دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست قرارداد صادر می‌گردد اجرا کند.

 

ماده 7 ) تعدیل بها

به این قرارداد هیچ‌گونه تعدیلی تعلق نمی‌گیرد.

 

ماده 8 ) نحوه پرداخت

8-1- پیمانکار موظف می‌باشد از کارهای اجرا شده براساس پیشرفت کار صورت‌وضعیت تهیه نماید.

8-2- صورت‌وضعیت تهیه‌شده پس از تأیید نماینده کارفرما و تصویب دستگاه نظارت پس از کسر کسورات به شرح زیر قابل پرداخت می‌باشد.

الف) کسر مبلغ 10 درصد بابت تضمین حسن انجام کار (این مبلغ تا پایان دوره و تحویل قطعی و گواهی رفع نقص به پیمانکار پرداخت خواهد شد.)

ب) کسر مبلغ 5 درصد مالیات متعلقه از دستمزد.

 

ماده 9 ) تعهدات پیمانکار و مشخصات فنی

9-1- پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد را در زمان‌های تعیین‌شده در برنامه پیشرفت کار صد درصد به اتمام برساند و تحویل کارفرما نماید جرائم متعلقه به تأخیرات غیرمجاز پیمانکار هر روز مبلغ ……………… ریال محاسبه و از صورت‌وضعیت وی کسر خواهد شد.

9-2- پیمانکار محل کار و نوع و کیفیت کار و نقشه‌های مربوطه را رویت نموده و توانایی خود را جهت انجام موضوع قرارداد تعهد می‌نماید.

9-3- پیمانکار متعهد است ابزار کار لازم و مصالح موردنیاز (رنگ ـ روغن ـ مل و ) که به عهده وی می‌باشد در محل انجام کار آماده نماید و عوامل موردنیاز را با شناخت کامل شخصاً استخدام و در محل اجرای موضوع قرارداد حاضر نماید, کنترل و تأیید عوامل به عهده پیمانکار بوده و مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نمی‌باشد.

9-4- پیمانکار موظف است کلیه مصالح مورد مصرف پروژه را قبل از مصرف به تأیید دستگاه نظارت به ترتیب معرفی در ماده 6 قرارداد برساند بدیهی است هرگونه خسارت ناشی از استفاده مصالح تأیید نشده به عهده پیمانکار خواهد بود.

9-5- پیمانکار موظف است قبل از پایان هر مرحله کار, مرحله قبلی را به تأیید دستگاه نظارت برساند.

9-6- پیمانکار موظف است پس از پایان کار نسبت به نظافت شیشه‌ها و کف‌های ساختمان و سنگ‌های قرنیز که آغشته به رنگ یا لکه‌های رنگی می‌باشد اقدام نماید.

9-7- پیمانکار موظف است برنامه کاری خود را به نحوی تنظیم نماید که به پیشرفت کار سایر گروه‌های اجرایی لطمه نزند.

9-8- پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد را براساس مشخصات و نقشه‌ها و دستورات کتبی کارفرما و دستگاه نظارت را به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما یا نمایندگان او در اجرای کارها می‌شود به‌هیچ‌وجه از میزان این مسئولیت نمی‌کاهد.

9-9- تأمین نیروی انسانی برای انجام کارها و پرداخت حقوق و مزایا و غیره, تأمین محل سکونت, غذا و ایاب و ذهاب کارگران و کارکنان ایجاد وسایل ایمنی به منظور جلوگیری از بروز حوادث و خطرات ناشی از انجام کار, خسارت جانی و مالی ناشیه به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت و پیمانکار مسئول و جوابگو خواهد بود.

9-10- پیمانکار موظف است به رعایت مشخصات فنی زیر به‌نحوی‌که سطوح رنگ‌آمیزی شده دارای مشخصات زیر باشد:

الف) یکنواختی ظاهری در رنگ

ب) یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ

پ) عدم ایجاد موج و سایه ناشی از بتونه‌کاری و غیره

ت) نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ در سطح

ث) انطباق لایه اجراشده با مشخصات (اگر ضخامت کمتر از حد لازم باشد, باید نسبت به تجدید رنگ‌آمیزی اقدام گردد).

ج) ایجاد پوشش کامل و بدون شره

چ) عدم چسبندگی سطوح رنگ‌آمیزی شده به دست یا لباس

ح) نداشتن هیچ‌گونه طبله ناشی از مرطوب بودن سطوح زیرین

خ) عاری بودن سطوح رنگ‌آمیزی شده از آثار برس نقاشی و جای نردبان

د) تمیز و عاری بودن از گردوغبار سطوح یادشده

ذ) مستقیم بودن فصل مشترک دو سطح رنگ‌آمیزی شده با دو رنگ مختلف

ر) نداشتن عیوبی نظیر پهن شدن, چکه کردن, باد کردن و شیار و درز

 

ماده 10 ) مسائل ایمنی

پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی ذیل است:

10-1- در موقع رنگ‌آمیزی یا آماده نمودن رنگ در محیط بسته, باید از کشیدن سیگار و آتش زدن زباله احتراز گردد.

10-2- کپسول‌های آتش‌نشانی برای مهار نمودن آتش, باید در محل موجود و در دسترس باشند, در پایان ساعات کار, تمام پارچه‌های آلوده به رنگ و تینر باید جمع آوری شده و در صورتی که برای استفاده روزهای بعد مورد نیاز باشند در ظرف پر از آب قرار گیرند.

10-3- تینرها باید در ظرف‌های مطمئنی نگهداری شده و هرچه سریع‌تر از مناطقی که احتمال آتش سوزی در آن زیاد است, دور شوند.

10-4- در موقع استفاده از رنگ در فضاهای سرپوشیده مانند مخازن, وجود هواکش‌های قوی و متناسب ضروری است.

10-5- شخصی که در فضای سرپوشیده رنگ کاری می‌کند و یا با وسایل مختلف مبادرت به تمیز کردن فلزات می‌نماید, باید همواره از ماسک‌های مخصوص دهان و بینی استفاده نماید تا از استنشاق مواد گازی و گرد و غبار به وجود آمده جلوگیری نماید.

10-6- باید از استنشاق گازهای موجود در حلال‌های رنگ خودداری شود.

10-7- قبل از رنگ کاری روی اندودهای گچی ابتدا باید موج‌های گچ را به وسیله کاردک و سمباده, لکه‌های بزرگ روی دیوار را به وسیله گچ زنده و ترک‌های کوچک را با گچ کشته بگیرند و سپس روی آن سمباده نرم بزنند تا آماده پذیرش بتونه گردد.

 

ماده 11 ) تحویل موقت

پس از آنکه پیمانکار حداقل 97 درصد عملیات موضوع قرارداد را طبق مشخصات نقشه‌ها و مدارک و اسناد ضمیمه موضوع قرارداد انجام داد, مشروط بر اینکه باقیمانده و یا نقایص کارها مربوط به قیمت عمده‌ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد می‌تواند تقاضای تحویل کار موقت کند که پس از تأیید سرپرست کارگاه کمیسیون تحویل موقت تشکیل می‌گردد. کمیسیون فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت خواهد نمود و به منظور رفع نقایص و معایب و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی به پیمانکار داده خواهد شد و پیمانکار موظف است در مهلت مقرر نسبت به رفع نواقص و معایب اقدام و گواهی رفع نقص از کارفرما دریافت نماید و دوره تضمین از تاریخ رفع نقص به مدت یک ماه خواهد بود.

 

ماده 12 ) تحویل قطعی

در پایان دوره تضمین مندرج در ماده 5 قرارداد کارفرما به تقاضای پیمانکار اعضای کمیسیون تحویل قطعی و همچنین تاریخ تشکیل کمیسیون را به همان نحو که در تحویل موقت پیش بینی شده است معین و به پیمانکار ابلاغ می‌نماید, کمیسیون پس از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید تحویل قطعی خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنها تنظیم و کارفرما تصویب آن را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید.

تبصره: هرگاه کمسیون عیب و نقص ناشی از کار پیمانکار در عملیات موضوع قرارداد مشاهده نماید برای رفع آنها طبق ماده 5 قرارداد رفتار خواهد شد.

 

ماده 13 ) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 14 ) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده 15 ) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

 

ماده 16 ) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 17 ) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 18 ) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. …………به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 19 ) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                           ………………….

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها