نمونه قرارداد بتن‌ریزی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛
…………………….
به نمایندگی آقای……………… به شماره ملی……………… نام پدر……………… شماره تماس……………………… آدرس………………………………………؛ که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و خانم/آقای …………… به شماره شناسنامه ……………………… کد ملی……………… صادره از…………… تلفن ثابت ……………………… تلفن همراه……………………… به آدرس …………………………………………………… که ازین پس « پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

1-1- تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب.

1-2-تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبیعی یا شکسته با 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب.

1-3-حمل و پمپاژ و ویبره کردن (متراکم کردن) بتن.

1-4-تهیه و اجرای گروت برای زیربیس پلیت و محل‌های لازم.

 

ماده 2 ) اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می‌گردد.

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد.

 

ماده 3 ) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ………………… ریال پیش‌بینی می‌گردد که تا 25 درصد قابل‌افزایش یا کاهش می‌باشد که براساس صورت‌وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت بود براساس نرخ نامه ذیل:

3-1- بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب از قرار مترمکعبی ………………… ریال.

3-2- بتن با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب از قرار مترمکعبی ……………………… ریال.

3-3- تهیه و اجرای گروت از قرار هر دسی مترمکعب ………………………………………………… ریال.

3-4- مضرس کردن، آجدار کردن یا راه‌راه کردن سطوح بتنی رمپ‌ها و موارد مشابه مترمربعی ……………………… ریال.

3-5- لیسه­ای کردن و پرداخت سطوح بتنی مترمربعی ……………………………………………… ریال.

تبصره یک: اگر طبق مشخصات فنی، ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود هیچگونه اضافه بهایی علاوه بر قیمت‌های پیش‌بینی شده در این قرارداد، پرداخت نمی‌شود.

تبصره دو: چنانچه استفاده از افزودنی‌های بتن ضروری باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز براساس دستورالعمل تهیه اقلام فاکتوری شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و پرداخت می‌گردد.

تبصره سه: هزینه کرم بندی زمانی قابل پرداخت است که کرم بندی مورد نیاز بوده و توسط مهندس مشاور به صورت کتبی ابلاغ شود.

تبصره چهار: بابت بتن ریزی در ستون‌ها و دیوارها اضافه بهایی معادل …………… درصد تعلق می‌گیرد.

تبصره پنج: بابت بتن ریزی پله‌ها و پاگردها اضافه بهایی معادل …………… درصد تعلق می‌گیرد.

تبصره شش: بابت بتن ریزی در بتن مسلح اضافه بهایی معادل …………. درصد تعلق می‌گیرد.

 

ماده 4 ) نحوه پرداخت

 پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت‌وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما باتوجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد.

تبصره یک: 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما پرداخت می‌گردد.

تبصره دو: 10 درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

 

ماده 5 ) مدت قرارداد

 مدت قرارداد جمعاً …………... روز / ماه شمسی از تاریخ …………… لغایت ……………. می‌باشد.

 

ماده 6 ) مشخصات فنی

6-1- سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیین شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد.

6-2- سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز، سخت، پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده، پوشش‌های رسی، گچی و مواد ریز دیگری باشند که به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می‌گذارند. مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند.

6-3- آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد. باید از مصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور از قبیل روغن‌ها، اسیدها، قلیایی ها، املاح، مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد.

6-4- در مورد مواد افزودنی در بتن باید:

الف) مؤثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به کمک نمونه‌های آزمایشی مخلوط و بتن مورد کنترل و تأیید قرار گیرد.

ب) اگر بیشتر از یک نوع ماده افزودنی بکار رود، باید سازگاری مواد مصرفی، با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

ج) اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد. اگر بیش از یک نوع ماده افزودنی بکار رود اندازه گیری هریک از آنها بطور جداگانه صورت گیرد.

6-5- در ساخت بتن برای مصرف در بتن آرمه نباید از کلریدکلسیم یا هر ماده افزودنی حاوی کلرید به غیر از ناخالصی‌های مربوط به مواد تشکیل دهنده ماده افزودنی استفاده شود.

6-6- کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می‌روند، باید تمیز باشند.

6-7- کلیه مواد زاید و همین طور یخ باید از محل‌های مورد بتن ریزی زدوده شوند.

6-8- قالب‌ها باید به نحوی مناسب اندود شوند.

6-9- مصالح بنایی پرکننده‌ای که در تماس با بتن خواهند بود باید به خوبی خیس شوند.

6-10- قبل از ریختن بتن باید آب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب (ترمی) مورد نظر باشد یا دستگاه نظارت آن را مجاز بداند.

6-11- قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شوند.

6-12- بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران طوری مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن به صورت همگن و در مخلوط کن پخش شود. قبل از پر کردن مجدد، باید مخلوط کن را بطور کامل تخلیه کرد.

6-13- انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روش‌هایی باشد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود. وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را در هر شرایطی و با هر روشی بطور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ریزی برسانند. این ضوابط برای کلیه روش‌های بتن ریزی از قبیل استفاده از پمپ، تسمه نقاله، سیستم‌های بتن پاشی، چرخ دستی، جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند.

6-14- بتن باید تا حد امکان نزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدایی دانه‌ها در اثر جابجایی مجدد جلوگیری گردد.

6-15- آهنگ بتن ریزی باید طوری باشد که بتن همواره در حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگردها راه یابد.

6-16- بتنی که پس از افزودن آب به آن، یا بعد از گیرش اولیه دوباره مخلوط شود نباید مورد استفاده قرار گیرد.

6-17- سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرایی افقی متوالی باید تراز باشد.

6-18- بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب بطور کامل متراکم شود طوری که کاملاً میلگردها و اقلام مدفون را دربرمی گیرد و قسمت‌های داخلی و بخصوص  گوشه‌های قالب‌ها را به خوبی پرکند.

6-19- هنگام بتن ریزی، هیچ قسمت از بتن نباید دمایی بیشتر از 30 درجه سلسیوس داشته باشد.

6-20- کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها، آب اختلاط، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آنها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب‌ها، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هرگونه یخ زدگی عاری باشند.

6-21- هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از 10 درجه سلسیون کمتر نباشد.

6-22- عمل آوردن با آب فقط زمانی مجاز است که شواهدی حاکی از رسیدن مقاومت قطع بتنی به 5 مگا پاسگال در دست باشد.

6-23- برای تأمین پیوستگی بین لایه‌های بتن در محل درزهای اجرایی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت و سپس لایه بعدی را ریخت.

6-24- در درزهای اجرایی باید سطح بتن را تمیز کرد و دوغاب خشک شده را از روی آن زدود.

6-25- باید کلیه سطوح درزهای اجرایی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه باید تخلیه شود.

 

ماده 7 ) تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.

7-2- پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

7-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ …………………. ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می‌نماید. چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می‌گردد.

7-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می‌گردد.

7-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن راتحویل پیمانکار نماید.

7-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می‌باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

7-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت.

7-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

7-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

7-10- پیمانکار ملزم می‌گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را بکار گمارد.

7-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

7-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می‌باشد.

7-13- پیمانکار تعهد می‌نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.

7-14- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم به عهده پیمانکار می‌باشد.

 

ماده 8 ) تعهدات کارفرما

8-1- تأمین آب و برق مورد نیاز کار.

8-2- چنانچه تأخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه‌ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی به عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می‌باشد.

 

ماده 9 ) موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

9-2- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش‌بینی شده.

9-3- تأخیر در شروع به کار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد.

9-4- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید.

9-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

9-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود.

9-7- نقص هریک از مواد قرارداد و عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت.

تبصره: در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

 

ماده 10 ) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 11 ) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 12 ) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 13 ) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 14 ) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به‌طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به‌طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 15 ) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 16 ) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.امضای کارفرما                                                            امضای پیمانکار

 …………………                                                 …………………

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها