نمونه قرارداد نگهداری- راهبری- سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «كارفرما» نامیده خواهد شد و

………………………. به نمایندگی آقای………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانكار» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1- موضوع قرارداد و محل اجرای كار

 موضوع پیمان عبارتست از: نگهداری راهبری سرویس و تعمیر:

……………….. دستگاه بالابر غذا بر ………………… بار توقف به ظرفیت………………

……………….. دستگاه بالابر بیمار بر ………………. بار توقف به ظرفیت ……………..

……………….. دستگاه بالابر نفر بر ………………. بار توقف به ظرفیت ……………..

……………….. دستگاه بالابر باربر …………………. بار توقف به ظرفیت ……………..

و تجهیزات جانبی آن‌ها ………………… مستقر در ساختمان / ساختمان‌های ………………………. كه شرایط فنی مورد درخواست جهت سیستم‌های ذکرشده طبق لیست پیوست توسط نماینده كارفرما مشخص و به رؤیت و تحویل پیمانكار رسیده و جزء لاینفك این قرارداد بوده و پیمانكار با اطلاع كامل از كمیت و كیفیت آن‌ها مبادرت به قبول تعهد نموده است.

محل اجرای كار: …………………………………………………………………

 

ماده 2- اسناد و مدارك قرارداد

این پیمان شامل اسناد و مدارك زیر است:

الف پیمان حاضر

ب صورتجلسات تحویل و تحول محل مورد نظر جهت نگهداری

ج دستوركارها، صورت مجالس و هر نوع سند دیگری كه در مورد نحوه نگهداری و راهبری بین طرفین قرارداد مبادله می‌گردد.

د یك نسخه از صورتجلسه ترك تشریفات و یا صورتجلسه مناقصه محدود و یا عمومی

ه- یك نسخه از روزنامه رسمی پیمانكار بهمراه آخرین تغییرات

و یك نسخه از گواهی صلاحیت نگهداری از مراجع ذیصلاح و اداره كار

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

الف- مبلغ اولیه قرارداد برای یكسال شمسی و تعداد ……. نفر افراد معرفی شده توسط پیمانكار برابر است با مبلغ (……………………………) ریال است كه بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانكار بوده و هر ماهه مبلغ (………………………..) ریال به شرط اخذ گواهی حسن اجرای كار از كارفرما و یا نماینده معرفی شده او قابل پرداخت خواهد بود. (توضیح اینكه اخذ گواهی مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه الزامی است)

ب- به قیمتهای این پیمان هیچ‌گونه تعدیل آحاد بها و افزایش مبلغ قرارداد تعلق نمی‌گیرد و قیمتهای پیشنهادی پیمانكار می‌بایست كامل باشد.

ج- از هر پرداخت به پیمانكار مبلغ 10% بعنوان حسن انجام كار كسر می‌گردد كه در انتهای قرارداد و پس از تحویل كامل و بی‌عیب تاسیسات مربوطه و در صورت عدم بدهی پیمانكار مسترد می‌گردد.

د- مبلغ این قرارداد با توجه به ماهیت كار تا مبلغ 25% مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش و یا كاهش می‌باشد و در صورت ابلاغ كارفرما، پیمانكار موظف است با مبانی این قرارداد امور محوله را به انجام برساند.

 

ماده 4- مدت قرارداد

مدت قرارداد یكسال شمسی از تاریخ …………………. لغایت تاریخ …………………. می‌باشد كه در صورت رضایت طرفین این قرارداد با رعایت مقررات و آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه قابل تمدید می‌باشد. (توضیح اینكه در انتهای قرارداد پیمانكار موظف به تحویل كامل كار به پیمانكار بعدی و یا نماینده كارفرما می‌باشد)

 

ماده 5- شرایط تضمین امور محوله به پیمانكار

حسن انجام كار كلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل محل نگهداری تا پایان آن توسط پیمانكار تعهد می‌گردد به گونه‌ای كه اگر در امور محوله به پیمانكار و یا نحوه نگهداری خللی ایجاد گردد و موجب بروز خسارت شود. پیمانكار مكلف است آن معایب و نقائص را با هزینه خود رفع نماید. برای این منظور، كارفرما مراتب را با ذكر معایب و نقائص و محل آن‌ها کتباً به پیمانكار ابلاغ می‌كند. پیمانكار باید حداكثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و نقائص كند و آن‌ها را طی مدتی كه با رضایت كارفرما معین می‌شود، رفع نماید. در غیر این صورت كارفرما حق دارد معایب و نقائص یادشده را راسا و یا به هر ترتیب كه مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به‌اضافه 15(پانزده) درصد از محل تضمین پیمانكار یا هر نوع مطالبات و سپرده‌ای كه پیمانكار نزد او دارد برداشت كند.

 

ماده 6 نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی كه پیمانكار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نموده است به عهده مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران خواهد بود و پیمانكار موظف است كارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات كارفرما یا نماینده او و یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارك پیوست این پیمان، اجرا نماید.

 

ماده 7 تعهدات طرفین قرارداد

الف- تاییدات و تعهدات پیمانكار

پیمانكار موارد زیر را تأیید و متعهد به اجرای آن‌ها می‌باشد.

· در اجرای این قرارداد پیمانكار متعهد می‌گردد توسط …………………… نفر كارگر فنی ماهر و ………………….. نفر تكنسین ذیصلاح فنی و حرفه‌ای و …………………… نفر مهندس كه در محل مقیم / غیر مقیم می‌باشند سیستم‌ها و دستگاه‌های موضوع قرارداد را تحت كنترل و بازرسی مداوم قرار دهند. بازدیدها و بازرسی‌ها باید به‌صورت كامل و با تنظیم گزارش بازدید و ارائه چك لیست‌ها صورت گرفته و هرگونه سرویس و یا تعویض به‌موقع قطعات در اجزاء اصلی و یا فرعی سیستم‌ها و دستگاه‌ها صورت پذیرد و در گزارش‌ها منعكس گردیده و به نفر شیفت بعدی تحویل گردد. علاوه بر كنترل مداوم لازم است سیستم‌ها و دستگاه‌ها توسط یک نفر مهندس تاسیسات كه حداقل 5 سال سابقه كاری مفید و مرتبط داشته باشد در هرماه یک‌بار و حسب درخواست كارفرما در هر زمان موردبررسی قرارگرفته و نتیجه آن گزارش شود و در این گزارش شرایط كار فعلی دستگاه‌ها- نیاز به قطعات و تعویض لوازم فرسوده و یا جایگزین نمودن قطعات جدید به جای قطعات قدیمی اعلام و منعکس‌شده باشد. در صورت غیر مقیم بودن تكنسین‌ها و یا مهندسین، با اعلام تلفنی كارفرما تكنسین‌ها و یا مهندسین پیمانكار باید حداكثر ظرف مدت …… ساعت جهت بازدید و رفع نقص از دستگاه‌های موضوع قرارداد به محل مراجعه نمایند.

تبصره 1: منظور از تعمیر، بازسازی یا تعویض هر گونه قطعات و لوازم است كه بر اساس استهلاك و شوك وارد به دستگاه لازم است تعویض و جایگزین شود. بدیهی است عملیاتی كه باید انجام شود تا قطعه‌ای تعویض شود و نیز راه‌اندازی مجدد جزء خدمات تعمیر و تعویض قطعی می‌باشد.

تبصره 2: تغییرات و تعمیرات كلی در سیستم‌های آسانسورها موضوع قرارداد كه خارج از وظایف و مسئولیت‌های پیمانكار است می‌بایست با دلایل و توجیهات فنی كافی صورت گیرد. بدیهی است خرابی‌هایی كه در چارچوب تغییرات كلی قرار می‌گیرد نظیر آنچه در زیری شرح داده‌شده از جهت نحوه سرویس و راهبری و دلایل خرابی توسط نماینده كارفرما بررسی و كنترل گردیده و بعد از تعیین علت خرابی دستگاه و در صورت عدم قصور پیمانكار اخذ تصمیم خواهد شد.

تغییرات كلی شامل:

الف –  سیم‌پیچی موتورهای الكتریكی

 ب –  تعویض درب‌ها

ج تعویض سیم بكسل

د تعمیرات اساسی موتور و گیربكس

تبصره 3: شرح جزئیات سرویس و تعمیرات مورد انتظار كارفرما كه جزء تعهد پیمانكار است در پیوست شماره (1) این قرارداد كه مشخصات فنی آن توسط مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه تهیه و تنظیم گردیده مندرج است.

· پیمانكار موظف است جهت هر دستگاه شناسنامه‌ای تهیه نماید و ضمن ثبت مشخصات فنی آن كلیه تعمیرات جزئی و كلی و یا سرویس‌های انجام‌شده را در آن شناسنامه ذكر نماید.

· پیمانكار موظف است تعهدات خود را بر طبق شرایط این قرارداد و موضوع تبصره 3 ماده 7 انجام دهد. بدیهی است چنانچه پیمانكار در انجام تعهدات خود قصور نماید كارفرما حق خواهد داشت ضمن ارسال اخطار به پیمانكار راسا و به هر طریقی كه مقتضی بداند نسبت به انجام آن بخش از تعهدات پیمانكار كه صورت نگرفته است اقدام و دو برابر هزینه خسارات وارده را از پیمانكار وصول نماید. (این جریمه علاوه بر مبالغ اعلامی در ماده 5 قرارداد می‌باشد) تشخیص میزان خسارات و برآورد هزینه مربوطه به عهده كارشناسان فنی كارفرما می‌باشد. پیمانكار با امضاء ذیل این قرارداد اعلام و اقرار می‌نماید كه از مشخصات موضوع قرارداد و شرایط و ضوابط مربوطه به نحوه انجام كار و جزئیات تعهداتی كه برعهده‌گرفته اطلاع كامل دارد.

· پیمانكار نگهدار و سرویس و تعمیر بالابرهایی را كه طبق ماده 1 به او واگذارشده است به عهده گرفته و تعهد نمود كه طبق دستورالعمل كارخانه‌های سازنده و استانداردهای موردقبول از نظر نگهداری و تعمیرات و سرویس را رعایت كرده و با توجه به نیازمندی‌های كارفرما بالابرهای مربوطه را راه‌اندازی كرده و امور راهبری آن‌ها را به عهده داشته باشد و چنانچه در اثر قصور یا تقصیر پیمانكار حسب تشخیص و تأیید مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه خرابی و خسارت به دستگاه‌ها وارد آید پیمانكار موظف است به هزینه خود در اسرع وقت نسبت به رفع نقص و جبران خسارت وارده كه از هر نظر مورد تأیید كارشناس كارفرما باشد اقدام كند و در غیر این صورت كارفرما مجاز است خسارت وارده را از محل هر گونه مطالبات و یا سپرده حسن انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار و یا اموال پیمانكار وصول نماید.

· بهره‌برداری از بالابرهای موضوع این قرارداد به‌طور مداوم/ منقطع انجام می‌شود. پیمانكار موظف است كه بالابرها را در تمام مدت شبانه / روز در ساعات اداری از ……………. لغایت ………………. تحت كنترل و مهیا برای كار آماده نگه دارد.

· تعطیلات رسمی و تعطیلات كارگری و تعطیلات آخر هفته به‌هیچ‌وجه مانع از اجرای مفاد بنده 5 ماده 7 نمی‌باشد.

· پیمانكار افراد مورد نیاز برای اجرای این قرارداد را ظرف یك هفته پس از امضاء این قرارداد کتباً به كارفرما معرفی می‌نماید و در صورت عدم صلاحیت فنی نامبردگان به تشخیص كارفرما، پیمانكار موظف است حداكثر ظرفت مدت 48 ساعت نسبت به تعویض آنان اقدام نماید.

· پیمانكار موظف است كلیه وسایل فنی مورد نیاز و ابزار و لوازم لازم را جهت انجام موضوع این قرارداد در محل كار فراهم آورد بطوریكه هیچ‌گونه تاخیری در اجرای قرارداد به لحاظ كمبود وسایل مذكور صورت نپذیرد. این بابت هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه كارفرما نخواهد بود.

· كلیه كارگران فنی و غیر فنی، تكنسین‌ها و مهندسین مرتبط با موضوع قرارداد، كارگران پیمانكار محسوب می‌شوند و هیچ‌گونه رابطه استخدامی یا كارگری با كارفرما نداشته و نخواهند داشت. پیمانكار متعهد گردید كلیه مقررات راجع به قانون تأمین اجتماعی و قانون كار و مقرراتی كه حاكم بر حقوق كار و كارگر باشد را جهت اجرای موضوع این قرارداد مراعات نماید و كارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص حوادث احتمالی و مقررات ناشی از حقوق قانون كار نخواهد داشت.

· درصورتی‌که پیمانكار تشخیص دهد تمام یا قسمت‌های اصلی بالابرهای موضوع قرارداد با توجه به توضیحات مندرج در تبصره 2 ماده 7 فرسوده و یا غیرقابل استفاده است. موظف است مراتب را کتباً و به موقع به كارفرما اعلام داشته و در صورت تأیید كارفرما و توافق هزینه‌ها نسبت به رفع نقص اعم از تعمیر و یا تعویض اقدام نماید. در غیر این صورت چنانچه به علت عدم اجرای مفاد این ماده خسارتی به كارفرما وارد آید مسئولیت جبران آن با پیمانكار است.

· درصورتی‌که ورود به قسمت یا قسمت‌هایی از ساختمان توسط كارفرما برای كارگران پیمانكار ممنوع باشد یا ورود به آن قسمت محتاج حضور نماینده كارفرما باشد قبلاً با كارفرما هماهنگ شود تا خللی در امر سرویس و مراقبت ایجاد نشود.

· پیمانكار در اجرای وظیفه خویش به نحوی عمل خواهد نمود كه اختلالی در محیط كار ایجاد نشود. تعمیرات ضروری باید در حداقل زمان مورد نیاز و با رعایت مقررات حفاظتی و نیز پرهیز از ایجاد صداهای گوش‌خراش و مخل كار و جلوگیری از آلودگی محیط انجام گیرد.

· قطعات تعویض شده پس از تهیه صورت‌جلسه در قبال اخذ رسید به كارفرما تحویل داده می‌شود.

· پس از انقضاء مدت قرارداد كلیه بالابرها و تجهیزات آن و لوازم به همان صورت كه به پیمانكار تحویل داده‌شده طی صورت‌جلسه‌ای با حضور نمایندگان كارفرما به پیمانكار جدید تحویل داده خواهد شد.

· بیمه نمودن مسافران بالابرها در مقابل حوادث جانی و نقص عضو هر بار حادثه به مبلغ …………………………. ریال بر عهده پیمانكار می‌باشد.

· پرداخت كلیه حقوق و مزایایی كه طبق قوانین كار و تأمین اجتماعی به كارگران پیمانكار موضوع این قرارداد تعلق می‌گیرد با پیمانكار است. پیمانكار مكلف است كسور قانونی مشمول لیست حقوق و مزایای مستخدمین خود را از قبیل (بیمه و مالیات) طبق قوانین مربوطه كسر و به مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال نماید. كارفرما در این خصوص هیچ‌گونه تكلیف و تعهدی ندارد.

· در صورت درخواست كارفرما، پیمانكار موظف است در تهیه و تأمین قطعات مورد نیاز همكاری نماید.

· پاسخگویی به كلیه دعاوی قانونی و خواسته‌های كارگران فنی و غیر فنی، تكنسین‌ها و مهندسین تحت پوشش، در محاكم اداری و قضائی و هیئت‌های رسیدگی به دعاوی كارگران با پیمانكار است. به‌عبارت‌دیگر رعایت الزامات قانون كار و قانون تأمین اجتماعی برای كارگرانی كه به خدمت گرفته می‌شوند با پیمانكار می‌باشد و بنابراین پاسخگویی در برابر شكایات آنان به عهده پیمانكار بوده و كارفرما هیچ‌گونه تعهدی در مورد امور استخدامی، رفاهی و پرداخت‌های كارگران و سایر الزامات قانون كار و قانون تأمین اجتماعی در برابر كارگران موصوف نخواهد داشت.

· نفرات پیمانكار می‌بایست با لباس متحدالشکل و مناسب شئونات اداری و مشخص بودن وظائف فنی آن‌ها با الصاق كارت شناسایی در محل كار خود حضور یابند.

· پیمانكار موظف است آب‌وهوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیائی محل و امكانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای كار در نظر گرفته و از این بابت هیچ‌گونه ادعائی از طرف پیمانكار قابل ادعا نمی‌باشد.

· با توجه به فعالیت‌های آموزشی و درمانی روزمره ………… پیمانكار موظف است هماهنگی و همكاری لازم را با آن‌ها و مسئولان مربوطه نیز به عمل‌آورده و مراحل كار را طوری برنامه‌ریزی نماید كه مانعی در پیشرفت فعالیت‌های جاری ………….. به وجود نیاید و درصورتی‌که در اجرای این موضوع خسارتی وارد شود مسئولیت جبران این خسارت به عهده پیمانكار می‌باشد.

· پیمانكار موظف است قبل از شروع كار كلیه آئین‌نامه‌های موجود حراستی، حفاظتی، ایمنی كار و یا كاركنان را مطالعه و بررسی نموده و ترتیبات لازم را برای رعایت مواد مقررات و دستورات مزبور فراهم آورد و درصورتی‌که به علت عدم رعایت آئین‌نامه‌ها و دستورات جاری از طرف پیمانكار خسارتی به ساختمان و یا اشخاص وارد آید و یا پیمانكار مشمول جرائمی گردد. كارفرما از این بابت هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت و كارفرما میزان و مبلغ خسارات را تعیین و کتباً به پیمانكار ابلاغ خواهد نمود تا ظرف مدت ده روز از طرف پیمانكار پرداخت گردد.

· پیمانكار موظف به پرداخت هزینه‌های ناشی از اجرای قوانین كار و بیمه‌های اجتماعی و كارگری من‌جمله و بدون قید حصر پرداخت حقوق و دستمزد، اخراج، سنوات، بن، عائله‌مندی، اضافه‌كار، عیدی و پاداش و بیمه كاركنان و ایادی خود بوده و قوانین مالیات‌ها را در قیمت پیشنهادی خود ملحوظ كرده و بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت.

· تهیه و تأمین ابزار، كلیه ماشین‌آلات، داربست، جرثقیل و بالابر را جهت انجام نگهداری در اختیار داشته و كارفرما هیچ‌گونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت.

· پیمانكار تعهد می‌نماید از كارگران فنی دارای حداقل مدرك تحصیلی دیپلم فنی و دارای سلامت جسمی و روحی (به تأیید مراكز درمانی) استفاده نماید.

· كارگران مورداستفاده پیمانكار اعم از كارگر فنی، تكنسین، مهندس می‌بایست دارای توانائی انجام وظایف محوله را داشته و همچنین دارای كارت پایان خدمت یا معافیت باشد.

· پیمانكار متعهد است در شیفت بندی عوامل خود به‌گونه‌ای عمل نماید كه هیچ‌گونه خللی در انجام وظیفه محوله به وجود نیاید. و با هماهنگی كارفرما تمامی تعطیلات و غیره پوشش داده شود و برنامه تنظیمی به‌صورت كتبی به اطلاع كارفرما و تصویب آن برسد.

· پیمانكار مجاز به استفاده بیش از 240 ساعت در ماه از یك نیروی فنی نبوده و هر نیرو باید در موضوع كاری مشخص فعالیت نماید.

· پیمانكار می‌بایست كلیه پرسنل مستقر در محل كار را بیمه نموده و علاوه بر آن با یكی از شرکت‌های بیمه قرارداد مسئولیت مدنی مبادله و یك نسخه از آن را در اختیار كارفرما قرار دهد.

 

ب تعهدات كارفرما

· تأمین قطعات و لوازم‌یدکی درخواست شده از سوی پیمانكار پس از تأیید نماینده فنی كارفرما و یا نماینده مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه

· كارفرما در حد امكان تسهیلات لازم از قبیل دفتر كار و كارگاه و …….. و با توجه به شرایط قرارداد در اختیار پیمانكار قرار خواهد داد.

· پرداخت مبلغ قرارداد مندرج در ماده 3 این قرارداد پس از دریافت گواهی‌های مربوطه و تأیید حسن اجرای تعهدات و با رعایت مفاد ماده 10 این قرارداد.

· كارگران پیمانكار می‌توانند بر اساس ضرورت در تمام مدت شبانه‌روز از قسمت‌های مختلف و تجهیزات و تاسیسات موضوع قرارداد بازدید نماید و در صورت وجود نقص نسبت به رفع آن اقدام كنند و كارت شناسایی خود را بر لباس مخصوص تعمیرات به سینه الصاق كنند.

· درصورتی‌که كارشناس مورد اعتماد طرفین یا كارشناس مراجع قانونی،‌ كارفرما را در استفاده ناصحیح از بالابرها و تجهیزات جنبی آن مقصر اعلام نماید مسئولیت جبران خسارت از پیمانكار ساقط می‌گردد.

 

ماده 8 نحوه پرداخت

· پرداخت مبلغ مندرج در ماده 3 این قرارداد به‌صورت ماهیانه و پس از دریافت گواهی‌های مربوطه و تأیید حسن اجرای تعهدات از سوی ……………….. و پس از كسر كلیه كسورات قانونی توسط كارفرما انجام خواهد شد.

· از هر پرداخت به پیمانكار 5% بابت ماده 38 قانون تأمین اجتماعی كسر و در حساب سپرده نزد دانشگاه نگهداری می‌شود، استرداد 5% سپرده مذكور پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی توسط پیمانكار و با رعایت ماده 38 و اصلاحات الحاقی به آن ممكن خواهد بود.

· پرداخت آخرین صورتحساب پیمانكار منوط به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی و ارائه به كارفرما می‌باشد.

· از هر پرداخت به پیمانكار 10% مطابق مفاده ماده 3 این قرارداد به‌عنوان ضمانت حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده‌ نزد دانشگاه نگهداری می‌شود و این مبلغ در پایان قرارداد و درصورتی‌که پیمانكار بدون ایجاد خسارت به كارفرما، موضوع قرارداد را به‌طور كامل به پیمانكار بعدی و یا نماینده كارفرما تحویل نماید با درخواست كتبی به پیمانكار مسترد می‌گردد.

 

ماده 9- سپرده حسن انجام تعهدات

به منظور حسن اجرای تعهدات موضوع قرارداد، پیمانكار می‌بایست قبل از مبادله قرارداد معادل 10% از كل مبلغ قرارداد را به‌عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به‌صورت ضمانت‌نامه بانكی معتبر و یا واریز نقد به‌حساب سپرده دانشگاه و یا تضمین موردقبول دانشگاه به كارفرما تسلیم نماید كه با رعایت مفاد قرارداد و پس از تسویه‌حساب كامل در انتهای قرارداد و تأیید كارفرما به پیمانكار مسترد می‌گردد.

 

ماده 10 تأخیر و تخلف از اجرای قرارداد

· عدم اجرای صحیح و كامل هر یك از مواد قرارداد یا پائین بودن كیفیت خدمات ارائه‌شده بنا به تشخیص كارفرما تخلف محسوب شده و كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبی به فاصله 7 روز و عدم‌تغییر رویه پیمانكار، به‌صورت یک‌جانبه نسبت به لغو قرارداد و ضبط تضمین حسن اجرای تعهدات به نفع خود اقدام نماید. اجرای این بند مانع اجرای مفاد بند‌های 2 و 3 و 4 و 5 ماده 12 نمی‌گردد.

· چنانچه در اجرای مفاد این قرارداد تاخیری صورت پذیرد، مدت تأخیر مشمول خسارت دیركرد در انجام تعهد بوده و خسارت وارده هر روز به مبلغ ………… ریال تعیین كه از محل مطالبات و تضمین حسن اجرای تعهدات و یا سایر سپرده‌ها و اموال پیمانكار توسط كارفرما وصول می‌گردد.

· در صورت تكرار تأخیر در انجام تعهدات و یا تخلف از مفاد قرارداد بیش از سه مورد كارفرما می‌تواند قرارداد را یكجانبه فسخ و تضمین حسن اجرای تعهدات را به نفع خود ضبط و وصول نماید.

· عدم حضور به موقع تكنسین‌ها و كارگران و مهندسین مربوط به پیمانكار در زمان‌ها و یا مکان‌های مقرر به‌منزله تخلف محسوب می‌گردد.

· پیمانكار موظف است خساراتی را كه به‌واسطه فعل یا ترك فعل و قصور یا تقصیر كارگران فنی و غیر فنی، تكنسین‌ها و مهندسین خود به كارفرما یا اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی در محدوده این قرارداد وارد می‌شود جبران نماید. این امر رافع مسئولیت‌های شخصی افراد در مقابل قوانین و مراجع قضائی و حقوقی نیست.

· درصورتی‌که هر یك از كارگران پیمانكار موردقبول كارفرما قرار نگیرد و اخلاق و رفتار و نحوه انجام‌وظیفه آنان مورد رضایت كارفرما نباشد پیمانكار موظف است ظرف مدت 48 ساعت پس از ابلاغ كتبی كارفرما نسبت به تعویض آنان اقدام و جانشین مناسب را معرفی نماید.

 

ماده 11 سایر ضوابط

· پیمانكار رسماً اقرار نمود خود و هیچ‌کدام از عواملش مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوبه 1337 نمی‌باشند. (پیمانكار رسماً اعلام می‌نماید كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22 دی‌ماه سال 1337 نمی‌باشد.)

· پیمانكار متعهد می‌گردد تا پایان اجرای قرارداد و تسویه‌حساب نهائی به‌هیچ‌وجه اشخاص مذكور در قانون مربوط به بند 1 ماده 14 این قرارداد را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع ننماید و هر گونه تغییر در تركیب سهامداران شركت را به كارفرما اعلام نموده و عواقب و مسئولیت‌های قانونی و مالی راجع به عدم اجرای قانون مذكور را بپذیرد.

· پیمانكار حق واگذاری و انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر ندارد. در صورت تخلف، كارفرما می‌تواند با فسخ قرارداد، خسارت وارده را از محل مطالبات و تضمین حسن اجرای تعهدات وصول نماید.

· ساعات انجام كار را كارفرما تعیین و پیمانكار مكلف به رعایت آن می‌باشد.

· پیمانكار متعهد و مسئول پاسخگویی كلیه حقوق مربوط به كارگران خود در قبال قانون كار و قوانین تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشد و كارفرما هیچ‌گونه تعهد و مسئولیت و پاسخگویی در قبال موضوعات ذکرشده ندارد.

 

ماده 12- یكپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكیل می‌دهند كه بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جایگزین كلیه قراردادها، ترتیبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و كتبی) قبلی كه بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 13- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 14- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 15- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یكی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ماده 16- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یكی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید كتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است، كلیه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

 

ماده 17- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 18- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

 

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

 

 

لیست جزئیات تعمیرات مربوط به تبصره 3 ماده 7 قرارداد بالابر

· سرویس‌های روتین اجزاء آسانسور به‌صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالانه نظیر روغن‌کاری، تعویض روغن گیربكس، تعویض قطعات مستهلک‌شده، بازدید از سیم بكسل، موتور گیربکس، كابین، درب و اجزاء آن دیكتاتورها، تابلو و مدار فرمان، سیستم پاراشوت و فلكه چرخ

· بازنمودن و بستن مجدد قطعات اصلی آسانسور (در صورت لزوم) نظیر باز كردن موتور و بستن مجدد آن و تعویض موتور درها

· كنترل اجزاء داخل كابین و در صورت لزوم تعویض لامپ، آینه، شاسی‌ها و نمراتور.

· انجام تغییرات در عملكرد آسانسور حسب درخواست كارفرما با توجه به قابلیت‌های تابلو كنترل نظیر تنظیم اولویت توقف و یا بازنمودن و بستن توقف در یك طبقه.

· بازدید و تعویض قطعات و لازم داخل تونل.

· اعلام به‌موقع ریز قطعات استهلاكی مورد نیاز جهت خرید آن‌ها.

· ارائه گزارش بازدید در هر مرحله به كارفرما.

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها