نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد حاضر فی‌مابین شركت ………………………. به مدیریت/نمایندگی ……………….    به آدرس ………………………………………… تلفن ……… كه از اين پس پيمانكار ناميده می‌شود، از یک‌طرف و شرکت…………………… به آدرس ……………………………………….. تلفن ……………. به نمایندگی آقای/خانم …………. كه از اين پس كارفرما ناميده می‌شوند،  از طرف ديگر منعقد می‌گردد.

 

ماده 1) موضوع قرارداد و محل انجام قرارداد

………………………………………………………………………………………………………

 

ماده 2) مبلغ قرارداد

………………………………………………………………………………………………………

 

ماده 3) مدت قرارداد

………………………………………………………………………………………………………

 

ماده 4) شرايط پرداخت 

الف- …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد (در ازاي دريافت چك تضمين به ميزان ………………………… ريال)
ب- …………. درصد مبلغ قرارداد پس از انجام 50% كار با تأیید سرپرست كارگاه
ج- ………….. درصد مبلغ قرارداد پس از تكميل كار با تأیید ……………………………….
د- ………….. درصد مبلغ قرارداد پس از اتمام دوره گارانتي و رفع نواقص احتمالي (دوره گارانتي يكسال می‌باشد)

 

ماده 5) اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) پیمان حاضر

ب) نقشه‌های کلی، تفضیلی و اجرایی شامل:

  1. نقشه‌های پلان موقعیت و طرح استقرار در ………………….. برگ.
  2. نقشه‌های معماری در …………………………………………………. برگ.
  3. نقشه‌های جزئیات اجرایی در …………………………………….. برگ.
  4. نقشه‌های سازه در ……………………………………………………… برگ.
  5. نقشه‌های تأسیسات مکانیکی در ………………………………….. برگ.
  6. نقشه‌های تأسیسات برقی در ………………………………………… برگ.
  7. نقشه‌های محوطه سازی، حصار کشی و ……….. در ……….. برگ.

ج) مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی (که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود).

د) شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود).

هـ) دستور کارها، صورت مجلس‌ها، موافقت نامه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت‌های جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد.

و) فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی (رسته ساختمانی), منضم به پیمان ارسال …………… (که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود).

تبصره: هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر، طبق ترتیب ردیف‌های بالا است. در مواردی که تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که براساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام می‌شوند، فهرست بها در اولویت اول قرار دارد.

 

ماده 6) نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان، اصول فنی و دستورات کارفرما، یا نماینده او و یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این پیمان، اجرا نماید.

 

ماده 7) تعهدات پيمانكار

پيمانكار موظف است تمام منابع، مدارك و اطلاعاتي كه به اقتضاء و ضرورت كار در اختيار دارد، محرمانه تلقي نموده و در حفظ و نگهداري آن كوشا بوده و از افشا و سوء استفاده از آن خودداري نمايد. بديهي است خسارات و صدماتي كه بخاطر قصور در اين امر به كارفرما وارد می‌شود بر عهده پيمانكار می‌باشد.

پيمانكار موظف است در مدت قرارداد از نيروهاي مجرب و متخصص خود در جهت انجام موضوع قرارداد استفاده نمايد بگونه اي كه خللي در روند كار بوجود نيامده و كيفيت كار ارائه شده مطلوب بوده و از 5% ضریب خطا  تجاوز ننماید.

پيمانكار تعهد نمود بدون اجازه قبلي كارفرما، موضوع قرارداد را به طور كلي يا جزئي به اشخاص حقوقی ثالث واگذار ننمايد.

مسئولیت کارکنان موضوع پیمان برعهده پیمانکار می باشدوکلیه پرداختهای قانونی شامل حقوق ومزایا، بیمه تأمین اجتماعی وبیمه مسئولیت مدنی پیمانکاردرقبال کارکنان درصورت بروز حوادث، برعهده پیمانکارمی باشد.

پیمانکارموظف است درقبال حوادث نسبت به اخذ بیمه مسئولیت مدنی خوددرارتباط با کارکنان اش درهنگام پرداخت خسارات احتمالی حوادث اقدام نماید.

پیمانکارموظف است برنحوه انجام کار توسط کارکنان خود نظارت داشته وآموزشهای ایمنی لازم رابه آنان ارائه بدهد.

پیمانکار موظف است وسایل حفاظت فردی مناسب بانوع کارکارگران رادراختیار آنان قرارداده وکاربرد آن وسایل رابه کارگران آموزش دهد.

پیمانکار موظف است ماشین‌آلات و ابزار کار مناسب با نوع کار را به‌صورت استاندارد و سالم در اختیار کارکنان خود قرار دهد و مسئولیت بروز حوادث در صورت عمل غیر ایمن کارکنان و پرسنل پیمانکار بر عهده پیمانکار می‌باشد.

 

ماده 8) تعهدات كارفرما

كارفرما حق جذب و استخدام نيروهاي پيمانكار را به‌طور مستقل و بدون اطلاع و كسب اجازه كتبي از وي تا ………….. سال پس از اتمام قرارداد حاضر، نداشته و در صورت تخلف موظف است به ازاي هر نيرو، مبلغ ……………. ريال به‌عنوان هزینه‌های آموزش و به پيمانكار بپردازد.

كارفرما متعهد است منابعي را كه در اختيار پيمانكار قرار می‌دهد هیچ‌گونه مغايرت و عنادي با نظام جمهوري اسلامي و ولایت‌فقیه نداشته و انجام خدمات موضوع اين قرارداد، هیچ‌گونه منع قانوني ندارد در غير این صورت كليه عواقب بر عهده كارفرما بوده و پيمانكار هرگونه مسئوليتي را از خود سلب می‌نماید.

درصورت وجود چندین پیمانکار در کارگاه یا محل پروژه، مسئولیت هماهنگی بین آنان  جهت پیشگیری از بروز حوادث به دلیل هم‌زمانی کار آنان بر عهده کارفرما می‌باشد.

 

ماده 9) تجهیز و برچیدن کارگاه

هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه کلاً به عهده پیمانکار است. پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید. مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است.

 

ماده 10) فسخ قرارداد

در صورت عدم رضايت از عملكرد پيمانكار، كارفرما مجاز است قرارداد را یک‌طرفه فسخ نمايد.

در موارد فورس‌ماژور مثل سیل، زلزله، جنگ و، قرارداد حاضر قابل تعویق می‌باشد.

در صورت اتمام و انجام كليه تعهدات پيمانكار، با تأييد كارفرما و توافق طرفين اتمام قرارداد حاضر اعلام و نسبت به تسویه‌حساب نهايي اقدام خواهد شد.

 

ماده 11) اختلافات ناشي از قرارداد

اختلافات ناشي از اين قرارداد ابتدا از طريق سازش بين طرفين و در صورت عدم سازش، مراجعه به داوری و در صورت عدم انتخاب داور مرضی‌الطرفین در مراجع ذيصلاح حل‌وفصل خواهد شد.

اسامی داور یا داوران مرضی‌الطرفین:…………………………………………..

قرارداد حاضر در …………… ماده و ………………….. نسخه تهيه و به  امضاء طرفين رسيده است و هر نسخه حكم واحد و يكسان دارد.

 

مهر و امضاء پيمانكار

 

مهر و امضاء كارفرما

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها