نمونه قرارداد تمدید اجاره کمپرسور

نظر به اتمام قرارداد شماره ………… مورخ ………... در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای …………. و با توجه به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ نظر به اتمام قرارداد شماره …………. مورخه …………… در خصوص اجاره یک دستگاه اتمام ……….. تا پایان تاریخ …………… به شرح زیر تمدید می‌گردد:

الف-به ازاء هر ساعت کار …………….. ریال تعیین می‌گردد. که با ارائه صورت‌وضعیت و پس از تأیید ناظر قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.

ب-سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ج-این تمدید قرارداد در 3 ماده و دو نسخه در کارخانه …………… تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می‌باشد.

 

کارفرما ………………….                                                                        مدیر کارخانه ……………

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها