نمونه قرارداد عملیات خاک‌برداری – گودبرداری

طرفین قرارداداین قرارداد فی‌مابین آقای ………………. فرزند ……………….  به شماره شناسنامه ………………. به نشانی …………………………………….. تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود ازیک‌طرف و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

 

ماده 1 –موضوع قرارداد

عملیات خاک‌برداری و حمل خاک‌های حاصله به خارج از کارگاه ساختمانی واقع در ……… به شماره پروانه ساختمانی ………

 

ماده 2 –مدت پیمان

مدت پیمان از تاریخ تحویل پروژه به پیمانکار ………  روز می‌باشد. در صورتی که کار به علت عواملی مانند زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا ممانعت سازمان‌هایی از قبیل شهرداری و نیروهای انتظامی تعطیل گردد، مدت تعطیل‌شده به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

 

ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد

3-1- قرارداد حاضر

3-2- نقشه و مشخصات فنی

3-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می‌شود.

 

ماده 4 –تعهدات پیمانکار

4-1- پیمانکار موظف است کلیه ماشین‌آلات موردنیاز اجرای عملیات را تدارک نماید. این ماشین‌آلات شامل لودر، بیل مکانیکی و کامیون می‌باشد.

4-2- پیمانکار موظف است به میزان اعلام‌شده از سوی کارفرما گودبرداری نماید. و در صورتی که بیشتر از میزان تعیین‌شده گودبرداری نماید هزینه‌های ضرر و زیان آن بر اساس روش‌های مطلوب به عهده پیمانکار است.

4-3- پیمانکار موظف است از ماشین‌آلاتی که کمترین سروصدا و مزاحمت را برای همسایگان مجاور دارد استفاده نماید بخصوص از لودرهای جدید کم‌صدا در کارگاه استفاده شود.

4-4- پیمانکار موظف است از دیوارهای املاک مجاور فاصله بگیرد و میزان این فاصله را کارفرما تعیین می‌نماید

4-5- پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تأمین نماید.

4-6-پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قرارداد از نیروهای انسانی ماهر و با تجربه استفاده نماید.

4-7- پیمانکار باید در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاع فنی موردنیاز که مورد تأیید کارفرما باشد معرفی نماید.

4-8- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ریال به صورت یک فقره چک در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می‌نماید. چک مزبور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می‌گردد.

4-9- پرداخت هرگونه جریمه‌های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصلاح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر ایشان اعم از جرائم راهنمایی و رانندگی و غیره و رفع آن به عهده پیمانکار می‌باشد.

4-10- جهت ایمنی ابنیه و معابر اطراف محل گودبرداری پیمانکار می‌بایست عملیات گودبرداری و خاک‌برداری با ماشین را با رعایت فاصله مناسب از ابنیه اطراف که از سوی دستگاه نظارت و کارفرما تعیین می‌گردد انجام و در صورت نیاز جهت حفاظت ابنیه اطراف با هزینه خود نسبت به اجرای مهارهای لازم اقدام و پس از اتمام عملیات گودبرداری با ماشین نسبت به گودبرداری و خاک‌برداری دستی و حمل خاک‌های مازاد به خارج از کارگاه اقدام نماید.

4-11- پیمانکار به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارد استفاده نماید. در صورت استفاده از اتباع خارجی کارفرما می‌تواند یک‌طرفه قرارداد را فسخ نماید.

4-12- پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظتی را در کارگاه رعایت نماید.

4-13- پیمانکار بایستی هنگام عملیات خاکی یک نفر مباشر حرفه‌ای در کارگاه بکار بگمارد.

4-14- پیمانکار نمی‌تواند موضوع قرارداد را بدون اطلاع کارفرما به شخص دیگری واگذار نماید.

4-15- چون عملیات خاکی در هنگام شب انجام می‌شود پیمانکار می‌بایستی محوطه انجام عملیات را با روشنی کامل تجهیز نماید تهیه وسایل روشنی به عهده کارفرماست.

4-16-پیمانکار موظف است برنامه زمان‌بندی خود را به کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه و پس از تأیید ایشان مشغول بکار شود..

4-17- در صورتی که هنگام عملیات خاکی به موضوعات غیرقابل پیش‌بینی و یا آثار تاریخی برخورد نماید می‌بایستی بلافاصله به کارفرما و نیروهای انتظامی اطلاع دهد.

4-18- پیمانکار مسئول حفظ و حراست از محیط کار و جان کارگران و ابزار و تجهیزات خود می‌باشد.

4-19- در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای که نقص عضو و یا فوت را به دنبال داشته باشد پیمانکار خود مسئول تأمین خسارات ناشی از آن است و هیچ‌گونه مسئولیت و تأمین خسارتی متوجه کارفرما نیست.

4-20- در صورت مواجه‌شدن پیمانکار با موضوعات جدید، خطرناک یا غیرقابل پیش‌بینی، پیمانکار موظف است موارد را فوراً با کارفرما در میان گذاشته و پس از تأیید کارفرما، کار را دنبال نماید.

4-21- مسئولیت بروز هرگونه اتفاق مالی و جانی به ساختمان‌های اطراف به عهده پیمانکار است و خسارت ناشی از آن صرفاً توسط پیمانکار تأمین خواهد شد. پیمانکار در این مورد می‌تواند از بیمه حوادث کارگاه استفاده نماید.

4-22- در صورتی که کارفرما دستور کار جدیدی را به پیمانکار ابلاغ نماید، ایشان موظف به اجرای آن خواهد بود.

4-23- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد.

4-24-پرداخت هرگونه حق ایاب و ذهاب، بیمه کارگران، غذا و محل اسکان کارگران به عهده پیمانکار می‌باشد

4-25- پیمانکار بایستی افرادی را در کارگاه بکار بگمارد که مورد تأیید کارفرما باشد.

4-26- پیمانکار اقرار می‌نماید که وضعیت املاک مجاور و خاک پروژه را کاملاً رویت نموده و از کم و کیف اجرای آن با اطلاع است.

4-27-در صورتی که هنگام گودبرداری به سنگ‌های بزرگ‌تر از قطر 5/2 متر برخورد نماید تخریب و حمل آن با توافق طرفین انجام خواهد گرفت.

4-28- در صورتی که هنگام گودبرداری دیگر لودر کارساز نباشد (به لحاظ سختی و سفتی زمین) و نیاز بلدوزر باشد اضافه بهای کار با بلدوزر با توافق طریق پرداخت خواهد شد.

4-29 پرداخت‌هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و . به عوامل اجرایی و موارد فوق‌العاده به نیروهای انتظامی و شهرداری به عهده پیمانکار است.

4-30- پیمانکار می‌بایستی قبل از گودبرداری پروانه ساختمان را به شهرداری ارائه داده مجوز حمل خاک را از شهرداری دریافت نماید.

4-31- در صورتی که نحوه محاسبه احجام ماشینی باشد کلیه بیجک­های کامیون‌ها بایستی به تأیید نماینده کارفرما برسد همچنین قبل از انعقاد قرارداد میزان محاسبه حجم کامیون‌های ده چرخ و یا شش چرخ به توافق طرفین رسیده باشد.

4-32- در صورتی که نحوه محاسبه احجام زمینی باشد بایستی زمین قبل از گودبرداری و بعد از گودبرداری نقشه‌برداری شده و بر اساس نقشه‌های تهیه‌شده احجام خاک‌برداری محاسبه گردد.

4-33- نقشه‌برداری بایستی موردقبول دو طرف باشد.

4-34- پیمانکار بایستی آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایران در ارتباط با رعایت موارد مربوط به عملیات گودبرداری و حمل و تخلیه خاک را رعایت نماید.

 

ماده 5 – تعهدات کارفرما

5-1-کارفرما موظف است بر اساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت‌های لازم را به پیمانکار انجام دهد.

5-2- کارفرما بایستی وسایل روشنایی کارگاه را از قبیل سیم رابط، پروژکتور و کابل را در اختیار پیمانکار بگذارد.

5-3- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

5-4- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل از شروع عملیات احداث نماید.

5-5- کارفرما موظف است ساختمان موضوع قرارداد و ساختمان‌های مجاور و افرادی که قرار است در کارگاه کار خاک‌برداری را انجام دهند را در مدت پیمان بیمه حوادث نماید.

5-6- کارفرما موظف است برق موردنیاز، آب شرب و غیر شرب را در اختیار پیمانکار بگذارد.

5-7- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچ‌گونه وجهی را ندارد.

 

ماده 6 –مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ موضوع این قرارداد ریال است پیش‌بینی می‌گردد که تا 25% قابل افزایش و کاهش خواهد بود.

مبلغ نهایی قرارداد پس از اتمام کار و تأیید صورت‌وضعیت نهایی کار توسط دستگاه نظارت و کارفرما تعیین می‌شود.

تبصره (1) به این قرارداد هیچ‌گونه تعدیل، اضافه بها و پاداش تعلق نمی‌گیرد و پیمانکار نباید چنین مبالغی را مطالبه نماید.

تبصره (2) از هر پرداخت مبلغ 5% بیمه و 5% مالیات و 10% حسن انجام کار کسر خواهد شد.

تبصره (3) نحوه پرداخت مبالغ قرارداد پس از ارائه هر صورت‌وضعیت و تأیید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 7 – فسخ قرارداد

7-1- در صورتی که پیمانکار بیش از یک‌چهارم مدت برنامه زمان‌بندی تأخیر داشته باشد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

7-2- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

7-3- در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

7-4-در صورت تأخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

 

ماده 8-دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد ماه پس از اتمام کار می‌باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام‌شده مبلغ 10% حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

 

ماده 9- حکمیت

طرفین آقای را به عنوان داور مرض الطرفین در موارد اختلافی تعیین نمودند. نظر داوری مرضی‌الطرفین لازم‌الاجرا است.

این قرارداد در 9 ماده و 3 تبصره و در دو نسخه متحدالمتن که هریک حکم واحد را دارد، تنظیم گردیده است.

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها