نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه/شرکت

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

اين قرارداد بين شوراي اسلامي كار/ انجمن صنفي/ نمايندگان رسمي و منتخب كارگران به اسامي:

1-                     2-                    3-

و كارفرما/ نمايندگان قانوني كارفرما به اسامي:     1-                     2-                    3-

بر اساس آئین‌نامه مصوب مورخ 11/8/1370 و ضوابط و روش‌های اجرايي شماره 24738/ن مورخ 27/9/1370. اداره كل طبقه‌بندی مشاغل، مزد و بهره‌وری وزارت كار و امور اجتماعي به شرح زير منعقد می‌گردد:

 

مشخصات كارگاه

· نوع صنعت يا فعاليت ………………

· انواع محصول ………………

· ظرفيت اسمي ………………

· نوع مالكيت ………………

· تعداد كل كاركنان ………………

· تعداد كاركنان مشمول قرارداد ………………

· جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کارکنان_____ ریال /   جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ___ ریال

· جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد_____ ریال / جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد _____ ریال

· محل كارگاه ………………………………………………………………

· آدرس دفتر مركزي ………………………………………………………………

 

ماده 1- مدت قرارداد

اين قرارداد از تاريخ …………………. لغايت …………………. می‌باشد.

 

ماده 2-

توليد مبنا در اين قرارداد با روش …………………. تعيين گرديده و رقم آن معادل (با ذكر معيار سنجش) نفر ساعت می‌باشد.

 

ماده 3-

درصد افزايش توليد بر اساس مازاد بر توليد مبناي كارگاه در هر دوره تناوب كه  …………………. ماهه می‌باشد طبق فرمول بند (5) ضوابط و روش‌های اجرايي مزبور محاسبه می‌گردد.

 

ماده 4-

سهم پاداش افزايش توليد در هر دوره تناوب به ازاء هر يك درصد افزايش توليد در محدوده مقرر در ضوابط و روش‌های اجرايي آیین‌نامه به شرح زير تعيين و محاسبه می‌شود: (نحوه و چگونگي درصد مزد متناسب با درصد افزايش توليد ذكر شود.)

 

ماده 5-

چنانچه در اثر اجراي اين قرارداد ضايعات كارگاه در هر دوره تناوب بيشتر يا كمتر از حد مجاز و نرمال كارگاه كه معادل  …………………. درصد می‌باشد، گردد. افزايش يا كاهش ضايعات در مبلغ پاداش افزايش توليد به اين ترتيب تأثیر خواهد كرد:

الف: به ازاء هر  …………………. درصد افزايش ضايعات معادل  …………………. درصد كل مزد ثابت/ مزد مبناي كاركنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوطه از كل مبلغ پاداش افزايش توليد كسر خواهد شد.

ب: به ازاء هر  ………………… درصد كاهش ضايعات معادل  …………………. درصد كل مزد ثابت/ مزد مبناي كاركنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به كل مبلغ پاداش افزايش توليد اضافه خواهد شد. (ضمناً محاسبات مربوط به ضايعات مجاز و نرمال و نيز ضايعات كارگاه در هر دوره تناوب ضميمه اين قرارداد می‌باشد.)

 

ماده 6-

چنانچه در اثر اجراي اين قرارداد كيفيت توليد كارگاه در هر دوره تناوب پائين تر يا بالاتر از حد مجاز و نرمال كارگاه گردد، كاهش يا افزايش سطح كيفيت در مبلغ پاداش تأثیر خواهد گذاشت، ضوابط و محاسبات مربوط به اين امر و اثرات منفي يا مثبت ناشي از آن ضميمه اين قرارداد می‌باشد.

تبصره- به منظور نظارت صحيح و مشخص نمودن ميزان كاهش و يا افزايش سطح كيفيت كالا در ارتباط با افزايش توليد طرفين موافقت می‌نمایند كميته نظارت بر كيفيت مركب از: تشكيل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان، نسبت به اثرات منفي يا مثبت اين امر در ميزان پاداش افزايش توليد اقدام گردد.

 

ماده 7-

نحوه توزيع كل مبلغ پاداش افزايش توليد در هر دوره تناوب طبق بند (9) و تبصره مربوطه در ضوابط و روش‌های اجرائي مزبور صورت می‌گیرد.

 

ماده 8-

چنانچه در مدت اجراي قرارداد تغييرات عمده‌ای در عوامل توليد از قبيل سرمایه‌گذاری، نيروي كار، ماشین‌آلات و امثال این‌ها كه در وضعيت توليد مبنا مؤثر باشد، به وجود آيد از زمان تغيير در محاسبه توليد مبنا تجدیدنظر به عمل خواهد آمد.

 

ماده 9-

به منظور نظارت به حسن اجراي اين قرارداد در زمينه نحوه توزيع پاداش كميته نظارت مركب از افراد زير تشكيل می‌شود: (نام و نام خانوادگي و سمت اعضاء كميته)

 

ماده 10-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 11-تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 12-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 13-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 14-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 15-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 16-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

اين قرارداد مشتمل بر  ………… ماده و  ………… تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل  ………… برگ در …………... نسخه كه همگي در حكم واحد است تنظيم و در تاريخ   ………… به امضاء طرفين قرارداد رسيده كه پس از تائيد وزارت كار و امور اجتماعي قابل‌اجرا می‌باشد.

نام و نام خانوادگي و امضاء شوراي اسلامي كار

نام و نام خانوادگي و امضاء كارفرما / انجمن صنفي/ نمايندگان رسمي و منتخب كارگران نمايندگان قانوني كارفرما

توضيحات راجع به اين قرارداد:

الف- پیش‌بینی كميته نظارت موضوع ماده 9 اين قرارداد با توجه به ضوابط و روش‌های اجرايي آئین‌نامه الزامي نيست.

ب- اين قرارداد حداقل در سه نسخه تنظيم و پس از تأیید يك نسخه تنظيم و پس از تأیید يك نسخه آن در مرجع ذی‌ربط در وزارت كار و امور اجماعي نگهداري می‌شود.

ج- پیش‌بینی ساير موارد در قرارداد با رعايت ضوابط آئین‌نامه مانعي ندارد.

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها